Verejná správa

Budúcnosť EÚ 19-09-2017

„Zlaté víza“ pre majetných z tretích krajín spochybňujú demokratickosť vízového režimu

EÚ podpláca Líbyu, aby zabránila cestám do Európy, zatiaľ čo niektoré členské štáty predávajú skorumpovaným zahraničným politikom „zlaté víza“, píše europoslankyňa ANA GOMESOVÁ.
Veda a inovácie 15-09-2012

Inovácie vo vrejnom sektore Slovenska. Prípadové štúdie

Autori monografie skúmajú na prípadových štúdiách zavádzanie sociálnych inovácií do verejného sektora na Slovensku, dôvodom a dôsledkom tohto procesu.
Veda a inovácie 21-07-2012

Slamené či oceľové putá? Medzinárodné dohovory a protikorupčné opatrenia na Slovensku

Na tvorbu verejnej politiky majú vplyv viacerí aktéri. V kontexte Slovenska môžeme hovoriť o formálnych korporatistických partneroch vlády, o štátnych zamestnancoch priamo participujúcich na tvorbe politiky, médiách a treťom sektore, o územnej a profesijnej samospráve a zahraničných partneroch (Beblavý, Sičáková,...
Budúcnosť EÚ 12-08-2010

Inštitucionálne inovácie v koordinácii EU transpozície na úrovni ministerstiev

Autorka porovnáva formy a metódy koordinácie transpozície EÚ legislatívy, ktoré zaviedli jednotlivé ministerstvá vlády SR. Skúma tiež vplyv rôznych modelov na úspešnosť implementácie smerníc EÚ.
19-04-2010

Protikorupčné aktivity v SR a vplyv EÚ: porovnanie predvstupových a povstupových politík a stavu korupcie

Autori porovnávajú protikorupčné opatrenia na Slovensku v období pred vstupom do EÚ a po ňom.
18-08-2009

Komunálna politika a pravicový extrémizmus

Nadácia Friedricha Eberta pripravila pre politikov a pracovníkov z komunálnej sféry a zároveň aj pre občanov a aktivistov príručku, ako efektívne riešiť spory s pravicovými extrémistami.
01-07-2009

Zavádzanie pravidiel akademickej etiky na slovenských vysokých školách

Otázka akademickej etiky začala na Slovensku rezonovať najmä v ostatných troch rokoch. Najčastejšie v súvislosti s otázkou plagiátorstva u študentov alebo pedagógov. Plagiátorstvo je však len jedným z prehreškov voči akademickej etike a otázka stavu akademickej etiky na Slovensku je podstatne širšia ako len plagiátorstvo.
Slovensko v EP 02-06-2009

Programy politických strán vo voľbách do EP 2009

Kto podporuje Lisabonskú zmluvu, kto daňovú harmonizáciu a kto členstvo Turecka v EÚ? EurActiv.sk prináša analýzu programov politických strán v eurovoľbách.
16-03-2009

Spokojnosť s e-službami verejnej správy v segmente podniky – 2008

Jedným z cieľov zakotvených v dokumente Stratégia informatizácie verejnej správy, schválenom vládou SR v roku 2008, je zvyšovanie spokojnosti s elektronickými službami verejnej správy (e-služby verejnej správy).
20-02-2009

Efektívnosť fungovania kontrolných systémov verejného obstarávania na Slovensku.

TIS pripravila štúdiu efektívnosti kontrol ÚVO a NKÚ SR vo vzťahu k verejnému obstarávaniu.
07-10-2008

Informatizácia v neziskovom sektore

Prípadová štúdia Informatizácia v neziskovom sektore je súčasťou rozsiahleho projektu pod názvom Launching e-Governance in Slovakia: Empowering Citizens to Participate, Influence and Exercise Democratic Control, ktorý podporil Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.
01-10-2008

Citizens Online

Výskumná správa z reprezentatívneho výskumu názorov a postojov obyvateľstva Občania online je jednýmz kľúčových príspevkov Inštitútu pre verejné otázky do diskusie o zavádzaní e-Governmentu na Slovensku.
01-08-2008

e-Government očami aktérov a expertov

Štúdia mapuje názory vybraných kľúčových aktérov na problematiku e-Governmentu a legislatívne aspekty jeho zavádzaniana Slovensku.
03-07-2008

e-Demokracia na Slovensku

Výskumná správa z reprezentatívneho výskumu postojov obyvateľstva e-Demokracia na Slovensku je ďalším príspevkom Inštitútu pre verejné otázky do diskusie o otázkach informatizácie spoločnosti, tentoraz v jej spoločensko-politickej rovine.
02-06-2008

