array(0) { } NULL Weby úradov sa sprístupnia pre postihnutých – euractiv.sk

Weby úradov sa sprístupnia pre postihnutých

(zdroj: Stefan Malmesjö/Flickr)

Nová smernica o dostupnosti webových stránok orgánov verejného sektora (COM(2012) 721 final) cieli na 80 miliónov Európanov s istou formou zdravotného postihnutia. Zavŕšenie trialógu oznámili vyjednávači európskych inštitúcií včera večer.

Vzniknú minimálne požiadavky, ktoré budú verejné webové lokality spĺňať, aby z komunikácie s úradmi nevylúčili postihnutých občanov. V praxi to má zabezpečiť úprava stránok a aplikácií s prihliadnutím na potreby nevidiacich, sluchovo a telesne postihnutých ľudí. Ako príklad uviedla Európska komisia texty, ktoré budú sprevádzať obrázky, či možnosť využívať stránky bez nutnosti použiť myš.

Komisár EÚ pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther Oettinger uviedol: „Je neprijateľné, aby sa v digitálnej spoločnosti zabudlo na milióny Európanov. Dohodou, ku ktorej sme práve dospeli, sa zabezpečí, aby mal každý rovnakú príležitosť využívať výhody internetu a mobilných aplikácií, mohol sa viac podieľať na živote spoločnosti a viesť nezávislejší spôsob života.“

Nová legislatíva sa bude vzťahovať na všetky verejné inštitúcie. To znamená orgány verejnej správy, súdy, políciu, nemocnice, univerzity alebo knižnice. Tí všetci musia zaistiť, aby sa na ich stránkach, vrátane rôznych intranetov, extranetov a užívateľských rozhraní, akými sú aplikácie, odstránili prekážky.

10 rokov od záväzku po realizáciu

Snaha únie uľahčiť život občanom s postihnutím vychádza zo záväzku, ktorý vznikol po tom, ako členské štáty EÚ ratifikovali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD). Je v platnosti od roku 2008.

Na dohovor nadviazala Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010–2020. V decembri 2012 sa napokon objavil návrh smernice, ktorý inštitúcie prerokovávali tri roky. Po nedávnom zásahu holandského predsedníctva Rady EÚ sa smernica rozšírila o mobilné aplikácie.

Nová smernica obsahuje niektoré asistenčné služby, ktoré by bolo veľmi nákladné realizovať. Z návrhu preto tvorcovia vyňali živé vysielanie či obsah vytvorený treťou stranou. Dohodnutý text však zachoval právo vyžiadať si sprístupnenie informácií.

Jednotlivé krajiny budú mať v tom, ako dosiahnuť prístupnosť webových stránok pre všetkých, voľnú ruku. Text nešpecifikuje žiadne konkrétne technológie, čím vraj nebude prekážať inovácii.

Jedným z pozitív smernice je podľa holandského predsedníctva tiež vytvorenie dopytu po službách vývojárov rôznych nástrojov na uľahčenie prístupu postihnutých osôb. Zväčša sa pritom jedná o malé a stredné podniky.

Po trialógu bude nasledovať formálne schválenie smernice Radou EÚ a Európskym parlamentom. Na transpozíciu textu budú mať členské štáty ďalších 21 mesiacov. Po tomto dátume budú musieť nové webové stránky splniť do jedného roku, staršie do dvoch rokov a mobilné aplikácie do 33 mesiacov.