array(1) { [0]=> int(41) } string(0) "" Vzdelávanie – euractiv.sk

Vzdelávanie

biohospodarstvo biopaliva
Veda a inovácie 24-10-2016

Biohospodárstvo: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť

Čo je biohospodárstvo? Aká je stratégia EÚ pre prechod na udržateľné biohospodárstvo? Ako je na tom Slovensko?
Budúcnosť EÚ 25-05-2016

Predsedníctvo EÚ: Čo chcú dosiahnuť a čoho sa boja slovenskí ministri?

Pýtali sme sa ministrov, ktorí budú čoskoro predsedať Radám EÚ, čo sú ich osobné priority, obavy a očkávania.
Podnikanie 18-02-2016

Kreatívny priemysel v Európe a na Slovensku

Európska tvorivosť stimuluje rast a zamestnáva milióny občanov. Na to, ako sa kreatívnym odvetviam darí, majú aj naďalej rozhodujúci vplyv národné iniciatívy.
Fosílne palivá 04-11-2012

Výskum a vývoj liekov

Zdravie má svoju cenu. Výrobcovia originálnych - inovatívnych liekov nesú riziká a náklady spojené s výskumom a vývojom. Bez nich by nebolo ani generík, ktoré sú podstatne lacnejšie.
19-03-2012

Zdravotníctvo počas krízy

Rozpočty na zdravotníctvo predstavujú najväčšiu časť verejných výdavkov v rámci celej EÚ. Priemysel, ktorý s ním súvisí sa považuje za jeden z najväčších úspechov Európy. Európania vnímajú zdravotnú starostlivosť ako jedno z kritérií, ktoré odlišuje životnú úroveň v Európe od životnej úrovne v iných štátoch. Starnutie európskej populácie a šok z finančnej krízy priniesli tvrdý stret očakávaní Európanov s realitou.
Budúcnosť EÚ 20-10-2011

Rozpočtový výhľad EÚ 2014 – 2020

Európska komisia koncom júna 2011 zverejnila návrh rozpočtového rámca na obdobie 2014 – 2020. Európska rada vo februári 2013 schválila rozpočet nižší o viac ako 87 miliárd eur. Odborníci finančné vyjednávania považujú za najväčšiu hru a najväčší boj z pohľadu čísel v celej Európskej únii.
Podnikanie 19-10-2011

Mládež v pohybe

Mládež v pohybe je jednou zo siedmich vlajkových iniciatív, ktoré sú súčasťou stratégie Európa 2020. Zameriava sa na boj proti nezamestnanosti mladých, zlepšenie kvality celoživotného a vyššieho vzdelávania a propagovanie vzdelávacej i pracovnej mobility.
Veda a inovácie 05-11-2010

Liečivá: Predbehnú rozvojové krajiny EÚ?

Rýchlo rastúce ekonomiky ako Čína a India predstavujú pre európsky farmaceutický priemysel lukratívne nové trhy. Rozvojové krajiny však vo veľkom investujú do svojho vlastného odvetvia na výrobu liečiv a zdá sa, že sú v tejto oblasti pripravené konkurovať dominancii Západu.
13-07-2010

Falšovanie liekov: rastúca hrozba v zdravotníctve

Európska únia v súčasnosti pracuje na legislatívne, ktorá sa bude zaoberať otázkou nebezpečenstva falšovaných liekov. Na vyriešenie tohto problému však bude treba vyvinúť celosvetovú iniciatívu.
Ekonomika 25-01-2010

Európa 2020

Členské štáty po intezívnych vyjednávaniach stanovili päť hlavných cieľov stratégie Európa 2020, ktorá nahradila Lisabonskú stratégiu pre rast a zamestnanosť. Medzi hlavné priority patrí „zelený rast“, inovácie, vzdelávanie, obmedzovanie chudoby a zamestnanosť.
Veda a inovácie 29-04-2009

Európsky rok tvorivosti a inovácie 2009

Rozhodnutie Európskej komisie položiť v roku 2009 do centra pozornosti inovácie a kreativitu sa stretlo vo všeobecnosti s pozitívnymi ohlasmi. V čase hospodárskej krízy, ktorá zachvátila i Európu, nezodpovedanou otázkou zostáva, či Európsky rok inovácií a kreativity prinesie konkrétne výsledky, alebo jeho posolstvá ostanú len v symbolickej rovine.
Regionálny rozvoj 08-09-2007

Operačný program Výskum a vývoj 2007 – 2013

Program poskytne podpora výskumu a vývoju, ale aj skvalitňovanie infraštruktúry univerzít na Slovensku. Jeho garantom je Ministerstvo školstva SR.
Veda a inovácie 07-09-2007

Európsky inštitút technológie

Európsky inštitút technológie (EIT) bol založený Komisiou po vzore renomovaného amerického MIT. Cieľom inštitútu je spojiť tri aspekty „trojuholníka poznatkov“ - výskum, vzdelávanie a inovácie. Počas roka 2009 prebieha predkladanie návrhov na vytváranie poznatkových a inovačných spoločenstiev (KIC). Správna rada prvé z nich vyberie na začiatku roka 2010.
26-03-2007

Viacjazyčnosť – cudzie jazyky v EÚ

Politika „viacjazyčnosti“ Európskej komisie vychádza z podpory fungujúcej multilinguálnej ekonomiky, sprístupňovania legislatívnych dokumentov a procedúr všetkým občanom EÚ v ich vlastnom jazyku a z podpory jazykového vzdelávania a rôznorodosti.
Regionálny rozvoj 10-01-2007

Operačný program Vzdelávanie 2007 – 2013

Na základe tohto operačného programu bude poskytovaná podpora na rozvoj ľudských zdrojov s využitím zdrojov Európskeho sociálneho fondu a národných zdrojov. Jeho garantom je Ministerstvo školstva SR.
21-06-2006

Európske programy

Každý rok sa vyše milióna Európanov každého veku zúčastňuje na niektorom z európskych vzdelávacích alebo odborných programov. Vzdelávanie a tréning posilňuje naše pochopenie hodnôt, ako sú solidarita, rovnosť príležitostí a spoločenská participácia.
07-05-2006

Digitálna gramotnosť

Digitálna gramotnosť je schopnosť porozumieť informáciám a používať ich v rôznych formátoch z rôznych zdrojov, ktoré sú prezetované prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Hoci jej zvyšovanie je jednou z absolútnych priorít EÚ, Slovensko vo viacerých parametroch viac či menej výrazne zaostáva.
10-11-2004

Veda a spoločnosť

V decembri 2001 prijala Komisia „Akčný plán veda a spoločnosť“. Jeho cieľom je vybudovať „harmonickejší vzťah medzi vedeckým bádaním a širokou európskou spoločnosťou“.