Novela zákona o odpadoch: Z blata do kaluže

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

odpad

ILUSTRAČNÉ FOTO: TASR/Milan Kapusta

Jozef Semančín je riadiacim partnerom v advokátskej kancelárii SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Novela zákona o odpadoch mala v rámci medzirezortného pripomienkového konania 959 pripomienok, z toho 634 zásadných. To je veľa, vzhľadom na pomerne obmedzený rozsah novely.

Mnoho rozporov bolo odstránených tak, že sa budú riešiť vo veľkej aplikačnej novele, ktorá možno bude na stole budúci rok, keď už bude neskoro. Osobne nie som optimista a myslím si, že tak ako teraz, nebude záujem niektoré témy otvárať a riešiť, hoci sú urgentné a systémovo ovplyvňujú odpadové hospodárstvo.

Situácia v odpadoch z obalov a novela

Situácia v oblasti odpadov z obalov je kritická. Poplatky stúpli výrobcom desaťnásobne, miestny poplatok za odpady sa neznížil a Slovensko nijako výrazne neprekročilo v recyklácii, hoci je v systéme výrazne viac peňazí.

Ministerstvo životného prostredia SR navyše urýchlene odoberá licencie malým organizáciám zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré konkurujú dvom najväčším OZV, prapodivným spôsobom (o tom však nabudúce) a súťaž medzi OZV sa tak výrazne oslabuje.

Novela zákona o odpadoch, ktorá je v druhom čítaní (tlač 660) zavádza viacero nových ustanovení. Nás zaujala zvláštna veličina, ktorú ministerstvo zavádza v súvislosti so získaním a udržaním autorizácie: počet obyvateľov. OZV musí mať zazmluvnený taký počet obyvateľov, ktorý zodpovedá trhovému podielu jej výrobcov.

Ak “zodpovedá” znamená “rovná sa”

Predpokladajme, že „zodpovedá“ znamená “je rovný”. To znamená, že ak má OZV výrobcov s trhovým podielom 40 percent, musí mať 40-percentný podiel na obyvateľoch. Splnenie tejto podmienky je potrebné pre udelenie autorizácie, ale aj pre udržanie autorizácie.

Povedzme, že OZV združuje výrobcov, ktorých trhový podiel si vyžaduje 1.570 obyvateľov. K dispozícii sú však len obce s 2.500 alebo 1.100 obyvateľmi. Ako má nová OZV splniť podmienku dodržania koeficientu počet obyvateľov verzus trhový podiel výrobcov v tomto prípade? Sizyfovská práca.

OZV obce nerozdelí. Buď zoberie 2.500, čo je veľa, alebo 1.500 obyvateľov, čo je zase málo. Takisto pochybujem, že výrobca zníži/zvýši svoju výrobu a teda produkciu odpadov kvôli OZV tak, aby OZV stačilo 2.500 alebo 1.100 obyvateľov. Podľa nás žiadna nová OZV nebude môcť vzniknúť s výnimkou prípadov, že trhový podiel jej výrobcov bude zázračne sedieť s počtami obyvateľov voľných obcí, čo bude na posúdení ministerstva.

Problém budú mať aj veľkí hráči

Pri dlhšie existujúcich OZV je situácia ešte absurdnejšia. Počet výrobcov združených v OZV sa môže meniť. Mení sa objem odpadov z obalov uvedených na trh jednotlivými výrobcami; jednoducho niektorí výrobcovia zvyšujú výrobu, iní znižujú. Čo v týchto prípadoch?

Bude OZV vypovedávať a uzatvárať zmluvy s obcami na pravidelnej báze, aby sa prispôsobila počtu obyvateľov? Zákon to nepodporuje, obce môžu byť v princípe voľné až ku koncu kalendárneho roka. A je vôbec možné to očakávať? Ak výrobca zníži množstvo odpadu z obalov uvedených na trh a OZV potrebuje znížiť počet obyvateľov o 560 a najmenšia obec, ktorú má k dispozícii, má 800 obyvateľov. Čo urobí v tomto prípade? Ak sa zbaví tejto obce, bude jej chýbať 340 obyvateľov. Ak si ju ponechá, bude mať prebytok 560 obyvateľov.

