Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Kontinuita aplikovania nových foriem a metód vzdelávania pre potreby trhu práce – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Kontinuita aplikovania nových foriem a metód vzdelávania pre potreby trhu práce

Komerčný obsah

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši dlhodobo kladie dôraz na vyučovanie, ktoré žiakom okrem informácií poskytuje  možnosť stať sa aktívnym spolutvorcom vyučovacích hodín. Školu k tomu predurčuje jej samotné základné zameranie, ide o gymnázium bilingválne s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým. V neustále sa meniacom svete, pre ktorý je na kvalitné vzdelanie v oblasti jazykov ako aj profilových predmetov v danom obore prioritou, je nevyhnutné vedieť sa dobre zorientovať v danej problematike a osvojiť si také komunikačné zručnosti a odborné znalosti, ktoré budú viesť k úspešnému zavŕšeniu vzdelania absolventa školy a následnému uplatneniu sa na trhu práce.

Z uvedených dôvodov sa preto škola rozhodla opätovne zapojiť do realizácie modernizácie vyučovania prostredníctvom Operačného programu. Cieľovou skupinou projektu Kontinuita aplikovania nových foriem vzdelávania sa stalo celkovo 330 žiakov v 5 a 8-ročnom bilingválnom programe a do realizácie sa zapojilo 11 pedagogických zamestnancov, ktorých primárnym cieľom bolo inovatívnou formou a s využitím moderného vybavenia a zariadenia rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov. Došlo k inovácii vybraných, najmä prírodovedných, predmetov s využitím moderných informačno-komunikačných prostriedkov so snahou nadviazať tak na už prebiehajúcu modernizáciu a inováciu vyučovania škole, ako aj predchádzajúce projekty.

V rámci aktivity došlo k novovytvoreniu a inovácii dvoch vzdelávacích programov, 8-ročného (príma, sekunda) a 5-ročného (2. – 5. ročník), využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese. Experti z radov pedagógov v jednotlivých premetoch (biológia, chémia, fyzika, geografia, informatika, matematika, úvod do vedy) vytvorili a zostavili súbory vlastných učebných materiálov, ktoré okrem povinného obsahového štandardu obsahujú rozširujúce učivo a reflektujú bilingválne zameranie školy a dlhoročnú prax a skúsenosť učiteľov gymnázia, ktorí od začiatku participovali na reformách kurikulárnej transformácie. Väčšina učebných textov a pracovných listov bola teda vytvorená v anglickom jazyku a to tak, aby boli pre žiakov pútavé i zrozumiteľné a podporovali ich názornosť a kritické myslenie. Pracovné listy sú zostavené tak, aby rozvíjali kľúčové kompetencie predmetu aj jazykové kompetencie, sú zamerané na čítanie aj počúvanie s porozumením, prevod, analýzu, syntézu, podporujú diskusiu a riešenie problémových úloh.

Podľa potrieb jednotlivých predmetov bola aktivita zameraná aj na tvorbu interaktívnych úloh a videí, ktoré sú priamou súčasťou vyučovacej hodiny a realizujú sa pomocou interaktívnej tabule v špecializovanej, cez projekt zriadenej a modernou technikou vybavenej, učebni. Princíp interaktivity podporuje u žiakov zvedavosť a pomáha im  lepšie pochopiť danú tému v rámci jednotlivých predmetov. K niektorým učebným textom a pracovným listom boli vytvorené aj metodické príručky a návody na prácu s materiálom, čím vznikol komplexný materiál odrážajúci moderné trendy a potreby školy, jej priority a individuálny charakter.

Žiaci zapojení do projektu ocenili spôsob vedenia  a realizácie vyučovacích hodín prostredníctvom interaktívnej technológie, ako aj prepracovanosť novovytvorených učebných materiálov. Prácu učiteľov a ich prístup hodnotili veľmi pozitívne a vyjadrili nádej, že aj vďaka inovatívnemu prístupu pedagógov k vyučovaniu a ich neustálej snahe zlepšovať a modernizovať vyučovací proces, sa v budúcnosti nestratia a budú schopní flexibilne a kreatívne reagovať na požiadavky vysokoškolského štúdia nielen doma, ale najmä na zahraničných univerzitách a chopiť sa šancí, ktoré ponúka kontext európskeho trhu práce.

Zdroj: Mgr. Patricia Kunkelová, koordinátorka odbornej aktivity 1.1