Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394
Rovnosť šancí – Stránka 2 – euractiv.sk

Rovnosť šancí Archives

 • Krúžkovať, či nekrúžkovať?

  Európa dnes 12-06-2006

  Autorka sa v rámci projektu záujmového združenia žien ASPEKT „Voľby 2006 - Rodové aspekty“ venuje otázke preferenčných hlasov a možnosti ovplyvniť rodové zloženie slovenského legislatívneho orgánu v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.

 • Kandidátne listiny politických strán do volieb NR SR 2006 z rodového hľadiska

  Európa dnes 01-06-2006

  Analýza je súčasťou pripravovanej širšej štúdie analyzujúcej kandidátne listiny politických subjektov do volieb do Národnej rady SR 17. júna 2006 z hľadiska mechanizmov, napomáhajúcich politickej participácii žien.

 • Skvelé plány

  31-05-2006

  Vstup do EÚ mal za cieľ zlepšiť život najmarginalizovanejšej menšiny v Českej republike. Nestalo sa. Analýza sa venuje situácii Rómov v EÚ so zameraním na Českú republiku a identifikuje hlavné problémy menšiny v krajine.

 • Pracovné podmienky žien v odevných fabrikách v Poľsku

  28-02-2006

  Analýza sa zaoberá porušovaním štandardov práce v odevnom priemysle a jeho dopadom na pracovné podmienky žien v poľských odevných fabrikách.

 • Diskriminácia v zamestnaní na základe sexuálnej orientácie na Slovensku

  16-01-2006

  Analýza vychádza z prieskumu skúseností lesbických žien, gejov, bisexuálov a bisexuálok s diskrimináciou, násilím, obťažovaním a vylučovaním z väčšinovej spoločnosti.

 • Princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty

  12-01-2006

  Štúdia je súčasťou správy o uplatňovaní princípu rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov v Slovenskej republike vo vzťahu k princípom, legislatíve a politikám Európskeho spoločenstva a Európskej únie „Rovnosť príležitostí žien a mužov na Slovensku. Správa o dodržiavaní smerníc EÚ týkajúcich sa rodovej rovnosti“.

 • Ženy na trhu práce na Slovensku

  11-01-2006

  Analýza skúma vzdelanostnú úroveň na Slovensku, venuje sa problematike zamestnanosti a zamestnaneckej segregácie, nerovnakého odmeňovania a nezamestnanosti na Slovensku z pohľadu rodovej rovnosti. Prináša konkrétne návrhy na dosiahnutie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu.

 • Ženy na trhu práce

  09-01-2006

  Analýza sa zaoberá skutočnosťou, že priepasť medzi mužmi a ženami na trhu práce je aj naďalej veľká vo všetkých krajinách Európskej únie, zamestnanosť žien je vo všeobecnosti nižšia, ženy sú nezamestnané dlhší čas než muži, sú slabšie platené a ich pracovné miesta sú neistejšie. Ako danú situáciu riešiť?

 • Matrix po slovensky alebo diskriminácia na pracovnom trhu: Fakty a mýty

  03-01-2006

  Autorka hodnotí prekážky, ktorým musia čeliť Rómovia na trhu práce, ako aj efektivitu niektorých nástrojov na ich prekonávanie.

 • Pracovné mýty a Rómovia

  02-11-2005

  Autorka konfrontuje súčasný život Rómov na Slovensku so situáciou v minulosti. Chcú Rómovia vôbec pracovať? Majú projekty EÚ na zlepšenie kvality života Rómov význam?

 • Boj Evropské unie proti diskriminaci

  Fosílne palivá 06-09-2005

  Diskriminácia občanov nie je iba prekážkou ekonomického rozvoja Európskej únie, ale ohrozuje aj jej sociálnu súdržnosť. Poškodzuje tiež ciele Európskej stratégie zamestnanosti, medzi ktoré patrí rozvoj "trhu práce priaznivého pre sociálnu integráciu" a podpora "starších pracujúcich s cieľom zvýšiť ich podiel na počtu pracovných síl".

 • Co všechno potřebujete vědět o Evropském ombudsmanovi

  Budúcnosť EÚ 04-08-2005

  Autorka sa venuje analýze vývoja inštitúcie Európskeho ochrancu práv - Európskeho ombudsmana, jeho úlohe, právomociam a súčinnosti s ostatnými inštitúciami EÚ.

 • Základná faktografia o holocauste Rómov na Slovensku v rokoch 1939 – 1945

  Fosílne palivá 01-08-2005

  Široká verejnosť iba okrajovo pozná faktografiu druhej svetovej vojny. Výraz holocaust nie je neznámy, ale iba málokto ho spája s rómskou populáciou. Množstvo zločinov, spáchaných na Rómoch, však dodnes nebolo vyriešených.

