Zdravotníctvo

Slovensko v EP 10-03-2017

Východná hranica EÚ: Nelegálny obchod s tabakom a jeho dopady

Prísne strážená schengenská hranica nie je celkom odolná voči aktivitám organizovaného zločinu. Má mnoho podôb a ekonomických či bezpečnostných dôsledkov, na ktoré sa EÚ snaží reagovať.
Budúcnosť EÚ 25-05-2016

Predsedníctvo EÚ: Čo chcú dosiahnuť a čoho sa boja slovenskí ministri?

Pýtali sme sa ministrov, ktorí budú čoskoro predsedať Radám EÚ, čo sú ich osobné priority, obavy a očkávania.
Slovensko v EP 11-03-2015

Regulácia tabakových výrobkov v EÚ

EÚ dokončila revíziu tabakovej smernice, ktorá vstúpi do platnosti od roku 2016. Implementácia na národnej úrovni aktuálne prebieha, pričom viaceré krajiny EÚ zvažujú alebo zavádzajú opatrenia nad schválený európsky rámec.
Fosílne palivá 04-11-2012

Výskum a vývoj liekov

Zdravie má svoju cenu. Výrobcovia originálnych - inovatívnych liekov nesú riziká a náklady spojené s výskumom a vývojom. Bez nich by nebolo ani generík, ktoré sú podstatne lacnejšie.
Vzdelávanie 19-03-2012

Zdravotníctvo počas krízy

Rozpočty na zdravotníctvo predstavujú najväčšiu časť verejných výdavkov v rámci celej EÚ. Priemysel, ktorý s ním súvisí sa považuje za jeden z najväčších úspechov Európy. Európania vnímajú zdravotnú starostlivosť ako jedno z kritérií, ktoré odlišuje životnú úroveň v Európe od životnej úrovne v iných štátoch. Starnutie európskej populácie a šok z finančnej krízy priniesli tvrdý stret očakávaní Európanov s realitou.
Veda a inovácie 05-11-2010

Liečivá: Predbehnú rozvojové krajiny EÚ?

Rýchlo rastúce ekonomiky ako Čína a India predstavujú pre európsky farmaceutický priemysel lukratívne nové trhy. Rozvojové krajiny však vo veľkom investujú do svojho vlastného odvetvia na výrobu liečiv a zdá sa, že sú v tejto oblasti pripravené konkurovať dominancii Západu.
Vzdelávanie 13-07-2010

Falšovanie liekov: rastúca hrozba v zdravotníctve

Európska únia v súčasnosti pracuje na legislatívne, ktorá sa bude zaoberať otázkou nebezpečenstva falšovaných liekov. Na vyriešenie tohto problému však bude treba vyvinúť celosvetovú iniciatívu.
Podnikanie 12-05-2010

Informácie o potravinách pre spotrebiteľov

Európska únia v súčasnosti zvažuje zavedenie striktnejších pravidiel na označovanie potravín. Má to pomôcť spotrebiteľom vybrať si zdravšiu možnosť a zároveň znížiť obezitu, ktorá ostáva veľkým zdravotným rizikom.
03-03-2008

Rakovina a EÚ

Slovinské predsedníctvo EÚ prineslo tému rakoviny späť na európsku politickú scénu. Onkologické ochorenia sú stále jedným z najčastejších dôvodov smrti v Európe a hoci je zdravotníctvo doménov národných štátov, EÚ nie je v tejto oblasti nečinná.
Podnikanie 12-09-2007

Nová európska chemická politika (REACH)

Po rokoch horúcich diskusií sa európski „zákonodarcovia“ dohodli na ďalekosiahlych návrhoch revízie spôsobov, akými sú udeľované schválenia pre chemické produkty predávané v Európe. Nový spôsob kladie jarmo na plecia firiem, ktoré budú musieť samé dokázať, že ich produkty sú bezpečné a to ešte pred ich uvedením na trh. Cieľom systému nazvaného Registrácia, Evaluácia a Autorizácia Chemikálií (REACH) je robenie chemických produktov bezpečnejšími pre ľudské zdravie a životné prostredie. Zároveň sa od tohto systému očakáva stimulovanie inovácií v sektore. Do platnosti vstúpil v júni 2007.
Slovensko v EP 08-08-2007

