Európa sa musí naučiť ako zostarnúť

Creativecommons.org: Old People Sign

Na Slovensku bude za koordináciu aktivít Európskeho roku aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity (ERAS) zodpovedať Generálne riaditeľstvo pre ľudské práva a rovnaké zaobchádzanie na Úrade vlády SR. V spolupráci s vládnym Výborom pre seniorov predloží do novembra Národný plán realizácie Európskeho roka, do ktorého chce Úrad vlády zapojiť okrem štátnej správy aj samosprávy, mimovládne organizácie, odborové a zamestnávateľské zväzy a vedecko-výskumné inštitúcie.

Národný pracovný program má obsahovať kalendár aktivít na národnej aj európskej úrovni, publicistické relácie vo verejnoprávnych a regionálnych médiách, zapojenie tzv. ambasádorov európskeho roka, otváracie podujatie, preventívne podujatia v oblasti zdravia, vzdelávacie možnosti pre starších, kultúrne príležitosti a mnoho ďalších aktivít rôznych subjektov občianskej verejnosti. Vo všetkých členských štátoch EÚ bude vyhlásená súťaž pre žurnalistov s témou ERAS.

S celoeurópskou kampaňou sa pre rôzne subjekty otvára synergická možnosť angažovať sa v celej škále podporných činností. Tie sa môžu týkať zamestnanosti, vzdelávania dospelých, dobrovoľníctva seniorov, nezávislého života, zdravého starnutia, atď. Môžu sa zamerať na odstraňovanie prekážok, ktoré bránia starším osobám ďalej pracovať alebo môžu podnietiť verejnú diskusiu na zvýšenie povedomia verejnosti o tejto problematike.

  • Firmy

Snahou bude k takýmto opatreniam povzbudiť ako verejný, tak aj súkromný sektor. V rámci ERAS sa tiež počíta s udeľovaním ocenení zamestnávateľov ústretových k starším zamestnancom.

Na nadnárodnej úrovni plánuje organizácia CSR Europe, ktorá združuje asi 70 nadnárodných korporácií a 31 národných partnerských organizácií a venuje sa o.i. výmene osvedčených postupov v oblasti CSR, na budúci rok niekoľko konkrétnych aktivít. Jednou z nich má byť vypracovanie analýzy

prístupov firiem k aktívnemu starnutiu, publikácia o osvedčených postupoch spoločností v oblasti aktívneho starnutia ako aj špecializované podujatia.

Niektoré z firiem sa tejto sociálnej reality chopili už dávnejšie. Ako jeden z príkladov dobrej praxe hodnotia oficiálne dokumenty iniciatívu firmy GDF SUEZ, ktorá podpísala s francúzskou vládou Všeobecnú dohodu o pracovníkoch-senioroch. Na základne nej sa v pobočkách spoločnosti napríklad zaviedli mentorské schémy, akési vnútro-firemné tréningy a konzultácie pre mladších zamestnancov vedené staršími, skúsenejšími pracovníkmi. Firma tiež každoročne na základe interview so všetkými pracovníkmi nad 45 rokov (na akejkoľvek pozícii) vypracuje a zverejní hodnotenie vlastných postupov a komunikuje svoje plánované nápravy. Firma sa zaviazala zvýšiť podiel starších zamestnancov a zlepšiť ich prístup k profesionálnemu vzdelávaniu. Spoločnosť tiež pripravila globálnu kampaň zameranú na manažérov HR, ktorá ich zoznamuje s iniciatívami, ktoré môžu implementovať v svojich firmách.

Na Slovensku je príkladom firmy, ktorá sa snaží podporovať seniorov a ich aktívny, plnohodnotný život, spoločnosť GlaxoSmithKline (GSK). Prostredníctvom Fondu GSK už niekoľko rokov podporuje projekty zamerané na pomoc znevýhodneným skupinám a pre roky 2011-2012 si za hlavnú cieľovú skupinu určila práve starších ľudí. V súčasnosti prebieha Jesenná výzva na predkladanie žiadostí o finančný grant, o ktorý môžu požiadať organizácie z celého Slovenska zamerané na pomoc a podporu seniorov. Medzi vybrané projekty Fond rozdelí sumu 20 000 eur.

Cieľom Fondu GSK je zlepšenie kvality života seniorov, keďže mnohí majú aj napriek vyššiemu veku stále svoje túžby a očakávania. Prostredníctvom podporených projektov by chcel Fond prispieť k rozvoju a posilneniu služieb pre starších ľudí, ktorí sú odkázaní na starostlivosť druhých v domácom prostredí, ako aj rozvoju možností spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia seniorov. 

