Komisia vníma slovenský zákon o odpadoch „predbežne pozitívne“

Účelom stretnutia Komisie a zástupcov rezortu životného prostredia bolo objasniť časti slovenského zákona o odpadoch, ktoré v Komisii vyvolali „určité obavy v rámci vnútorného trhu, voľného pohybu tovaru a služieb.“

Po skončení vnútrokomunitárneho pripomienkového konania zniesla Komisia štyri pripomienky k pripravovanému zákonu, žiadna z nich však nebola zásadného charakteru.

Hoci Komisia ocenila celkovú filozofiu a princípy zákona už v decembri minulého roka, zároveň vyjadrila určité pochybnosti voči viacerým častiam týkajúcich sa cezhraničného prevozu odpadu za účelom zhodnotenia, oznamovacej povinnosti takýchto prepravcov a nejasných hraničných hodnôt pre koncentrácie škodlivých látok.

Najzávažnejšou pripomienkou Komisie boli obavy z možného vzniku monopolu na slovenskom trhu s odpadmi. Problematický bol najmä princíp, podľa ktorého môžu oprávnené subjekty uzatvárať zmluvy len s obcami, pričom každá obec môže mať uzatvorenú len jednu platnú zmluvu.

Komisia v decembri konštatovala, že exkluzivita zmlúv by mala „negatívny vplyv na fungovanie vnútorného trhu.“

Slovenská delegácia na čele so štátnym tajomníkom rezortu životného prostredia Vojtechom Ferenczom počas januárového stretnutia s predstaviteľmi Komisie vysvetľovali,  prečo návrh nebude mať „negatívny vplyv na fungovanie trhu v SR a nebude viesť k vytváraniu monopolov v odpadovom hospodárstve.“

Jedným z argumentov Ministerstva životného prostredia bola komunikácia rezortu s Protimonopolným úradom, ktorý k zákonu dodal súhlasné stanovisko.

Protimonopolný úrad však na Slovensku nemá brániť vzniku monopolov, ale iba kontrolovať, či monopol nezneužíva svoje dominantné postavenie. Zástupcovia ministerstva sa navyše v minulosti vyjadrili, že vznik monopolu „nemožno vylúčiť.“

Riaditeľ kabinetu komisára EÚ pre životné prostredie Patrick Costella obdržal od slovenských zástupcov všetky informácie, ktoré im podľa tlačovej správy ministerstva  „pomôžu porozumieť princípom tohto zákona, najmä navrhovanému systému uzatvárania zmlúv medzi obcami a zbernými subjektmi i celkovému nastaveniu odpadového hospodárstva v SR v nadchádzajúcich rokoch.“

Stanovisko Komisie k zdôvodneniam predstaviteľov rezortu životného prostredia je „predbežne pozitívne“ s tým, že si počkajú až na definitívne znenie zákona po schválení v Národnej rade SR.

O vládnom návrhu bude Národná rada rokovať na najbližšej schôdzi v prvom čítaní. Do platnosti by mohol vstúpiť už začiatkom roka 2016.