E-testy potvrdzujú, že Slovensko vo vzdelávaní drží krok s vyspelými krajinami

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) je už tradičným účastníkom Európskej noci výskumníkov. Bude sa tohtoročné testovanie v Banskej Bystrici a v Košiciach líšiť od minulých ročníkov?

Naša účasť na Európskej noci výskumníkov reflektuje aktuálny stav  nášho národného projektu zameraného na zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (projekt E-test) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie.

Kým v septembri 2013 sme projekt iba „štartovali“ a mohli sme o ňom informovať ešte bez „hmatateľných“ praktických príkladov, vlani sme v rámci svojej účasti na tomto podujatí v Bratislave ponúkli prednášku „Dá sa vypočítať, ktorá škola je lepšia?“ o tzv. pridanej hodnote vo vzdelávaní, t.j. veľmi zjednodušene povedané o možnom príspevku školy na vzdelávacie výsledky žiaka a vybudovali sme v  bývalom „V-čku“ mini učebňu s notebookmi, v ktorej si žiaci mohli vyskúšať prvé moderné elektronické úlohy vytvorené našimi zmluvnými učiteľmi nami vyškolenými na tvorbu testovacích nástrojov.

Na tohtoročnú Európsku noc výskumníkov v Košiciach a v Banskej Bystrici prichádzame s konkrétnymi ukážkami elektronických testov a umožníme záujemcom vyskúšať si tieto testy priamo v elektronickom testovacom systéme e-Test, ktorý sme na Slovensku v rámci národného projektu E-test implementovali. Na notebookoch si žiaci ale i dospelí budú môcť vyskúšať zaujímavé moderné úlohy zamerané na vyššie kognitívne funkcie, na aplikáciu poznatkov v praxi, čítanie s porozumením, finančnú gramotnosť, prírodovednú, matematickú, finančnú i funkčnú gramotnosť a pod. Okrem toho si môžu vybrať aj zaujímavé mini-testy, ktoré absolvovali aj niektoré známe osobnosti, ako napr. dnešný predseda NR SR Peter Pellegrini, Janko Kuric zo skupiny Vidiek, či viacerí europoslanci.

Nebudú chýbať tohtoročné e-testy pre maturantov a deviatakov, test 30 prípadov Európskej únie, nuž a pre fajnšmekrov môže byť ťahákom vedomostný test o rodinke zo Springfieldu alebo napr. o SĽUK-u.  Ďalšou zaujímavosťou tohtoročnej „noci“ v stánku NÚCEM-u pod názvom E-testujte sa s EÚsmevom bude skrátená a na podmienky obchodného centra upravená súťaž Voľná hodina, s ktorou tento týždeň cestujeme do vybraných základných a stredných škôl.

Existujú v testovaní nejaké moderné trendy, ktoré sa ešte na Slovensko zatiaľ nedostali?

Práve projekt E-test a v rámci neho vytvorený elektronický testovací systém potvrdzuje, že Slovensko dokáže držať  trend s vyspelými svetovými krajinami v oblasti vzdelávania. Už v tomto kalendárnom roku sme umožnili maturantom a deviatakom ZŠ na vybraných cca 500 školách absolvovať významnú životnú skúšku (Maturitný test, tzv. Testovanie 9) moderným a objektívnejším spôsobom – elektronickou formou. Trendom vo svete je v rámci elektronického testovania v prípade dôležitých celonárodných testovaní prechádzať od online na offline spôsob testovania, pričom my v rámci projektu overujeme obe formy.

NÚCEM samozrejme sleduje vývoj v oblasti hodnotenia a merania vo vzdelávaní v okolitých krajinách a vo svete a v rámci svojej činnosti reflektuje nové trendy. Vo väčšine krajín EU je testovanie a monitorovanie úrovne vzdelávania dôležitým zdrojom informácií pre nastavovanie školských politík, zároveň však sa čoraz viac orientuje smerom k poskytovaniu spätnej väzby pre školy so zámerom podporovať autoevalvačné procesy na školách. Zavedením pridanej hodnoty vo vzdelávaní sa Slovensko zaradilo medzi progresívne štáty Európy a USA v oblasti školského výskumu.

Odkiaľ (z ktorej krajiny) sa u nás najviac inšpirujeme?

Nie je tajomstvom, že v krajinách ako Holandsko, Švajčiarsko, Nemecko je systém hodnotenia a merania výsledkov vzdelávania na veľmi vysokej úrovni a čo viac, školy veľmi pozitívne pristupujú k výsledkom takýchto testovaní ako k významnému zdroju informácií o ich práci s cieľom ďalšieho skvalitňovania procesu výchovy a vzdelávania.

Určite tu vidíme priestor pre nové podnety pre skvalitňovanie slovenského školstva. Pozorne sledujeme aj vývoj národných testovaní v krajinách V4. Veľkú inšpiráciu nachádzame najmä v systéme národného testovania v Poľsku a Maďarsku, zároveň sledujeme situáciu v Čechách ale aj v ďalších krajinách, sme s odborníkmi z týchto krajín v kontakte, pozývame ich na odborné stretnutia, zúčastňujeme sa na konferenciách v zahraničí, to všetko umožňuje intenzívnu výmenu skúseností a odborných poznatkov v tejto problematike. Zároveň dôležitým zdrojom  inšpirácie  sú medzinárodné merania, ktorých sa slovenské školy zúčastňujú (PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS a i.).

Jedným z cieľov zapájania škôl do elektronického testovania je sledovanie trendov kvality našich škôl. Sú výstupy určené skôr na vnútorné účely ministerstva školstva alebo majú slúžiť rodinám na to, aby vedeli, na ktoré školy umiestniť svoje deti?