Správa o hodnotení výročných správ verejných vysokých škôl

Správa je výsledkom projektu Hodnotenie výročných správ verejných vysokých škôl.
02-04-2008

TIS monitorovala informačnú politiku samospráv

Informáciami sa buduje dôvera také je základné posolstvo výskumu verejnej mienky o stave korupcie v miestnej samospráve, ktorý pre TIS v novembri 2007 realizovala agentúra FOCUS. Podľa tohto výskumu je najčastejšie uvádzaným opatrením, ktoré by najviac pomohlo obmedzeniu korupcie v samospráve obce alebo mesta zverejňovanie všetkých informácií o činnosti, aktivitách, rozhodnutiach obce/mesta
05-03-2008

OP IS: Ako sa dobre pripraviť?

Prezentácia odznela na seminári Financovanie prijektov z OP IS, Seminár IIR vo februári 2008.
28-02-2008

Vízia e-Governmentu v Slovenskej republike do roku 2013

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala modernizovať verejnú správu jej ekonomizáciou a informatizáciou. Zámerom je vybudovanie modernej verejnej správy, s ktorou budú občania spokojní, ktorá bude plniť svoje úlohy efektívne, bude transparentná a minimálne zaťaží občanov, podnikateľov a ostatnú verejnosť. Dosiahnutie týchto zámerov je východiskom pre tento strategický dokument. Verejná správa definuje svoju víziu e-Governmentu do roku 2013 a definuje jej hlavné ciele.
Regionálny rozvoj 21-02-2008

Regióny: Rómski neplatiči minulosťou a programový mestský rozpočet

Ako vysoko pozitívne ocenili odborníci projektu H.E.S.O. zlikvidovanie problému neplatičov v rómskej osade podtatranskej obce Rakúsky. Pozornosť vzbudil aj prístup Prievidze rozpočtovať programovo mestské peniaze v predstihu.
Regionálny rozvoj 18-02-2008

Digitálne mesto

Informačné technológie čoraz viac prenikajú do každodenného života a to v každej sociálnej alebo vekovej kategórii. Tento fakt spolu s možnosťou čerpania financií z fondov EÚ poskytuje jedinečnú príležitosť na modernizáciu fungovania samosprávy – či už obcí, miest alebo VÚC. Modernizáciou - informatizáciou fungovania mestských úradov a rozširovaním online služieb sa môže radikálnym spôsobom zefektívniť fungovanie mesta a zmeniť vzťah úradov s občanom.
18-02-2008

Korupcia vo verejnej diskusii

Cieľom tejto analýzy je sledovať, ako sa vyvíjal spoločenský diskurz na tému korupcie od r. 1996 po súčasnosť. Sústreďuje sa na to, akým jazykom sa hovorilo o témach spojených s korupciou, aké významové konotácie malo slovo korupcia, ako aj na to, v akých oblastiach politického a spoločenského života bola korupcia najviac diskutovaná.
Regionálny rozvoj 22-01-2008

Internetové stránky obcí a miest ako protikorupčný nástroj

Podľa výskumu verejnej mienky, ktorý pre TIS v novembri 2007 realizovala agentúra FOCUS, najčastejšie uvádzaným opatrením, ktoré by najviac pomohlo obmedzeniu korupcie v miestnej samospráve obce alebo mesta, je zverejňovanie všetkých informácií o činnosti, aktivitách, rozhodnutiach obce/mesta, vrátane informácií o nakladaní s majetkom a financiami mesta/obce. Tento názor zastáva 45 percent respondentov prieskumu.
22-01-2008

Poplatky za poskytovanie informácii

Zákon 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám v § 21 stanovuje, že výška poplatku za poskytnutú informáciu nesmie prekrociť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Práve výška poplatkov za poskytnutie informácií je často nástrojom samospráv ako sťažiť občanom prístup k informáciám, resp. žiadajúceho občana za jeho „zvedavosť“ potrestať. Preto nás zaujímalo, ako sa samosprávy s touto otázkou vysporiadali.
Regionálny rozvoj 22-01-2008

Názory verejnosti na korupciu v miestnej samospráve

Mimovládna organizácia Transparency International zverejnila prieskum, ako vnímajú občania rozšírenosť korupcie v miestnej samospráve jednotlivých miest a obcí.