Nadácia ZSE opäť rozprúdi regióny

Komerčný obsah

Rozprúdime regióny Nadácia ZSE 2017

Nadácia ZSE vyhlasuje druhý ročník grantového programu Rozprúdime regióny. [zdroj: stránka Nadácie ZSE]

Po úspešnom prvom ročníku vyhlasuje Nadácia ZSE druhý ročník grantového programu Rozprúdime regióny. V programe je možné získať podporu na kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia, prinášajúce spestrenie a zábavu do našich miest a obcí. Celkovo bude rozdelená suma 100 000 eur, maximálna výška podpory na jeden projekt je 1000 eur. Žiadosti je možné podávať do 21. júna 2017. 

O podporu sa môžu uchádzať obce, mestá, mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, školy, školské zariadenia a športové kluby pôsobiace v regióne západného Slovenska. Žiadosti je možné podávať cez jednoduchý online formulár na stránke www.nadaciazse.sk  do 21.  júna 2017 (vrátane).

„Minuloročný záujem o tento typ grantu nás veľmi prekvapil. Projekty boli natoľko zaujímavé, že sme dokonca rozdelili o 20 000 eur viac a celkovou sumou 120 000 eur sme podporili 158 projektov. Rovnako aj v tomto roku chceme podporiť čo najviac projektov. Registrácia prebieha prostredníctvom jednoduchého online formulára, čím chceme motivovať čo najširšiu skupinu občanov žijúcich v regiónoch, aby aktivovali miestnu komunitu, “ uviedol Peter Bednár, správca Nadácie ZSE.

V rámci prvého ročníka boli podporené napríklad dni obcí, folklórne slávnosti, miestne športové podujatia, vianočné a novoročné obecné stretnutia, jarmoky  či originálny fotomaratón.

Nadácia ZSE sa zameriava na podporu vzdelávania, inovácií a rozvoja komunít. Obsahovou prioritou je podpora vzdelávacích  programov Zelená škola a Sokratov inštitút. Zelená škola je celosvetový výchovno-vzdelávací program v oblasti environmentálnej výchovy, určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Sokratov inštitút je akreditované vzdelávanie pre nadaných vysokoškolákov. Program vznikol preto, aby vytváral podmienky pre rozvoj osobností, mladých ľudí, ktorí sa neboja na sebe pracovať, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a ísť si za svojou víziou. Koordináciu oboch programov na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Nadácia ZSE je zároveň vlastníkom budovy Elektrárňa Piešťany, v rámci ktorej podporuje vznik centra pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia pre študentov základných a stredných škôl, ako aj širokú verejnosť. V oblasti inovácií je strategickým partnerom Impact Hub, kde sa podpora zameriava na kľúčovej témy – trvalá udržateľnosť, energetická efektívnosť, zelené technológie.

 

Nadácia ZSE bola založená zriaďovateľom Západoslovenská energetika, a.s. 4. augusta 2014. Svojou podporou chce vytvárať prostredie, ktoré je inšpiratívne a inovatívne. Svoju činnosť tiež zameriava na podporu kultúrnych a vzdelávacích podujatí v národnej kultúrnej pamiatke Elektrárňa Piešťany.

Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE), je vedúcou elektroenergetickou spoločnosťou a na slovenskom trhu pôsobí od roku 1922. Skupinu ZSE tvorí materská spoločnosť, ktorou je spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., a jej dcérske spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ZSE Energia, a.s., ZSE Development, s.r.o., ZSE Energy Solutions, s.r.o., ZSE MVE, s.r.o. Poslaním ZSE je vykonávanie dodávky elektriny, dodávky plynu a distribúcie elektrickej energie a poskytovanie s tým súvisiacich komplexných energetických služieb pre všetky kategórie zákazníkov – od domácností, cez malých a stredných podnikateľov, až po strategické podniky slovenského hospodárstva.