Našim cieľom je prostredníctvom elektronického testovania poskytovať  spätnú väzbu žiakom ale aj školám dlhodobejším sledovaním vybraných merateľných ukazovateľov, poskytovať im informácie o tom, v čom prinášajú svojim žiakom vo vzdelávaní viac, ako sa od nich štandardne očakáva, v čom sú na úrovni očakávania a kde majú rezervy. Chceme tak prispieť aj meraniami realizovanými NÚCEM-om k podpore autoevalvačných procesov na školách.

V rámci realizácie projektu elektronického testovania však získavame a ministerstvu školstva poskytujeme aj cenné informácie o stave slovenského školstva, vplyve rôznych faktorov na úroveň vzdelávania a pod.  Okrem iného sme zaznamenali aj veľkú rôznorodosť IKT vybavenia na školách, rozličnú stabilitu internetu na školách, čo je veľmi dôležitá informácia pre rezort školstva pri príprave jeho stratégie v oblasti digitalizácie školstva.

Výsledky škôl v národných testovaniach (externá časť maturitnej skúšky, Testovanie 9), ktoré NÚCEM zverejňuje, by mali slúžiť predovšetkým samotným školám ako zdroj informácií pre vyhodnotenie kvality vzdelávacieho procesu v škole a podnet pre hľadanie možností na jeho skvalitnenie. Zároveň však rodičia prirodzene pri výbere školy pre svoje dieťa siahajú aj po výsledkoch škôl v národných testovaniach. Je však dôležité zdôrazniť, že ide iba o jedno z kritérií, na základe ktorých by sa mal rodič rozhodovať. Okrem priemerného výsledku školy v napr. Testovaní 9, by mala rodiča zaujímať aj celková atmosféra a prostredie školy, rozsah príležitosti pre žiaka rozvíjať sa aj v iných stránkach svojej osobnosti ako aj uplatniteľnosť na trhu práce a pod.

Uvažuje sa o tom, že by mohlo byť elektronické testovanie na vašich stránkach dostupné aj širokej verejnosti?

Nie, elektronické testovanie v rámci národného projektu E-test je určené pre plno organizované základné a stredné školy na Slovensku. Našim kľúčovým cieľom je vytvorenie podmienok pre postupné zapojenie všetkých ZŠ a SŠ v SR do elektronického testovania. Cieľom j vytvoriť kvalitnú banku úloh a testov, z ktorých časť bude „uvoľnená“ pre učiteľov na tzv. Učiteľské testovanie organizované samotnou školou, časť na školské a certifikačné testovania (Externá časť maturitnej skúšky tzv. maturitný test, Testovanie 5 a Testovanie 9) organizované NÚCEM-om.

Pre záujemcu – užívateľa webu NÚCEM-u (www.nucem.sk) naďalej zverejňujeme v pdf. formáte realizované testy deviatakov a piatakov ZŠ a maturitné testy.

Tento rok si testovací systém e-Test prvýkrát vyskúšali deviataci a maturanti. NÚCEM zároveň vytvára databázu tisícok úloh a otázok zo širšieho spektra predmetov a vzdelávacích oblastí. Čo je podľa vás ideálny stav, čo sa týka početnosti a obsahu testovania na školách?

Testovanie je popri tzv. „ústnom skúšaní pri tabuli“ bežnou formou overovania vedomostí a zručností žiakov. O počte testovaní počas školského roku sa vedú medzi učiteľmi a odborníkmi na testovanie rôzne diskusie. Netreba zabúdať, že testovanie je len jednou z foriem overovania vedomostí a zručností žiaka a je len jednou z fáz vyučovacieho procesu. Každý učiteľ by mal nájsť správnu mieru v rozsahu testovania a hodnotenia žiakov. To isté platí aj pre celonárodný rozmer meraní vo vzdelávaní.

NÚCEM realizuje celonárodné merania, ktoré poskytujú školám spätnú väzbu o kvalite ich vzdelávacieho procesu na výstupe z kľúčových stupňov vzdelania. Zároveň však prostredníctvom e-Testu umožňujeme školám otestovať žiakov aj z iných vyučovacích predmetov v rôznych ročníkoch, pričom dávame k dispozícii štandardizované testy a možnosť porovnať sa v celoslovenskom rozmere. Toto je podľa nás veľmi dôležitý aspekt elektronického testovacieho systému. Kým testy, ktoré si učiteľ pripraví sám a vyhodnotí v rámci triedy, prípadne v rámci celej školy, mu poskytnú informácie iba izolovane, v kontexte školy, testy, ktoré ponúka NÚCEM v e-Teste poskytujú porovnanie aj s inými žiakmi/školami v rámci celého Slovenska.

Rozdiel je aj vo forme testovania. Elektronický test je pre dnešného žiaka prirodzený, obľúbený a umožňuje širšie možnosti zápisu odpovedí ako je to v papierovej forme, zároveň mu ponúka predbežné vyhodnotenie okamžite po ukončení testovania. Odporúčame preto školám, aby s prihliadnutím na ciele a možnosti školy, rôzne formy testovania striedali.

Zároveň nechceme ponúkať ideálne riešenia. Každá škola má svoje špecifiká a potreby. Určite je nepostačujúce pre spätnú väzbu a potreby autoevalvácie čakať iba na výsledky Testovania 9 (v prípade ZŠ), resp. externej časti maturity (v prípade SŠ).

Každý učiteľ a každá škola by mala priebežne monitorovať kvalitu vzdelávacieho procesu a na základe výsledkov testovania hľadať slabé miesta a priestor pre skvalitnenie procesov na škole s cieľom zlepšiť výsledky žiakov a rozvíjať ich kompetencie.