Trvalo udržateľné využívanie pesticídov

Európska únia sa zaoberá témou udržateľného využívania pesticídov. Cieľom novej regulácie je dosiahnutie rovnováhy medzi ochranou zdravia a konkurencieschopnosťou európskeho poľnohospodárstva.
20-04-2007

AIDS / HIV a EÚ

Európska komisia na konci roka 2005 predložila návrh opatrení na boj proti HIV a AIDS na roky 2006-2009 nielen v Európskej únii, ale aj v okolitých krajinách. Syndróm ľudskej imunodeficiencie sa stal veľmi živou témou komunikovanou na národnej, ale aj na európskej úrovni.
07-02-2007

Prevencia a životný štýl

Životný štýl Európanov - často nezdravý, ale i a nárast civilizačných ochorení začali vážne znepokojovať členské štáty Únie a európske inštitúcie. Veľmi aktívne v tejto oblasti sa angažujú poslanci EP. Rubrika si všíma celoeurópske vývojové trendy prístupy, ako predchádzať a znižovať výskyt ochorení modernej doby, ochrany pred nákazlivými chorobami. V súvislosti so zvýšenou mobilitou Európanov neobchádza problematiku vakcinácie.
19-12-2006

Etika v zdravotníctve a farmaceutickom priemysle

V súčasnosti sme konfrontovaní s témou dodržiavanie etických štandardov v rôznych oblastiach života. Táto rubrika si všíma etiku v európskom zdravotníctve, transparentnosť podnikania farmaceutických firiem a aj problém korupcie lekárov.
Regionálny rozvoj 19-12-2006

Eurofondy pre zdravie

Slovensko je jednou z mála krajín, ktorá presadzuje podporu zdravotníctva a zdravia z eurofondov vlastným programom. V rokoch 2004 – 2006 táto možnosť existovala len sprostredkovane cez SOP Priemysel a služby, OP Základná infraštruktúra a pod. Od roku 2007 bude v tomto trende pokračovať, hlavne OP Zdravotníctvo.
24-08-2006

Starnutie obyvateľstva

Európa kvôli svojej starnúcej populácii a klesajúcemu počtu produktívneho obyvateľstva čelí veľkým ekonomickým problémom (penzijné systémy a zdravotná starostlivosť). Starnutie populácie zároveň prináša aj spoločenské problémy.
Veda a inovácie 21-08-2006

eHealth – zdravie na internete

eHealth je jednou z desiatich priorít akčného plánu e-Európa 2005, programu EÚ, zameraného na internetizáciu európskych občanov a firiem. Jeho cieľom je vytvoriť užívateľsky nenáročné a interoperabilné informačné systémy pre pacientov a zdravotníckych profesionálov v rámci Európy.
17-01-2006

Únia a zdravotná starostlivosť

Existencia jednotného trhu v EÚ má za následok zvýšenú mobilitu pacientov v rámci Únie. Finančné dopady mobility na verejné financie si vyžadujú lepšiu koordináciu národných zdravotníckych politík.
16-10-2005

Informovaný pacient

Ochrana a dodržiavanie práv pacientov sú v zdravotníckych systémoch krajín EÚ chápané rozdielne. Veľmi dôležitým aspektom je informovanosť pacientov. Touto otázkou sa zaoberali aj zástupcovia Komisie, európskej akademickej obce, priemyslu, farmaceutov a mimovládnych organizácií a pokúsili sa nájsť spôsob, akým by EÚ mohla prispieť k zlepšeniu komunikovania zdravotníckych informácií pacientom.