NATUR-PACK sa stal organizáciou zodpovednosti výrobcov aj pre elektrozariadenia

Komerčný obsah

Bratislava, 9.5.2016: Dňa 6.5. 2016 prevzali predstavitelia spoločnosti NATUR-PACK rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR o udelení autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre elektrozariadenia. V apríli 2016 získala spoločnosť NATUR-PACK autorizáciu na činnosť OZV pre obaly a neobalové výrobky. V procese schvaľovanie je aj žiadosť NATUR-PACKu o udelenie autorizácie na činnosť OVZ aj pre batérie a akumulátory.

Pre oblasť elektrozariadení má spoločnosť NATUR-PACK zavedený systém NATURELEKTRO. Ide o funkčný systém, ktorý garantuje výrobcom elektrozariadení splnenie zákonných povinností, najmä  zabezpečenie plnenia povinných limitov recyklácie elektroodpadu a to realizáciou jeho zberu, spätného odberu, prepravy a spracovania u autorizovaných spracovateľov. Ďalej systém garantuje plnenie ohlasovacích, evidenčných, štatistických a ďalších povinností, ktoré si má každý výrobca plniť vo vzťahu k orgánom štátnej správy, alebo samosprávy.

„NATUR-PACK, ako jedna z mála organizácií zodpovednosti výrobcov, bude svojim klientom poskytovať komplexné služby zabezpečenia zberu a zhodnocovania triedeného odpadu, a to pre odpady z obalov a neobalových výrobkov, odpady z elektrozariadení a veríme, že aj pre odpady z použitých batérií a akumulátorov“ povedal riaditeľ spoločnosti Michal Sebíň.