EÚ chce mladých dostať do práce fondmi a stážami

zdroj wikimedia commons

Medzinárodná organizácia vo svojej nedávnej správe napísala, že nezamestnaní mladí ľudia dnes  vytvorili tzv. stratenú generáciu a vyzývajú krajiny aby z aktívnej politiky práce urobili svoju prioritu.

Európska iniciatíva nazvaná „Príležitosť pre mladých“ pokrýva niekoľko oblastí

  • boj  proti predčasnému opusteniu vzdelávacieho procesu (je tiež súčasťou stratégie Európa 2020, Slovensko s tým nemá väčší problém)
  • podpora tých zručností u mladých ľudí, ktoré vyžaduje pracovný trh
  • pomoc pri získavaní odbornej praxe  pri vstupe na pracovný trh.

Na tieto opatrenia sa majú využívať rôzne nástroje –

  • realokácia štrukturálnych fondov v rámci operačných programov  a fondov,
  • navrhnutie špecifických politík v rámci Európskeho semestra (aktuálne sa očakáva koncom mája)
  • nástroje ako sú skvalitňovanie odbornej prípravy a mládežnícke garancie.

Slovensko patrí medzi osem krajín Európskej únie, kde je nezamestnanosť ľudí do 24 rokov jedna z najvyšších a kde Akčné tímy zložené z odborníkov z národnej úrovne a Európskej komisie pripravujú opatrenia na riešenie situácie.

Žiadne magické riešenia

Prvú správu o prijatých opatreniach prezentoval predseda Európskej komisie José Manuel Barroso na utorkovom neformálnom summite lídrom členských štátov.

Podľa eurokomsiára László ÁAdora, ktorá o iniciatíve diskutoval tento týždeň s europoslancami už v EÚ prebieha niekoľko veľmi dobrých projektov. V pléne EP spomenul talianske Toskánsko, kde s európskou podporou bežia programy pomáhajúce mladým ľuďom osamostatniť sa a v ich odbornej príprave. Komisár tiež poslancov informoval, že s gréckym ministrom začal diskusiu o špecifickom programe z ESF, ktorý by mohol podporovať start-upy.

Andor ale jedným dychom varuje pred prehnanými očakávaniami. Realokácia a projekty „nie sú magickým riešením.“

Čo sme doteraz robili zle?

Anna Záborská (EĽS, KDH) si nemyslí, že problémom je nedostatočná pripravenosť na trh práce, ale to, že podniky nie sú schopné prijímať nových zamestnancov. Dôvodom je nízka konkurencieschopnosť stále väčšieho počtu európskych firiem.

Nerozumie ani logike návrhu realokácie štrukturálynch fondov na pomoc mladým. „Myslela som si, že čerpanie štrukturálnych fondov vždy priamo alebo nepriamo vytvára nové pracovné príležitosti, pretože do ekonomiky prichádzajú peniaze navyše. Ak dnes povieme, že nevyčerpané prostriedky z eurofondov použijeme na tvorbu nových pracovných miest pre mladých, v skutočnosti to znamená predovšetkým to, že sme mali zle nastavené priority aj metodiku.“

Preto podľa nej narážame na „neriešiteľný paradox každej štátnej intervencie do ekonomiky: vymýšľanie aj realizáciu nových iniciatív majú vždy v rukách tí, ktorí spôsobili, že to predtým nefungovalo.“

Poslanec Alajos Meszáros (EĽS, SMK) vníma iniciatívu pre mladých a realokáciu ako „záchranu finančných prostriedkov z tých operačných programov, kde ich čerpanie je nevyhovujúce.“ To sa podľa neho týka najmä  OP Vzdelávanie a OP Informatizácia spoločnosti. 

Neobáva sa, že mladí ľudia budú migrovať z jednej dočasnej pracovnej pozície na druhú. Navrhované opatrenia môžu podľa europoslanca v podstate fungovať len v zmysle schválených operačných programov a v súlade so zákonom o „službách zamestnanosti“ (5/2004). Vláda SR vo svojich inovatívnych návrhoch môže prijať opatrenia na zamedzenie migrácie mladých ľudí z jednej nestálej na druhú pracovnú pozíciu.

Príležitosť pre mladých je podľa Petra Šťastného (EĽS, SDKÚ-DS) výborná iniciatíva. „Som rád, že aj tu dochádza len k presúvaniu finančných položiek, teda nie k vyššiemu zadlžovaniu, aby sa podporila ekonomika rastu, teda aj vyššej zamestnanosti mladých. Dúfam, že aj jej implementácia sa podarí.

V záujme udržania životaschopnosti hospodárstva, konkurencieschopnosti EÚ, a systému sociálneho zabezpečenia predstavujúceho značnú časť štátnych rozpočtov si podľa Miroslava Mikolášika (EĽS, KDH) nemôžeme dovoliť plytvať ľudským kapitálom. „Práve naopak, treba zmobilizovať všetky disponibilné prostriedky na rýchle zníženie nezamestnanosti mladých.“