Alebo slušne požiada výrobcu, aby menej vyrábal? Viete si to predstaviť?

Ministerstvo robí fatálnu chybu

Tento vzorec jednoducho dáva do súladu jeden relatívne fixný parameter (počet obyvateľov obce zazmluvnených OZV) a dynamický parameter (trhový podiel výrobcov zazmluvnených OZV). Počet obyvateľov vedených v oficiálnych evidenciách sa nemení, alebo mení sa obmedzene. Počet výrobcov združených v OZV alebo objem produkcie odpadov jednotlivých výrobcov je dynamický a mení sa. Tieto dva parametre nie je možné zosúladiť. Je fatálnou a nepochopiteľnou chybou podmieniť udržanie licencie dodržaním tohto vzorca.

Rovnakou fatálnou chybou je, že tento vzorec vôbec neberie do úvahy priemyselné odpady.

https://euractiv.sk/clanky/zivotne-prostredie/envirorezort-chce-skoncovat-s-vyvozom-poloprazdnych-kontajnerov/

Čo to znamená? Povedzme, že OZV má výrobcov, ktorí síce majú trhový podiel 55 percent, ale len 3 percentá skončia v komunálnom odpade. Prečo si má takáto OZV zazmluvniť obce s 55 percentami obyvateľov, keď len 3 percentá odpadov skončia v komunálnom odpade?

Je možné a spravodlivé v tomto prípade  požadovať od výrobcov takejto OZV, aby hradili náklady spojené so zberom a zhodnotením komunálneho odpadu vo výške 55 percent, ak ich odpad vôbec neskončí v komunálnom odpade? Absurdné.

Podmienku nového zákona nesplní nik

A to nerozoberáme evidovaný a skutočný počet obyvateľov (povedzme Bratislava, Košice, kde je diametrálne odlišný počet evidovaných a skutočných obyvateľov), nákupnú turistiku (dovoz odpadu zo zahraničia do prihraničných obcí a miest), skutočné množstvo vyzbieraného odpadu v obci atď.

Ak počet obyvateľov má byť rovný trhovému podielu, pochybujem, že sa nájde jediná OZV, ktorá bude dlhodobo spĺňať túto podmienku. Bude však na posúdení ministerstva, komu zoberie autorizáciu a komu nie.

V súčasnosti napríklad ministerstvo odoberá autorizácie OZV, ktoré majú nedostatok obcí, ale OZV, ktorá ich ma prebytok a ktoré logicky chýbajú ostatným OZV, zostáva nedotknutá.

Ak „zodpovedá“ znamená „rovná sa“ alebo „je vyšší“

Ak počet obyvateľov má byť rovný alebo vyšší ako trhový podiel, situácia je dramaticky iná.

Vyhráva tá OZV, ktorá má nadbytok obcí. T.j. podmienku pre udržanie autorizácie má splnenú (dokonca viac ako splnenú). A môže pokojne čakať na odobratie autorizácie ostatným OZV z dôvodu nedostatku obcí. Toto sa mimochodom v súčasnosti deje. Ministerstvo odoberá autorizácie menším OZV z dôvodu nedodržania zberového podielu, hoci OZV majú záujem o obce, ale nevedeli sa k ním dostať z dôvodu, že iná OZV ich mala nadbytok a držala si ich.

Samozrejme, ak má takáto OZV veľa obcí a málo výrobcov (nízky trhový podiel) má presahujúce množstvá. T.j. vyzbiera viac komunálneho odpadu, ako by na ňu vzhľadom na trhový podiel jej výrobcov malo pripadať. Komunálny odpad, jeho zber, roztriedenie a zhodnotenie nie je však lacné a sú s tým spojené vyššie náklady.

Ako sa zbaviť konkurentov na trhu

Novela má však riešenie.

Prípadné presahujúce množstvá a náklady s tým spojené OZV pohodlne odovzdá koordinačnému centru a nákladov sa takto zbaví. Koordinačné centrum ich rozdelí (najmä, keď je ovládané touto OZV spolu s inou OZV) medzi ostatné OZV a ostatné OZV sú povinné ich prijať a zaplatiť.

