Europoslanci schválili smernicu o odpadoch

Poslanci EP v utorok (17.6.) schválili novú smernicu o odpadoch aj napriek skutočnosti, že neobsahuje záväzné ciele v oblasti recyklácie a odpadovej prevencie. Rámcová európska legislatíva, zjednodušene povedané, viac-menej iba zlúčila súčasné európske zákony o odpadoch, smernice o odpadových olejoch a nebezpečnom odpade.

Do roku 2020 by mali vlády členských krajín zabezpečiť, aby sa recyklovala aspoň polovica odpadu, ktorý vyprodukujú domácnosti, a 70% stavebného odpadu. Na druhej strane, tieto ciele majú charakter návrhu, nie povinnosti. Smernica hovorí, že štáty „by mali prijať nevyhnutné opatrenia.“

Hoci sú ciele novej rámcovej legislatívy nezáväzné, Komisia už oznámila, že ak odporúčania niektoré z členských krajín v stanovenej lehote nedosiahnu, skončia pred Európskych súdnym dvorom so žalobou za neplnenie ustanovení.

Nezáväznosť bola jedinou cestou pre dosiahnutie kompromisu. Ak by mala smernica obsahovať povinnosť, Rada by ju neschválila. Poslanci EP už v prvom čítaní, vo februári 2007, vyzvali na stanovenie povinných limitov. Europoslanci požadovali okrem iného aj ustálenie miery tvorby odpadov, čo Rada rovnako odmietla. Ak by návrh prešiel, štáty by do roku 2012 museli hospodárstvo nastaviť tak, aby neprodukovalo odpad vo vyššej miere, než by bola úroveň v roku 2009.

Súčasťou kompromisu je aj vytvorenie rebríčka prioritného spracovania odpadov. Bude sa s nimi podľa možností nakladať v takomto poradí:

  • prevencia,
  • opätovné použitie,
  • recyklácia,
  • likvidácia environmentálnym spôsobom.

Ide o výhru Parlamentu, ktorý od začiatku navrhoval vytvorenie „prioritného poradia.“ Na druhej strane, Rada navrhovala „vedúci princíp,“ teda vyznačenie (jednej) preferovanej možnosti, ktorá ak by nebola uskutočniteľná, bolo by na členskom štáte, ako s odpadom naloží.  

Sporným bodom bolo aj označenie spaľovania odpadov. Rada pôvodne navrhovala klasifikovať ho ako “využitie” odpadov, pretože spĺňa isté environmentálne štandardy. Na druhej strane, poslanci navrhli v súvislosti so spaľovaním používať pojem “odstránenie.” Kompromisne sa prijalo stanovisko Rady, ktoré zabezpečilo takejto metóde nakladania s odpadmi lepšie postavenie v rámci rebríčka prioritného spracovania.

Rada súčasne zamietla požiadavku poslancov na stanovenie cieľov pre recykláciu odpadu z výroby a priemyslu.

Europoslankyňa Zita Pleštinská (EPP-ED) na margo povedala, že aj keď dohodnutý kompromisný balíček nie je ideálny, text smernice pokladá za “politicky ambiciózny nástroj v oblasti odpadového hospodárstva pre budúce generácie EÚ”.

Ocenila, že do tejto smernice boli zakotvené aj otázky týkajúce sa zneškodňovania  nebezpečného odpadu a nebezpečných  olejov. “Verím, že členské štáty zavedú do roku 2015 systémy zberu triedeného odpadu pre papier, kov, plasty, sklo, textil, iný biologicky rozložiteľný odpad, oleje a nebezpečný odpad”, povedala Pleštinská. 

Na ťahu je teraz Európska komisia, ktorá musí predložiť vnútornú správu o odpadovej prevencii Rade a Parlamentu do roku 2011. Posledným krokom bude rok 2014, v ktorom sa načrtnú ciele odpadovej prevencie a, „ak to bude vhodné,“ aj ich vynútiteľnosť.