784 mil. eur na výzvu pre nový Program celoživotného vzdelávania

LLP/PVC

Rozhodnutím č. 1720/2006/ES sa ustanovil v Európskej únii program v oblasti celoživotného vzdelávania. Európsky parlament a Rada ho schválili 15. novembra 2006 a nadväzuje na komunitárne vzdelávacie programy a iniciatívy známych ako ako SOCRATES alebo LEONARDO DA VINCI.

Program trvaním kopíruje nové programové obdobie 2007–2013 a obsahuje centralizované a decentralizované aktivity.

Hlavný cieľ Programu celoživotného vzdelávania (PCV)

PCV je zameraný najmä na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci Spoločenstva.

Osobitné ciele PVC

a) rozvoj kvalitného celoživotného vzdelávania a podpora vysokej výkonnosti, inovácie a európskeho rozmer vo vzdelávacích systémoch a postupoch;
b) podporovať európsky priestor celoživotného vzdelávania (CV);
c) zvyšovať kvalitu, príťažlivosť a dostupnosť príležitostí na CV, ktoré sú k dispozícii v členských štátoch;
d) posilňovať prínos CV k sociálnej súdržnosti, aktívnemu občianstvu, dialógu medzi kultúrami, rodovej rovnosti a osobnému uspokojeniu;
e) podpora tvorivosti, súťaživosti, zamestnateľnosti a rozvoja podnikateľského ducha;
f) zvýšiť účasť na CV ľudí všetkých vekových kategórií vrátane ľudí s osobitnými potrebami a znevýhodnených skupín nezávisle na ich sociálno-ekonomickom zázemí;
g) podpora jazykového vzdelávania sa a jazykovej rozmanitosti;
h) vývoj inovácií s podporou IKT v obsahu, službách, pedagogických teóriách a praxi pre celoživotné vzdelávanie;
i) vytvárať vedomia európskeho občianstva – demokratického a tolerantného;
j) zabezpečovať kvalitu vo všetkých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy v Európe;
k) kvalitne využívať výsledky, inovačných výstupov a postupov a zabezpečiť výmenu osvedčených postupov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje PVC, zlepšiť kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy.

Štruktúra programu

Súčasťou PVC sú štyri sektorové podprogramy, priererezový program a program Jean Monet.

1. Sektorové podprogramy:

a) Comenius: sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú;

b) Erasmus: sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do formálneho vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy na terciárnom stupni nezávisle od dĺžky štúdia či kvalifikácie a vrátane doktorandského štúdia,ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie a odbornú prípravu poskytujú alebo podporujú;

c) Leonardo da Vinci: sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do odborného vzdelávania a prípravy iného ako na terciárnom stupni, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie a odbornú prípravu poskytujú alebo podporujú;

d) Grundtvig: sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa osôb zapojených do  akejkoľvek formy vzdelávania dospelých, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú alebo podporujú.

2. Prierezový program:

a) spolupráca a inovácie v oblasti politiky celoživotného vzdelávania;
b) podpora jazykového vzdelávania sa;
c) vývoj inovácií s podporou IKT v obsahu, službách, pedagogických teóriách a praxi pre celoživotné vzdelávanie;
d) šírenie a využívanie výsledkov akcií podporovaných v rámci programu a predchádzajúcich súvisiacich programov, ako aj výmena osvedčených postupov.

3. Jean Monnet: podporuje inštitúcie a aktivity v oblasti európskej integrácie. Zahŕňa tieto kľúčové aktivity:

a) akcia Jean Monnet;
b) operačné granty na podporu určitých inštitúcií, ktoré sa zaoberajú otázkami súvisiacimi s európskou integráciou;
c) operačné granty na podporu iných európskych inštitúcií a združení v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Čo sa podporuje PCV?

