Granty ERC: Dôležité je vytrvať

Jean-Pierre Bourguignon na Univerzite Komenského v Bratislave

Francúzsky matematik Jean-Pierre Bourguignon v pondelok prvýkrát navštívil Bratislavu. Z pozície predsedu Európskej rady pre výskum (European Research Council/ERC) sa snaží odstraňovať regionálne disparity v čerpaní grantov pre základný výskum.

Trinásť nových členských štátov Európskej únie získava z viacročného rozpočtu ERC asi 2,69 % dostupných prostriedkov. Napriek neexistencii regionálnej podmienenosti grantov v rámci EÚ sa ERC pokúša tento nepomer zmieniť. Jednou z akcií, ktoré to majú naprávať bol aj pondelňajší ERC Day in Slovakia.

Slovensko na chvoste

Grant ERC je unikátny, prestížny, no na Slovensku najmä vzácny. Výška grantov ERC presahuje milión eur. Úspešným riešiteľom tak umožní vytvoriť tým vedcov, ktorý v jeho bádaní neobmedzujú tematické bariéry ani kritériá ekonomickej návratnosti.

„V Európe nie je žiadny iný grant, ktorý by bol tak zásadne a neodmysliteľne zameraný na výskum na hraniciach a za hranicami súčasného poznania,“ uviedol prorektor Univerzity Komenského Peter Moczo.

Čo sa ale týka úspešnosti získavať európske granty patrí Slovensko k najhorším krajinám EÚ. Túto nelichotivú štatistiku hneď na úvod podujatia pripomenul predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík. Kým na Slovensku pôsobí jediný prijímateľ grantu ERC, vedec roka 2015 Ján Tkáč, v Maďarsku ich majú 60 a v Českej republike vyše 20.

Jean-Pierre Bourguignon v Bratislave vyzdvihol to, že grant ERC ponúka nezávislosť, uznanie vedcových kvalít a zviditeľnenie. Samotný grant potom dokáže prilákať ďalšie financovanie.

Mladí vedci mohli praktické informácie načerpať od Národného kontaktného bodu ERC, Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli i priamo od riešiteľov grantov. Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV ich nabádal na vytrvalosť. Najťažší pre neho bol bruselský pohovor, no ubezpečuje, že to nie je strata času.

Rovnakú šancu majú všetci, vrátane výskumníkov z humanitných odborov. Dokumentovalo to aj vystúpenie českej jazykovedkyne Pavlíny Richterovej , ktorá získala grant ERC pre začínajúcich výskumných pracovníkov na štúdium stredovekej literatúry.

Prísne európske kritériá sa dajú zužitkovať

Predstavitelia Európskej rady pre výskum priznávajú, že existuje korelácia medzi tým, koľko prostriedkov zo štátneho rozpočtu smeruje na podporu vedy a výskum, a tým, ako sú žiadatelia o granty úspešní na nadnárodnej úrovni.

Ešte pred verejným vystúpením na pôde univerzity sa Bourguignon stretol aj s predstaviteľmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podľa viacerých vedcov bolo jeho snahou prispieť k zavedeniu mechanizmu, ktorý by z domácich prostriedkov zafinancoval projekty, ktoré od európskych porotcov získali najvyššiu známku A, ale na samotný grant z kapacitných dôvodov nedosiahli. „Všetky takéto projekty si zaslúžia financovanie,“ povedal člen vedeckej rady ERC Tomáš Jungwirth, „sú to skutočne dobre minuté peniaze.“

Podobným nástrojom, na ktorého zavedenie vyzvala ERC na začiatku roka, je štipendijný program pre budúcich uchádzačov o granty. Tí by mohli 3 až 6 mesiacov pôsobiť u držiteľa grantu ERC, pričom ich náklady by hradili štátne alebo lokálne orgány.