Utečenci a migrácia: Dojmy a pojmy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Logo Ligy za ľudské práva.

 

Otvorili ste prvý text z originálnej série „Utečenci a migrácia: Dojmy a pojmy“, ktorý pre Vás na EurActiv.sk bude do konca roka pravidelne pripravovať riaditeľka Ligy za ľudské práva a odborníčka na azylové právo Zuzana Števulová. Dnes sú migrácia a utečenci témou politických kampaní aj bežných rozhovorov, zdrojom obáv a témou neinformovaných mediálnych výstupov. Zmyslom tejto série je preto v slovenskom a európskom kontexte priblížiť čitateľom niektoré základné pojmy, definície a procesy. Postupne sa dočítate, prečo a za akých okolností štáty prijímajú utečencov, čo je zmyslom medzinárodnej ochrany a azylu, kto to presne utečenec je alebo aké pravidlá sa na rôzne skupiny vzťahujú. Ako celok poskytne séria kvalitný vhľad do témy pre každého, kto chce vedieť viac. Ak máte záujem o podobné informácie podané trochu iným spôsobom, pozrite si inovatívny E-learning na stránke Ligy za ľudské práva

 

Migranti a migrácia

Migráciu môžeme definovať a analyzovať z rôznych uhlov pohľadu. Migrácia zatiaľ nemá jednotnú právnu definíciu zavedenú medzinárodnou zmluvou, najčastejšie sa však používajú definície, ktoré používa Medzinárodná organizácia pre migráciu. To je organizácia, ktorá sa na globálnej úrovni zaoberá migráciou a v roku 2016 sa stala súčasťou OSN.

Migrant je veľmi všeobecné slovo, ktoré označuje kohokoľvek, kto opúšťa alebo opustil svoj domov z rôznych dôvodov a tento proces označujeme ako migrácia. Je to človek, ktorý sa sťahuje za prácou, za štúdiom, či z rodinných alebo iných dôvodov. V prípade, ak sa sťahuje v rámci krajiny, môžeme o ňom hovoriť ako o vnútornom migrantovi, ak ide o prípad odchodu za hranice, môžeme ho označiť ako medzinárodného migranta.

Z hľadiska trvania migrácie môžeme hovoriť o krátkodobej migrácii, to zvyčajne vtedy, ak trvá 3 až 12 mesiacov, alebo o dlhodobej migrácii, ak ide o obdobie nad jeden rok.

Migráciu môžeme tiež rozlišovať na dobrovoľnú a nedobrovoľnú – teda nútenú migráciu. Dobrovoľná migrácia je migrácia, pre ktorú sa človek rozhodne dobrovoľne bez toho, aby ho k tomu nútili nejaké okolnosti. Núteným migrantom je človek, ktorý musí migrovať z dôvodu okolností, ktoré ovplyvňujú jeho slobodnú vôľu.

V tejto súvislosti poznáme aj tzv. „push“ a „pull“ faktory migrácie. „Push“ faktory migrácie, to sú okolnosti, ktoré človeka donútia migrovať. Môže ísť o prírodnú katastrofu, vojnu, či zlé životné podmienky. „Pull“ faktory migrácie sú okolnosti, ktoré lákajú ľudí migrovať, sťahovať sa, robia nejakú krajinu atraktívnou – napríklad možnosť zaujímavej práce, kvalitné školy, lepšie životné podmienky.

Veľmi často počujeme aj rozlíšenie na legálnu alebo nelegálnu migráciu. Toto je rozlišovanie z hľadiska toho, či sa proces migrácie deje z pohľadu konkrétneho štátu zákonným spôsobom alebo nie. Legálna migrácia je teda proces, kedy človek dodrží pravidlá, ktoré konkrétny štát nastaví pre odchod, tranzit a príchod a usadenie sa cudzincov, nelegálna migrácia je opakom.

„Nelegálny migrant“ neexistuje

Treba si však dať pozor na označovanie ľudí ako „nelegálnych migrantov“, pretože toto označenie je nesprávne a nezmyselné, napriek tomu, že nás k nemu láka zjednodušenie jazyka a veľmi často sa s ním aj stretneme. Nezmyselnosť takéhoto označenia vyplýva z toho, že človek sám o sebe nemôže byť z hľadiska práva nelegálny, také môže byť len jeho konanie. Keďže nemôžeme hovoriť o človeku ako o nelegálnej ľudskej bytosti, tak ho ani nemôžeme označiť za nelegálneho migranta, ale musíme si pomôcť opisne.

V kontexte cezhraničného pohybu je teda migrácia tým najvšeobecnejším slovom, ktoré môžeme použiť na označenie tohto procesu, prípadne na označenie ľudí, ktorí tento proces realizujú ako migranti. Ak chceme zdôrazniť dôvod alebo okolnosti migrácie, môžeme k nej pridať prídavné mená, ako napríklad ekonomický migrant, alebo ešte užšie, pracovný migrant. Tým vlastne informujeme, že ide o človeka, ktorý sa sťahuje z ekonomických dôvodov, napríklad kvôli práci. V mnohých prípadoch nebude jednoduché označiť tento proces dvomi slovami, pretože migrácia je veľmi komplexná záležitosť, ktorá môže mať mnoho príčin a dôvodov.