a) mobilita jednotlivcov v rámci celoživotného vzdelávania;
b) dvojstranné a mnohostranné partnerstvá;
c) mnohostranné projekty osobitne určené na podporu kvality systémov vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom nadnárodného prenosu inovácií;
d) jednostranné a národné projekty;
e) mnohostranné projekty a siete;
f) pozorovanie a analýza politík a systémov v oblasti celoživotného vzdelávania, vypracovanie a pravidelná aktualizácia referenčných materiálov vrátane prieskumov, štatistík, analýz a ukazovateľov, akcie na podporu transparentnosti a uznávania kvalifikácií a predchádzajúceho vzdelávania a akcie na podporu spolupráce pri zabezpečovaní kvality;
g) operačné granty na podporu určitých prevádzkových a administratívnych nákladov inštitúcií a združení, ktoré pôsobia v oblasti zahrnutej do programu celoživotného vzdelávania;
h) ďalšie iniciatívy zamerané na presadzovanie cieľov programu celoživotného vzdelávania („sprievodné opatrenia“). 

Ďalej:

  • prípravné návštevy v súvislosti s ktoroukoľvek z podporovaných akcií
  • semináre, kolokviá alebo stretnutia Komisie uľahčujúce realizáciu PCV, a uskutočniť vhodné informačné, publikačné a popularizačné akcie a akcie na zvýšenie povedomia o programe, ako aj monitorovanie a hodnotenie programu.

Oprávnení žiadatelia na predloženie návrhu

PCV sa vzťahuje na všetky typy a úrovne vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a je dostupný pre všetky subjekty tieto subjekty

PCV sa vzťahuje na všetky typy a úrovne vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a je dostupný pre všetky subjekty tieto subjekty:

a) žiakov, študentov, účastníkov odbornej prípravy a vzdelávajúcich sa dospelých osôb;
b) učiteľov, školiteľov v odbornej príprave a ostatných pracovníkov akýmkoľvek spôsobom zapojených do celoživotného vzdelávania;
c) osoby na trhu práce;
d) inštitúcie alebo organizácie, ktoré poskytujú možnosti vzdelávania sa v kontexte programu celoživotného vzdelávania alebo v rámci jeho podprogramov;
e) osoby a subjekty zodpovedné za systémy a politiky týkajúce sa akejkoľvek oblasti celoživotného vzdelávania na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni;
f) podniky, sociálnych partnerov a ich organizácie na všetkých úrovniach vrátane obchodných organizácií a obchodných a priemyselných komôr;
g) subjekty, ktoré poskytujú služby profesijnej orientácie, poradenstva a poskytovania informácií vo všetkých oblastiach celoživotného vzdelávania;
h) združenia, ktoré pôsobia v oblasti celoživotného vzdelávania, vrátane združení študentov, účastníkov odbornej prípravy, žiakov, učiteľov, rodičov a vzdelávajúcich sa dospelých osôb;
i) výskumné strediská a subjekty, ktoré sa zaoberajú otázkami celoživotného vzdelávania;
j) neziskové organizácie, dobrovoľné subjekty, mimovládne organizácie.

Základná podmienka

Trvalý pobyt/sídlo v:

  • 27 krajinách Európskej únie (k 1. januáru 2007),
  • krajinách EFTA / EZVO a EES / EHP: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
  • kandidátskej krajiny.

Rozpočet a trvanie projektov

Celkový rozpočet, ktorý je vyčlenený na túto výzvu, sa odhaduje na 784 mil. nov eur. Úroveň pridelených grantov, ako aj dĺžka trvania projektov sa výrazne meení v závislosti od typu projektu, počtu zúčastnených krajín.

Termín predloženia žiadostí

  • Univerzitná charta Erasmus (Erasmus University Charter): 28. február 2007
  • Program Jean Monnet:15. marec 2007
  • Programy Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig: 30. marec 2007
  • Prierezový (Transverzálny) program a sprievodné opatrenia: 30. apríl 2007

Podrobné informácie

Úplné znenie výzvy na predloženie návrhov spolu s formulárom žiadosti a usmerneniami pre žiadateľov je k dispozícii na tejto internetovej adrese a na stránke Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania SAAIC.

Adresa SAAIC:

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)
Staré grunty 52
842 44 Bratislava
Tel: +421 2 654 24 383
Fax: +421 2 654 24 483
Email: llp@saaic.sk

Žiadosti musia spĺňať všetky podmienky stanovené v úplnom znení výzvy a musia byť predložené na uvedených formulároch.