Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
SPECIAL REPORT: Za odpad budú finančne zodpovední aj výrobcovia obalov a pneumatík – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

SPECIAL REPORT: Za odpad budú finančne zodpovední aj výrobcovia obalov a pneumatík

Nový zákon o odpadoch, ktorý by mal vstúpiť do platnosti na budúci rok, zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov (RZV). Výrobcovia a dovozcovia výrobkov, ktorí uvádzajú výrobok na náš trh budú zaň zodpovední počas jeho celého životného cyklu, od eko-dizajnu, analýzu dopadov na životné prostredie, až po odpad.

Zároveň výrobcovia a dovozcovia budú znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie nezhodnotiteľných častí odpadu z vyhradeného výrobku.

Slovensko Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004. viac na www.EuropskaUnia.sk »má s rozšírenou zodpovednosťou výrobcov už niekoľkoročné skúsenosti. RZV sa uplatňuje v prípade starých vozidiel, elektrozariadení, batérií a akumulátorov. RZV pre staré vozidlá sme zaviedli už v zákone o odpadoch v roku 2001. Výrobcovia elektrických a elektronických zariadení sú zodpovední za svoje výrobky od roku 2005 a RZV pre výrobcov bateriek a akumulátorov bola implementovaná do národného systému tzv. „baterkovou novelou“  účinnou od januára 2014.

Návrh zákona o odpadoch však zavádza RZV na ďalšie druhy odpadov, ako sú pneumatiky, obaly a neobalové výrobky.

Výrobca alebo dovozca výrobku sa podľa nového zákona musí registrovať, plniť ciele a limity recyklácie, vypočítať si tzv. zberový podiel a vykonávať informačné aktivity v obciach na podporu triedeného zberu.

Organizácie zodpovednosti výrobcov

Výrobcovia si musia svoje povinnosti plniť buď individuálne, alebo kolektívne v tzv. organizáciách zodpovednosti výrobcov (OZV). Zakladateľmi OZV nebudú môcť byť zberové spoločnosti, spracovatelia, či samospráva, ale výhradne len výrobcovia konkrétneho výrobku.

Autorizáciu OZV na vykonávanie zberu vytriedenej zložky odpadov bude môcť udeľovať len Ministerstvo životného prostredia SR. OZV budú musieť preukázať funkčnosť nastaveného systému nakladania s vyhradeným odpadom a predložiť zmluvy s obcami, ako aj zbernými spoločnosťami.

Ministerstvo životného prostredia môže OZV udeliť autorizáciu na viacero prúdov odpadov. Podmienkou je, že OZV preukáže, že je schopná postarať sa o všetok odpad v obci, za ktorý je zodpovedná. Jedna OZV tak môže zabezpečovať zber obalov a neobalových odpadov, ako aj  elektrozariadení.

Zákon taktiež povoľuje vznik OZV na rôzne kategórie elektrozariadení, batérií a akumulátorov. Preto napríklad môže vzniknúť OZV pre autobatérie, ako aj OZV pre prenosné batérie.

Obaly a neobalové zložky

Obaly a neobalové odpady sú najčastejšou zložkou komunálneho odpadu a vznikajú v obciach denne. OZV zodpovedné za obaly, tak budú mať na starosti všetok triedený zber papieru, skla, plastov či kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (napríklad potravinárske obaly tetrapak).

Nový zákon zavádza aj povinnosť výrobcov obalov plniť určité percento zberného podielu z komunálneho odpadu. OZV tak nebudú môcť svoje limity napĺňať výhradne cez priemyselný odpad, ktorý je ľahšie spracovateľný. Ministerstvo životného prostredia zároveň plánuje zberový podiel z komunálneho odpadu každoročne zvyšovať, aby motivovalo OZV k efektivite a investíciám do triedeného zberu.

Zároveň, limity, ktoré OZV musia napĺňať slúžia len ako dolná hranica. Výrobcovia zo zákona musia obciam odobrať celé množstvo vytriedeného odpadu, za ktorý sú v danej obci zodpovední. Nemalo by sa teda stať, že výrobca odoberie len minimálne množstvo vytriedeného komunálneho odpadu a za zvyšok bude zodpovedať obec.

Navyše, v prípade obalov a neobalových zložiek sa bude aj naďalej uplatňovať tzv. integrovaný zber. Výrobcovia a dovozcovia výrobkov majú stanovené recyklačné limity iba na obalovú zložku odpadu avšak OZV, s ktorou má obec zmluvu na zber obalov, bude musieť zabezpečiť aj zber neobalových častí. Dôvodom je, že občan pri triedenom zbere tieto jednotky nerozlišuje a do rovnakej nábory na papier triedi napríklad kartóny aj noviny, ktoré nie sú obalmi.

Pneumatiky

Pneumatiky sú novou komoditou na zozname rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Od budúceho roka sa pneumatiky nebudú môcť odovzdávať na zbernom dvore, ktoré prevádzkuje obec alebo samospráva. Výrobcovia pneumatík, importéri áut a distribútori budú musieť zabezpečiť tzv. spätný odber opotrebovaných pneumatík. Novinkou je, že občania budú môcť odovzdať staré pneumatiky aj v automobilových servisoch, ktoré zabezpečujú výmenu pneumatík.

Rozpor so Združením miest a obcí

Zástupcovia ministerstva životného prostredia na konferencii Samospráva a triedený zber, ktorú každoročne organizuje oprávnená spoločnosť ENIV-PAK, priznali, že nový zákon nepôjde na rokovanie vlády s čistým štítom. Problémom ostáva rozpor so Združením miest a obcí (ZMOS), týkajúci sa „čiernych skládok“ a výpočtu tzv. obvyklých nákladov obcí.

Nový zákon o odpadoch umožní organizáciam zodpovednosti výrobcov vykonávať v obciach, s ktorými majú právoplatné zmluvy, tzv. kontrolu efektivity triedeného zberu. OZV zodpovedá iba za zložky triedeného zberu, ktoré sú správne umiestnené do zbernej nádoby. V prípade, že v nádobe sa nachádza zložka, ktorá tam nepatrí, za takýto materiál OZV nezodpovedá. Cieľom tohto systému bolo obce motivovať k zvýšeniu povedomia svojich občanov o správnom separovaní odpadu. Pôvodný návrh zákona uvádzal toleranciu znečistenia triedeného odpadu 20 %, Združenie miest a obcí však takéto nastavenie neakceptovalo.

Na základe vykonanej kontroly efektivity môže OZV obci navrhnúť zmenu systému triedeného zberu. V prípade, že obec sa rozhodne zachovať starý systém a odporúčania OZV nebude brať do úvahy, OZV obci preplatí iba tzv. obvyklé náklady v regióne súvisiace so zberom odpadu. Tento systém má obce motivovať k väčšej efektivite. Problémom ostáva ako sa tieto obvyklé náklady určia. ZMOS tvrdí, že takéto nastavenie neadekvátne zvýhodňuje výrobcov na úkor obcí.

Výška nákladov v príslušnom regióne bude predmetom rokovania pracovnej skupiny Ministerstva životného prostredia. Jej členmi budú zástupcovia existujúcich kolektívnych združení, zberných organizácií, komunálnej sféry a tretieho sektora, ktorí majú relevantné skúsenosti s triedeným zberom.