Nádejným vedcom často chýba odvaha

(zdroj: TASR/Michal Svítok)

Na pondelňajšom ERC Day in Slovakia v Bratislave vystúpil predseda Európskej rady pre výskum (European Research Council/ERC) Jean-Pierre Bourguignon. Jeho snahou a zámerom celého podujatia bolo zvýšiť slabú účasť slovenských vedcov na projektoch, ktoré financuje popredná európska schéma na podporu základného výskumu.

Grant ERC poskytne úspešnému riešiteľovi vedeckého projektu dostatočné prostriedky na vytvorenie vlastného tímu a na viacročné skúmanie vybranej oblasti, ktorá nemusí spĺňať kritériá ekonomickej výnosnosti. Držiteľ grantu tak nie je odkázaný na domáce, často limitované zdroje. Napriek tomu existuje súvis medzi tým, koľko zo svojho rozpočtu krajina vynaloží na vedu a výskum, a tým, ako sú úspešní jej uchádzači.

Iveta Hermanovská z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) nám povedala, že Národné kontaktné body (NCP) pre ERC na Slovensku organizujú špecializované workshopy venované písaniu projektov v rámci ERC grantových schém, individuálne konzultácie pre žiadateľov o podávanie projektov a spolupracujú na vytváraní národnej schémy pre ERC štipendium.

Informačné dni o výzvach ERC boli zatiaľ štyri, doplnila Soňa Ftáčniková, ktorá tiež pôsobí ako Národný kontaktný bod. „Posledné dva boli cielene zamerané na skupinu reálnych záujemcov na podávanie projektov vo výzvach ERC,“ uviedla Ftáčniková. Uchádzači tu môžu svoje projektové zámery skonzultovať priamo s hodnotiteľmi projektov ERC.

V Bruseli pôsobí Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj (SLORD), ktorá je súčasťou neformálneho združenia 28 takýchto kancelárií so skratkou IGLO. „V rámci IGLO funguje niekoľko pracovných skupín, z ktorých je jedna zameraná aj na ERC,“ priblížil nám vedúci Styčnej kancelárie Daniel Straka.

SLORD aktívne komunikuje s vedením Európskej rady pre výskum, prípadne s členmi jej vedeckej rady. Na základe toho vypracovali prehľad osvedčených postupov pre podporu ERC grantov v jednotlivých krajinách.

Ako v praxi na nepriaznivé čísla?

EurActiv.sk v súvislosti s nízkou úspešnosťou žiadateľov o ERC granty oslovil ich slovenských hodnotiteľov. Chceli sme vedieť, či na Slovensku existuje nejaký štrukturálny problém a čo by sa mohlo zmeniť u samotných uchádzačov.

Viacero oslovených sa pozastavilo pri odvahe domácich vedcov uchádzať sa o medzinárodnú podporu. Roman Nedela z banskobystrického pracoviska SAV hovorí, že v rámci „jeho“ matematického panelu žiadosti zo Slovenska nevidel. „Ak je napríklad vo výzve 270 žiadostí a populácia SR tvorí približne 1% EÚ, tak tam mali byť 1 až 2 žiadosti zo Slovenska,“ uviedol profesor pôsobiaci aj na Univerzite Mateja Bela. Dodal: „Slovenskej matematike kvalita nechýba, takže je to skôr o nízkom sebavedomí.“

Potvrdil to aj ďalší významný matematik Anatolij Dvurečenskij: „Mám pocit, že Slováci si akosi neveria a nejedná sa len o ERC granty.“ Dvurečenskij upozorňuje na domáci grantový systém, ktorý podľa neho nie je dostatočne rozvinutý.

„APVV neposkytuje špecializované programy pre mladých, takže mladí kolegovia nemajú veľkú šancu získať grant samostatne,“ tvrdí zástupca riaditeľa Matematického ústavu SAV. Výskumníci tak o granty súťažia bez ohľadu na vekovú kategóriu. V ERC sú pritom tri schémy, ktoré skúsenosti zohľadňujú. Tento nedostatok tréningu pri získavaní grantov môže byť údajne jedným zdrojov zo neúspechu.

„Úspešnosť projektov v programe Horizont 2020 je vo všeobecnosti nízka, preto treba zvýšiť počet žiadostí o granty,“ uviedol pre EurActiv.sk biofyzik Tibor Hianik. Výskumníci by sa mali uchádzať o viaceré granty, nielen ERC, z chýb sa poučiť a vylepšovať svoje projekty, povedal A. Dvurečenskij. „Žiaden grant nepríde za človekom, ale naopak, mladý vedec musí chcieť získať projekt a nebáť sa.“

Domáce financovanie

Všetci oslovení ako jeden z vhodných nástrojov spomenuli to, že Slovenská republika by mohla garantovať aspoň čiastočné financovanie tých uchádzačov, ktorý v hodnotení ERC grantov dosiahli na vysokú známku A.

Česká republika či Rakúsko takýto mechanizmus zaviedli. „Nemci to nepotrebujú,“ doplnil Nedela, „Ich domáca vedecká agentúra rozdeľuje porovnateľný balík peňazí ako celé ERC.“

Dôležitým a opakujúcim sa odporúčaním pre mladých uchádzačov o ERC granty je potreba publikovať v top periodikách a zúčastňovať sa zahraničných konferencií. „Samotní uchádzači by sa mali spojiť so špičkovými tímami v zahraničí a pokúsiť sa dostať do konzorcií, ktoré následne podajú projekt,“ zdôraznil Hianik.