 • Rovnost evropských občanů v praxi – Romové a kočovníci

  Fosílne palivá 28-07-2005

  Napriek tomu, že Európska únia bojuje proti väčšine foriem diskriminácie, sama de facto nepriamo diskriminuje niektorých svojich občanov, a to predovšetkým tých, ktorí sa môžu najmenej brániť, pretože práve ich chudoba či nízka vzdelanosť, ktoré sú hlavnými dôvodmi tejto diskriminácie, im ich pozíciu výrazne komplikuje. Prináša európske občianstvo rovnaké výhody všetkým občanom EÚ?

 • Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky

  28-06-2005

  Kolektív autoriek analyzuje rozšírenosť násilia, páchaného na ženách na Slovensku, rozoberá ho v kontexte oficiálnej politiky štátu. Venuje sa súvislostiam medzi výchovou a násilím páchaným na ženách. Analyzuje prístup médií a načrtáva úlohu mimovládnych organizácií.

 • Rodová dimenzia predvstupovej pomoci Európskej únie

  22-06-2005

  Záujmové združenie žien Aspekt v spolupráci s Gender Studies (Praha) a s podporou regionálneho zastúpenia Nadácie Heinricha Bölla v Poľsku realizovalo v rokoch 2004 - 2005 rodový audit predvstupovej pomoci EÚ. Projekt bol zameraný aj na monitorovanie postojov a informácií o rovnosti príležitostí, ktoré majú k dispozícii zástupkyne a zástupcovia agentúr pracujúcich so štrukturálnymi fondmi.

 • Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike – Neonacisti, ich hnutia a ciele

  10-06-2005

  Predstavovaná kniha mapuje stav rasistického extrémizmu na Slovensku a na jeho pozadí hodnotí kroky verejných inštitúcií.

 • Slovensko na chvoste v oblasti rodovej rovnosti

  15-05-2005

  Vo svetle správy Inštitútu pre otvorenú spoločnosť o stave rodovej rovnosti v nových členských krajinách a v kandidátskych krajinách hodnotí autorka príčiny veľmi zlého stavu na Slovensku.

 • Čo je Dekáda rómskeho začleňovania

  Trh s energiami 08-04-2005

  Iniciatívu pod názvom "Dekáda rómskeho začleňovania” prijali vlády deviatich európskych štátov a podporuje ju Inštitút otvorenej spoločnosti, Svetová banka, Európska komisia a ďalší partneri. Predstavuje prvú medzinárodnú kampaň za zmenu postavenia Rómov v Európe a poskytuje rámec pre vlády v strednej a východnej Európe pri ich činnostiach zameraných na integráciu Rómov.

 • Práva žien v Turecku: Barrosova Komisia by mala konať

  18-02-2005

  Analýza, ktorá vznikla v rámci projektu Café Babel, prezentuje názory poslankýň Európskeho parlamentu Lissy Gröner and Pie Locatelli na situáciu práv žien v Turecku a na úlohu, ktorú by táto závažná otázka mala hrať v nadchádzajúcich prístupových rokovaniach Bruselu s Ankarou.

 • OSN: Periférne vízie

  01-02-2005

  Štáty strednej a východnej Európy prinášajú nové impulzy do diskusie o ľudských právach v rámci OSN.
  Nové demokracie strednej a východnej Európy vytvorili kľúčový blok, presadzujúci princípy OSN v oblasti rešpektovania ľudských práv v čase, keď sa na inštitúcie OSN pre ochranu ľudských práv znáša kritika zo všetkých strán.

 • Slovenskí Rómovia: mýty odhalené

  Fosílne palivá 25-01-2005

  Nová štúdia ukazuje, že rómska komunita na Slovensku je menšia a integrovanejšia, než by sa čakalo.

 • Rómovia v rozširujúcej sa Európe: prelomenie kruhu chudoby

  15-01-2005

  Publikácia porovnáva pozíciu rómskych komunít vo viacerých krajinách a navrhuje efektívnu politiku pre zlepšenie ich postavenia.

 • Chudoba a životné prostredie – prípad marginalizovaných rómskych osád

  Trh s energiami 25-11-2004

  Autor sa v analýze zaoberá teoretickými otázkami distribúcie environmentálnych pozitív a negatív, opisuje situáciu v marginalizovaných rómskych osadách ktorú označuje ako príklad environmentálnej diskriminácie a zameriava sa na problematiku zvyšujúceho sa tlaku na životné prostredie zo strany samotných Rómov. Venuje sa aj možnostiam, ako pristupovať k problematike vzťahu chudoby a životného prostredia.