Spolupráca MNO pri účasti na uplatňovaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Komerčný obsah

Záverečná konferencia projektu Spolupráca MNO pri účasti na implementácii a monitoringu uplatňovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR)organizuje dňa 9. decembra 2015 záverečnú konferenciu k projektu Spolupráca MNO pri účasti na implementácii a monitoringu uplatňovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý realizuje s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015. Konferencia sa uskutoční v čase od 10:00 do 17:00 v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny v priestoroch Inštitútu na Župnom námestí v Bratislave.

Záverečná konferencia je logickým vyústením šesťmesačnej práce na projekte. Predchádzali jej štyri okrúhle stoly, na ktorých sa prezentovali a diskutovali témy z oblasti implementácie a monitorovania Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím. Na okrúhlych stoloch sa zúčastnili experti z partnerských organizácií projektu, ako aj samotní členovia organizácií osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sú členmi NROZP.
Odborné fórum diskutovalo o témach ako napríklad prístupnosť, nezávislý spôsob života, deinštitucionalizácia, kompenzácie, sociálna ochrana a životná úroveň osôb so zdravotným postihnutím, vzdelávanie, zamestnávanie, rovnosť a nediskriminácia, zvyšovanie povedomia či účasť reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím na tvorbe verejných politík.

Cieľom konferencie je spresniť a doplniť odporúčania z okrúhlych stolov. Na záverečnej konferencii odznejú aj prezentácie na aktuálne témy z oblasti obhajoby a uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím a účasti ich reprezentatívnych organizácií na tvorbe verejných politík, zhodnotí sa spolupráca s partnermi a možnosti ich budúcej spolupráce s NROZP v SR.

Vláda SR bola v rámci prebiehajúceho hodnotenia plnenia Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím povinná do konca novembra reagovať na 33 doplňujúcich otázok Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Odporúčania z konferencie poslúžia ako podklad na vypracovanie záverečnej správy projektu. Správu bude možné využiť aj v rámci reakcie reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím na odpovede Vlády SR na spomínané otázky.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím je presvedčená, že otázkam, ktoré sú predmetom tohto projektu, je nevyhnutné venovať sústavnú pozornosť a zvyšovať tak povedomie samotných osôb so zdravotným postihnutím i širokej verejnosti o právach osôb so zdravotným postihnutím. Verí, že odpovede na ne, pretavené do bežného každodenného života, pomôžu zvýšiť životnú úroveň, úroveň začlenenia do spoločnosti i úroveň dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Michaela Hajduková
Manažérka projektu
E-mail: michaela.hajdukova@gmail.com

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná NROZP v SR.

ZDROJ: NROZP v SR