Udržateľná sanitácia v krajinách strednej a východnej Európy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Združenie miest a obcí Slovenska

Počas svetového summitu o trvalo udržateľnom rozvoji v roku 2002 medzinárodné spoločenstvo vyzvalo krajiny, aby sa do roku 2005 pripravili na Integrované riadenie vodných zdrojov (IWRM)a vypracovali Plány efektívneho využívania vôd. Odvtedy Global Water Partnership (GWP) poskytuje významnú podporu krajinám, ktoré sa pokúšajú naplniť spomínanú výzvu. Keďže rok 2008 bol vymenovaný za Svetový rok sanitácie, GWP má vynikajúcu príležitosť podporovať snahy krajín o naplnenie ďalšieho cieľa stanoveného na tomto summite – do roku 2015 znížiť na polovicu počet obyvateľov, ktorí doposiaľ nemajú prístup k základnej sanitácii.

Kniha konštatuje, že sanitácia je základom ľudského zdravia, dôstojnosti a rozvoja. A vážne upozorňuje na naliehavú výzvu – radikálne zvýšiť prístup obyvateľstva k základnej sanitácii takým spôsobom, ktorý odráža princípy ekonomickej efektivity, sociálnej rovnosti (social equity) a environmentálnej udržateľnosti – tzv. princíp troch „E“, na ktorom sú založené základy Integrovaného riadenia vodných zdrojov.

Významným aspektom tejto knihy je potreba zaručiť, aby sanitácia mala náležité postavenie v príprave IWRM a v Plánoch efektívneho využívania vôd tak, ako je uvedené v Realizačnom pláne prijatom v Johannesburgu. GWP využíva skúsenosti s urýchľovaním príprav na realizáciu IWRM vo viacerých krajinách, z ktorých čerpá náležitú možnosť demonštrovať silný súvis medzi sanitáciou a riadením vodných zdrojov. Ak sa zapracujú zámery sanitácie do pripravovaných plánovacích úsilí, môže sa tým urýchliť pokrok v dosahovaní Miléniových rozvojových cieľov (Millennium Development Goal) pre sanitáciu a priblížiť nás k dosiahnutiu rovnováhy medzi hľadiskami efektívnosti, rovnosti a environmentálnej udržateľnosti.

“Udržateľná sanitácia v krajinách strednej a východnej Európy – v ústrety potrebám malých a stredných sídiel” podáva vynikajúci prehľad situácie v oblasti sanitácie v krajinách strednej a východnej Európy a ponúka riešenia udržateľnej sanitácie, ako aj príklady, ktoré ilustrujú funkčné sanitačné systémy využiteľné v tomto regióne. Udržateľná sanitácia, ktorá je iniciovaná GWP CEE, odráža pridanú hodnotu spolupráce na podporu udržateľného nakladania s vodami v krajinách. V tomto regióne, ktorý má za sebou desať rokov skúseností so spoluprácou v prechodnom období a v súčasnosti vstupuje do Európskej únie, sa ukazuje, že nedostatok sanitácie obmedzuje snahy o zvýšenie rovnosti, blahobytu, kvality vody a ekonomického rozvoja. Štúdia GWP CEE predchádzajúca túto knihu identifikovala, že 20- 40% vidieckeho obyvateľstva je bez prístupu k sanitácii, pretože vzhľadom na priority určené Európskou komisiou mnohé vlády v tomto regióne nemajú vypracované investičné sanitačné programy pre obce s počtom obyvateľstva do 2000.


Kompletné znenie publikácie nájdete na tejto stránke.