Elegantné riešenie, ako sa zbaviť konkurentov a posilňovať si postavenie na trhu. Najprv sa odoberie OZV autorizácia a potom jej výrobcovia budú platiť za presahujúce množstvá?

Konkurenčný boj administratívnymi nástrojmi

Problémom však je, že takáto OZV si posilňuje svoje postavenie nie tým, že by vytvorila vhodnejšie podmienky pre výrobcov, inovatívnejšie a efektívnejšie nakladala s odpadmi, inými slovami bola jednoducho lepšia ako konkurencia.

Svoje postavenie si upevňuje administratívnym nástrojom – odmietnutím prístupu k obciam. OZV sa jednoducho nebudú môcť dostať ku komunálnemu odpadu.

Je to logické. Ak má niektorá OZV prebytok obcí a prebytok komunálneho odpadu, tieto obce a komunálny odpad musia ostatným OZV chýbať. Toto sa mimochodom udialo v roku 2016 a z tohto dôvodu ministerstvo rozhodlo o odobratí autorizácie niektorým OZV.

Ťažká úloha pre protimonopolný úrad

V tomto prípade by situáciu mohol vyriešiť Protimonopolný úrad SR, ktorý ma pomerne ťažkú úlohu. Je však otázne, či sa mu podarí preukázať zneužívanie dominantného postavenia.

V každom prípade, neustále otrocké sledovanie trhového podielu výrobcov a vynakladanie úsilia na boj o obce je systémovo zlá a nepochopiteľná cesta.

Je to zopakovanie marazmu a potvrdenie súčasného stavu. Pripomínam, že nový zákon o odpadoch nesplnil svoj účel. Poplatky výrobcov vzrástli 10-násobne, miestny poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad sa neznížil a Slovensko je v dosahovaní recyklačných cieľov na tom rovnako žalostne ako počas predchádzajúceho zákona. A stále skládkujeme.

Návrhy na úpravu novely

Riešenie spočíva v troch krokoch.

Po prvé: Odstránenie vzorca počet obyvateľ verzus trhový podiel výrobcov v OZV ako podmienky pre udelenie a udržanie autorizácie a návrat k zberovému podielu. Krok je jednoduchý a znamená ponechanie existujúceho textu v § 28 ods. (5) písm. f).

Po druhé: Zabezpečenie povinného prerozdelenia presahujúcich množstiev a s tým súvisiacej finančnej zodpovednosti.  Krok je jednoduchý a znamená zmenu § 28 ods. (4) písm. r) tak, ako to navrhuje ministerstvo. Mimochodom ide o výborný návrh zo strany ministerstva  k novele.

Štát musí podporovať súťaž

Po tretie. Zabezpečenie prerozdelenia v pravidelných časových úsekoch (povedzme raz ročne, ideálne častejšie) a za podmienok stanovených zákonom o odpadoch. A zavedenie pravidla, podľa ktorého prijatie presahujúcich množstiev bude nahrádzať nedostatok obcí. Zmyslom úpravy je zabezpečiť, aby OZV, ktorá má prebytok obcí, nefinancovala celý rok presahujúce množstvá z vlastného vrecka, ale aby sa OZV, ktorým chýbajú obce, priebežne podieľali na nákladoch zberu a zhodnotenia komunálneho odpadu.

Ďalej, zákon o odpadoch by mal stanoviť podmienky prerozdelenia presahujúcich množstiev, aby OZV neprerozdeľovala „drahé“ obce a komunálny odpad v nich. Súťaž medzi OZV sa má presunúť zo súťaže obce na súťaž o výrobcu.

Úsilie OZV sa má zamerať na efektívny zber, separáciu a nakladanie s odpadmi a vynakladanie finančných prostriedkov na hľadanie inovatívnych technológií na recykláciu a energetické zhodnotenie odpadov. Slovensko má pred sebou náročnú cestu, ak chce dosiahnuť ambiciózne ciele a limity stanovené Európskou úniou. Z tohto dôvodu musí byť zo strany štátu podporovaná súťaž medzi OZV.