Fond GSK rozdeľuje finančné granty dvakrát ročne – v Jarnej a Jesennej výzve. Pri ich udeľovaní dbá na transparentnosť a žiadosti o podporu posudzuje nezávislá výberová komisia, ktorej členmi sú odborníci z oblasti zdravotníctva, zástupcovia neziskového sektora, médií a spoločnosti GSK. V Jarnej výzve 2011 Fond podporil 17 projektov, vďaka ktorým sa budú môcť seniori vzdelávať, aktívne tráviť voľný čas, ale aj odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti pri aktivitách s mladšími generáciami. Jesenná výzva na predkladanie žiadostí o grant prebieha počas celého októbra a bude trvať do 4. novembra 2011.

  • Vďační dobrovoľníci

Rok 2011 je v EÚ venovaný dobrovoľníctvu. Aj zo skúseností slovenských organizácii, ktoré sa venujú dobrovoľníctvu vyplýva, že na dobrovoľnú prácu sa mimoriadne osvedčujú práve starší ľudia, ktorých deti už sú odrastené a hľadajú spôsob sebarealizácie. Ako uviedla v rozhovore pre EurActiv.sk výkonná riaditeľka o.z. C.A.R.D.O. Alžbeta Mráčková, jej organizácia pripravuje projekt cez európsky vzdelávací program Gruntvig na seniorské výmenné pobyty. „Je to nový program Európskej komisie, ktorý vysiela seniorov, ľudí nad 50 rokov (…) My sme takto urobili maďarsko-slovenskú výmenu, čo bolo veľmi dobré“, hovorí Mráčková. Ďalšie programy EÚ zamerané na seniorov sú financované prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu PROGRESS, program celoživotného vzdelávania.

  • Strieborná ekonomika

Ešte v roku 2007 prijala Rada EÚ uznesenie s názvom „Príležitosti a výzvy demografickej zmeny v Európe: prínos starších osôb k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju“, v ktorom členské štáty zdôraznili okrem potreby zlepšiť možnosti účasti starších ľudí na dobrovoľníckej práci aj nové ekonomické príležitosti („strieborná ekonomika“) vytvorené v dôsledku rastúceho dopytu starších ľudí po určitých druhoch tovaru a služieb.

Demografické zmeny môžu byť aj pre slovenskú ekonomiku vítanou príležitosťou, tvrdí Viliam Páleník z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Predovšetkým, ak by bolo Slovensko schopné smerovať podstatnejší objem exportu tovarov a služieb spojených s uspokojovaním dopytu starších ľudí do krajín niekdajšej EÚ 15. Mohlo by to Slovensku pomôcť zjemniť dopady vlastného starnutia, o ktorom Páleník predpokladá, že sa v plne miere prejaví v roku 2025.

  • Ženy

Aj pri politikách zameraných na seniorov by sa malo podľa Európskeho parlamentu brať ohľad na rodové hľadisko. Naposledy sa EP v kontexte príprav na Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity zaoberal situáciou žien v preddôchodkovom veku. Podľa spravodajkyne Edit Bauer sú ženy nad 50 rokov takmer neviditeľné a to aj v štatistikách a vyznačujú sa nízkou mierou zamestnanosti, pod 38 %.

Pozície:

„Staroba je časť života rovnocenná s tými ostatnými. Aj v staršom veku majú ľudia svoje špecifické očakávania a nároky na seba a na prostredie, v ktorom žijú. V súčasnosti narastá počet seniorov, ktorých telesný, duševný aj sociálny potenciál ostáva na dôchodku vysoký. Radi by žili aktívnym zmysluplným životom. Spoločnosť má vytvárať podmienky na to, aby sa necítili osamelí a nepotrební. Aj oni chcú mať pocit užitočnosti, docenenia a radosti zo života. Na druhej strane mnohí seniori trpia na rôzne chronické ochorenia a vyžadujú pravidelnú a niekedy trvalú starostlivosť, ktorú im členovia rodiny nedokážu zabezpečiť. Zvyšuje sa dopyt po službách dlhodobej zdravotnej sociálnej starostlivosti. Bohužiaľ ich sieť nie je dostatočná a ich dostupnosť je pre časť seniorov problematická až nemožná,“ približuje rozhodnutie Fondu GSK venovať sa práve seniorom členka jeho Výberovej komisie a riadieteľka kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie MUDr. Darina Sedláková, MPH.

Európska federácia združení farmaceutického priemyslu (EFPIA) tvrdí, že hoci sú Európania presvedčení o tom, že kvalitu ich života by najviac zlepšil dobrý zdravotný stav, existuje zásadný rozpor medzi legitímnym očakávaním Európanov viesť dlhší a produktívnejší život a pripravenosťou spoločnosti plniť ich súčasné a budúce zdravotné potreby. EFPIA preto apeluje na rozhodovateľov, aby zlepšili prístup ku kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti vrátane inovatívnych liekov; a aby prehodnotili modely zdravotnej starostlivosti v Európe, ktoré sa (z pohľadu EFPIA) v riadia skôr nákladmi než napĺňaním požiadaviek starnúcej populácie, čo sa týka najkvalitnejšej zdravotnej starostlivosti.