Brusel upozorňuje Slovensko na elektronické transakcie a kvalitu ovzdušia

Ilustračný obrázok. FOTO: Pexels

Európska komisia dnes v rámci októbrového balíka rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia európskeho práva zaslala Slovensku dve formálne výzvy.

Jedna sa týka oblasti jednotného digitálneho trhu a druhá životného prostredia.

Otázna nezávislosť dozorného orgánu

Exekutíva EÚ zaslala Slovensku formálnu výzvu v súvislosti s uplatňovaním nariadenia EÚ o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS).

Brusel má obavy týkajúce sa nezávislosti slovenského dozorného orgánu. Ak dozorný orgán nie je úplne nezávislý, ako vyžaduje nariadenie, mohlo by to spôsobiť nerovnosť príležitostí pre rôzne hospodárske subjekty a porušila by sa zásada vnútorného trhu EÚ. Slovensko má dva mesiace, aby na túto výzvu odpovedalo.

Nariadenie eIDAS umožňuje občanom, podnikom a orgánom verejnej správy používať pri prístupe k online službám alebo pri riadení elektronických transakcií prostriedky elektronickej identifikácie a dôveryhodné služby – elektronické podpisy, elektronické pečate, časovú pečiatku, elektronické doručovanie registrovaných zásielok a autentifikáciu webového sídla.

Znečisťovanie oxidom dusičitým

Druhá formálna výzva, ktorú Eurokomisia zaslala Slovenskej republike a Luxembursku, sa týka dodržiavania právnych predpisov EÚ v oblasti kvality ovzdušia.

Komisia upozornila obe krajiny na znečisťovanie ovzdušia oxidom dusičitým (NO2).

Pravidlá EÚ týkajúce sa kvality okolitého ovzdušia a čistejšieho ovzdušia v Európe od členských štátov vyžadujú, aby hodnotili kvalitu ovzdušia na celom svojom území a prijímali opatrenia s cieľom obmedziť vystavenie občanov znečisťujúcim látkam.

Slovensku sa nepodarilo zaistiť primeraný počet a druh miest odberu vzoriek a poskytnúť dostatok platných údajov. SR a Luxembursko majú teraz dva mesiace na odpoveď na túto výzvu.

Komisia každý mesiac prijíma súbor rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenie európskej legislatívy. Cieľom právnych krokov proti členským štátom, ktoré si v rôznych oblastiach nesplnili svoje povinnosti podľa práva Európskej únie, je zaistiť riadne uplatňovanie práva v záujme občanov a podnikov.