Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Špecializácia v odbornom vzdelávaní – cesta k uplatneniu sa – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Špecializácia v odbornom vzdelávaní – cesta k uplatneniu sa

Komerčný obsah

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica poskytuje svojim žiakom kvalitné odborné vzdelanie už viac ako pol storočia. Škola aktívne pristupuje k modernizácií vyučovacieho procesu – vytvára nové študijné i učebné odbory reflektujúc aktuálne požiadavky zamestnávateľov (trhu práce) i samotných uchádzačov. Pedagogickí zamestnanci školy sú otvorení novým, moderným prvkom v edukačnom procese, pravidelne sa zúčastňujú vzdelávania s cieľom zvyšovania svojej odbornej kapacity. Škola vychováva plne kvalifikovaných odborníkov so všeobecnými poznatkami a profesionálnymi skúsenosťami,  ktorí sú schopní  pracovať na pozíciách odborníkov pre rozvoj vidieka a tiež pozíciách spojených s manažmentom regionálneho cestovného ruchu, marketingom a praktickým organizovaním potravinárskej výroby.

Cieľom projektu „Špecializácia v odbornom vzdelávaní – cesta k uplatneniu sa“, ktorý škola realizuje od marca 2014 do novembra 2015 bolo skvalitniť a zefektívniť odbornú prípravu žiakov implementáciou požiadaviek zamestnávateľov do vyučovania a podporiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Ciele projektu boli napĺňané prostredníctvom nasledovných aktivít:
– inováciou obsahu a metód vzdelávania s cieľom lepšieho uplatnenia sa absolventa na trhu práce,
– inováciou a implementáciou nového školského vzdelávacieho programu do vyučovacieho procesu,
– podporou vzdelávania pedagogických zamestnancov ako potreby modernej školy.

Základom realizácie prvej aktivity bolo uskutočnenie prieskumu medzi zamestnávateľmi, rodičmi, žiakmi a absolventmi školy s cieľom determinovať požiadavky zamestnávateľov na odborné kompetencie absolventov, ktoré vytvorili základ pre následnú úpravu školských vzdelávacích programov. Modernizácia vyučovacieho procesu bola riešená pre nasledovné študijné odbory: podnikateľ pre rozvoj vidieka a podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat a učebné odbory: cukrár pekár a mäsiar inováciou obsahu vzdelávania a metód výučby v súčinnosti so zavedením nových didaktických prostriedkov do vyučovacieho procesu. Modernizácia zahŕňala aj zvýšenie efektívnosti a účinnosti Školského vzdelávacieho programu pre študijný odbor podnikateľ pre rozvoj vidieka a učebné odbory cukrár pekár a mäsiar a následnú implementáciu do vyučovacieho procesu. Pre odbor podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat bol vytvorený nový Školský vzdelávací program, ktorý bude overený v 1. ročníku štúdia a následne implementovaný do vyučovacieho procesu.

Kontinuálne rozširovanie existujúcich a získavanie nových kompetencií pedagogických zamestnancov predstavuje základný atribút pre následnú modernizáciu školských vzdelávacích programov a tvorbu a inováciu učebných materiálov. Preto sa pedagogickí zamestnanci v rámci projektu zúčastnili viacerých školení s cieľom zvýšiť ich osobnostný odborný rozvoj – školenie na skvalitnenie výučby odborných predmetov ako napr. Modelovanie postavičiek, Permakultúra, Tradičné ľudové remeslá; školenie zamerané na využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese; školenie zamerané na využívanie PowerPoint v edukačnom procese; školenie Nové trendy vo vyučovaní cestovného ruchu a školenie Práca s kódovanými knihami.

Impulzom k realizácii daného projektu bolo uvedomenie si nevyhnutnosti inovovať obsah a metódy vzdelávania z dôvodu lepšieho uplatnenia sa našich budúcich absolventov na trhu práce.

Zdroj: SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“