Medzinárodná mediálna súťaž na tému migrácie a integrácie

Komerčný obsah

„Práce sa majú tvorivo zaoberať otázkami migrácie, integrácie alebo kultúrnej rozmanitosti. Príkladom môže byť príbeh mladého migranta, ktorý sa snaží presadiť v novej krajine, príbeh úspešnej integrácie v cudzine, alebo predstavenie organizácie, ktorá sa venuje migrantom,“ vysvetľuje Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Slovenskej republike, ktorý v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku realizuje medzinárodný projekt Migranti v centre pozornosti.

Uzávierka súťaže je 4. apríla 2011. Víťazi získajú zaujímavú cenu a účasť na slávnostnom ceremoniáli počas medzinárodnej konferencie Podpora integrácie migrantov prostredníctvom médií a medzikultúrneho dialógu, ktorá sa bude konať v máji 2011 v Budapešti v rámci maďarského predsedníctva EÚ. Víťazné práce budú zverejnené vo vybraných médiách.Okrem súťaže môžu začínajúci pracovníci v oblasti migrácie, integrácie cudzincov alebo médií a študenti žurnalistiky, masmediálnej a marketingovej komunikácie, medzinárodných vzťahov, politológie, sociálnych vied a príbuzných odborov absolvovať v IOM Medzinárodnej organizácii pre migráciu alebo v Nadácii Milana Šimecku trojmesačnú stáž zameranú na oblasť migrácie.

V rámci projektu sa na jeseň uskutočnia aj vzdelávacie semináre pre profesionálnych pracovníkov médií, pracovníkov médií migrantov a pre študentov žurnalistiky zamerané na problematiku migrácie a posilnenie zručností na kvalitné mediálne spracovanie tém migrácie a integrácie.Súťaž, konferencia, stáže a semináre sú súčasťou medzinárodného projektu Migranti v centre pozornosti – Vzdelávanie a budovanie kapacít novinárov a študentov, ktorý realizuje IOM v spolupráci s partnermi na Slovensku, v Maďarsku, Českej republike, Litve, Lotyšsku a Rumunsku.

Cieľom projektu, ktorý prebieha do konca decembra 2011 a je financovaný Európskou komisiou prostredníctvom Európskeho fondu pre integráciu, je prispieť k zlepšeniu pochopenia, povedomia a informovanosti verejnosti o migrácii, o imigrantoch z tretích krajín a ich integrácii zvyšovaním odborných kapacít súčasných aj budúcich pracovníkov v mediálnej oblasti a kvalitnejším spravodajstvom o týchto témach.

Dlhodobým zámerom projektu je kvalitným a profesionálnym informovaním o migrácii prispieť k zníženiu predsudkov a stereotypov v spoločnosti a k lepšej integrácii migrantov.

Bližšie informácie o súťaži Migrants in the Spotlight a o projekte sú zverejnené na webovej stránke www.mits-eu.org.