V slovenskom práve nepoužívame slovo migrant, ale cudzinec. Cudzincom je každý, kto nie je občanom Slovenska. Ďalej rozlišujeme medzi cudzincami – občanmi Európskej únie a štátnymi príslušníkmi tretej krajiny, teda ľuďmi, ktorí nie sú občanmi jednej z členských krajín Európskej únie.

obrazok-export-stastna-rodina-dom

 

Utečenci

Správne rozlišovanie pojmov je veľmi dôležité pri utečencoch, pretože slovo utečenec nie je to isté ako slovo migrant.

To, kto je utečencom je prísne definované v medzinárodnom práve a len človek, ktorý spĺňa túto definíciu, môže byť označený ako utečenec. Je to preto, že utečencom medzinárodné právo zaručuje a poskytuje osobitnú ochranu, keďže ide o ľudí, čo z veľmi vážnych dôvodov stratili ochranu svojej krajiny.

Medzinárodná definícia utečenca je uvedená v Dohovore OSN z r. 1951 o právnom postavení utečencov, ktorý označujeme aj ako „Ženevský dohovor“.

Podľa Dohovoru, utečencom je každá osoba, ktorá sa nachádza mimo svojho štátu a má oprávnené obavy pred prenasledovaním z rasových, náboženských a národnostných dôvodov alebo z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zastávania určitých politických názorov, nemôže prijať alebo v dôsledku uvedených obáv odmieta ochranu svojho štátu; alebo osoba bez štátneho občianstva, ktorá sa nachádza mimo štátu svojho doterajšieho pobytu v dôsledku týchto udalostí a ktorá sa tam vzhľadom na uvedené obavy nemôže alebo nechce vrátiť.[1]

Ženevský dohovor upravuje nielen to, kto je utečencom, ale aj základné práva utečencov, ktoré štáty musia dodržiavať. Tými sú (i) právo byť uznaný za utečenca, (ii) ochrana pred potrestaním za neoprávnené prekročenie štátnych hraníc a (iii) právo nebyť navrátený do krajiny, kde by utečencom hrozilo prenasledovanie (tzv. princíp non-refoulement). Tieto tri zásady sú najdôležitejšími ochrannými prvkami, ktoré pre utečencov zaviedol Ženevský dohovor a budeme sa im osobitne venovať v ďalších častiach tohto seriálu.

V súvislosti s utečencami sa tiež stretávame s pojmami ako azyl, azylant alebo žiadateľ o azyl. Azyl je forma ochrany, ktorá sa zvyčajne poskytuje utečencom. Ženevský dohovor neupravuje, akú formu ochrany majú krajiny utečencom poskytnúť, upravuje však súbor základných práv, ktoré táto ochrana musí obsahovať, ako je napríklad právo na vydanie špeciálneho cestovného pasu, právo študovať, zamestnať sa alebo podnikať. Preto slovo azyl v Ženevskom dohovore nenájdete.

Forma ochrany, ktorú v Európskej únii utečencom poskytujeme je azyl a konanie, v ktorom sa zisťuje, či je človek utečencom sa nazýva azylové konanie. Osoba, ktorá žiada o azyl, sa v právnom jazyku nazýva žiadateľom o azyl a osoba, ktorej bol azyl udelený, sa nazýva azylantom.

Migrant alebo utečenec?

V médiách, medzi tvorcami politík a na rôznych iných úrovniach sa vedú polemiky o tom, či môžeme používať slovo migrant zahŕňajúc tak aj utečencov. Z právneho hľadiska môže byť takáto prax sporná, pretože zatiaľ čo utečenec je kategória osôb, ktorej právo priznáva určité špeciálne zaobchádzanie, vo vzťahu k migrantom to tak nie je. Stieranie hraníc medzi migrantmi a utečencami by tak mohlo spôsobiť, že sa stratí význam ochrany, na ktorú majú utečenci právo. Absencia tejto ochrany pritom môže viesť až strate k ľudského života. Úrad Vysokého Komisára OSN pre utečencov preto odporúča, aby sme v situácii, kedy potrebujeme označiť pohyb ľudí, ktorí majú mnohé dôvody (tzv. „mixed migration“), používali obe označenia, teda „migranti a utečenci“.

 

[1] Článok 1A (2 ) Dohovoru OSN z r. 1951 o právnom postavení utečencov v znení Protokolu z r. 1967; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí č. 319/1996 Z.z.

 

Zdroje:

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí č. 319/1996 Z.z.

International Organization for Migration, Key Migration Terms, http://www.iom.int/key-migration-terms#refugee

United Nations High Commissioner for Refugees, „Refugees“ and „Migrants“ – Frequently Asked Questions, http://www.unhcr.org/afr/news/latest/2016/3/56e95c676/refugees-migrants-frequently-asked-questions-faqs.html