Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Prechod na zelené hospodárstvo: výzvy a príležitosti z pohľadu podnikateľskej sféry – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Prechod na zelené hospodárstvo: výzvy a príležitosti z pohľadu podnikateľskej sféry

Komerčný obsah

26. 01. 2017 | Bratislava

 

Závery

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia zorganizovalo národný workshop „Prechod na zelené hospodárstvo – výzvy a príležitosti z pohľadu podnikateľskej sféry“, ktorý sa uskutočnil 26. 1. 2017 v Bratislave.

Workshop nadväzoval na medzinárodnú konferenciu Prechod na zelené hospodárstvo – Transition to the Green Economy (T2gE), ktorá sa konala 6. – 7. 9. 2016 v Bratislave v rámci predsedníctva SR v Rade Európskej únie.

Workshop bol určený najmä pre zástupcov podnikateľských subjektov v priemysle, podnikateľské zväzy a združenia, koordinátorov finančných programov a zástupcov finančných inštitúcií.

Hlavnou úlohou workshopu bola diskusia o záveroch septembrovej konferencie T2gE s dôrazom na podnikateľský sektor a jeho úlohu ako jedného z kľúčových subjektov ovplyvňujúcich proces transformácie hospodárstva, prezentácia konkrétnych príkladov dobrej praxe, výmena skúseností a získanie cennej spätnej väzby zo strany podnikateľov.

Účastníci získali prehľad o vybraných finančných mechanizmoch podporujúcich rozvoj výskumných a inovačných aktivít, zavádzanie inovatívnych technológií, tvorbu zelených pracovných miest a realizáciu ďalších opatrení zameraných na zvyšovanie efektivity využívania zdrojov a znižovania záťaže životného prostredia.

 

Hlavné výsledky diskusií

 

Možnosti financovania

Zástupcovia finančných inštitúcií a koordinátori finančných programov predstavili viaceré finančné mechanizmy ako napríklad granty EHP a Nórska, Medzinárodný vyšehradský fond, štrukturálne fon-dy a podporné programy Ministerstva životného prostredia SR (OPKŽP) a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ako aj financovanie medzinárodnými finančnými inštitúciami a to Európskou investičnou bankou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj.

Zúčastnení sa zhodli v názore, že prechod na zelené hospodárstvo vyžaduje značné investície do štrukturálnych a technologických zmien v kľúčových sektoroch. Zároveň tieto investície musia byť v súlade s cieľmi dlhodobej udržateľnosti. Finančné inštitúcie sú pripravené spolupracovať s inves-tormi a vládami na zelených projektoch. Významnú úlohu v celom procese zohráva informovanosť, ktorá slúži k zefektívneniu získavania týchto finančných zdrojov.

Aktivity podnikateľského sektora

Panel predstavil zaujímavý prehľad rôznych prístupov „ozeleňovania“ podnikateľského sektora zastúpeného národnými a nadnárodnými firmami z rôznych typov priemyslu (automobilový, staveb-ný, recyklačný, hutnícky).

Motivácia k zmenám vo výrobe a k prechodu na zelené hospodárstvo je rôzna. Vzniká či už tlakom legislatívy, z firemného presvedčenia o potrebe budovania spoločenskej zodpovednosti, nutnosťou šetriť náklady na vstupné zdroje, v dôsledku rozvíjajúcej sa symbiózy na trhu (napríklad automobiliek a recyklátorov) ako aj rozvojom nových oblastí podnikania (napríklad elektrické automobily, ren-ovácia budov).

Odporúčania a závery

  • Za najväčšie prekážky pri získavaní financií považujú účastníci workshopu administratívnu záťaž, komplikovanosť výziev a krátkosť času na podanie projektov.
  • Pre menšie firmy je zdroj financovania z dostupných fondov nevyhnutý, avšak na to, aby sa uplatnili na trhu, je dôležité, aby pri verejnom obstarávaní nebola vždy najdôležitejšou podmienkou najnižšia cena výrobku.
  • Pre občianske združenia je takisto financovanie dôležité, najväčšiu váhu však prikladajú ucelenej koncepcii podpory prechodu na zelené hospodárstvo.
  • Nie všetky firmy očakávajú financovanie z finančných inštitúcií alebo operačných programov ministerstiev. Z ich pohľadu nie je dotovanie z dlhodobého hľadiska udržateľné, ak napríklad spotre-biteľ nebude mať záujem o produkt kvôli vyššej nákupnej cene, ktorá je často spojená so zelenými opatreniami.
  • Dôležitá je zmena myslenia spotrebiteľov. Žiaduce je preto investovať do budovania ich dôvery a zvyšovania informovanosti.
  • Vychádzajúc zo skúseností sa zelené investície z dlhodobého hľadiska oplatia, či už vo forme še-trenia nákladov prevádzky, alebo zlepšením pracovného prostredia zamestnancov. Podnikateľská sféra spolu s tvorcami legislatívy musia ísť jedným smerom. Od tvorcov legislatívy sa však očakáva skôr podpora firiem v tom, čo robia, a to vo forme osvety a zvyšovania povedomia verejnosti, flexibilnejšej legislatívy pri zavádzaní nových prvkov zeleného hospodárstva, zjednodušenia vybraných konaní pri získavaní povolení a výraznejším uplatňovaním zeleného verejného obstarávania.
  • Odkazom podnikateľskej sféry pre ministerstvá je potreba vytvorenia jednotného prístupu a jednotnej koncepcie všetkých ministerstiev a jej dôsledného uplatňovania.
  • MŽP SR bude realizovať aktivity vo vzťahu k partnerským ministerstvám a ďalším relevantným subjektom s cieľom vytvárania prostredia podporujúceho prechod na zelené hospodárstvo, a bude pokračovať v rozvíjaní spolupráce. Cieľom MŽP SR je vytvoriť informačno – vzdelávaciu a networkingovú platformu na výmenu skúseností a informácií.