Cesty k rodovej rovnosti

zdroj: Európsky parlament

Európsky parlament (EP) schválil nelegislatívne uznesenie o novej stratégii rodovej rovnosti EÚ na obdobie po roku 2015. Výročná správa pomenováva hlavné problémy a navrhuje rámcové riešenia pre boj proti diskriminácii na základe pohlavia na trhu práce, v systéme vzdelávania a rozhodovania.

„Napriek odlišným názorom sa poslanci zamerali na kľúčový cieľ – dosiahnuť skutočnú rodovú rovnosť v Európe. Uznesenie je dobrým, vyváženým a do budúcnosti hľadiacim základom pre novú stratégiu pre práva žien a rodovú rovnosť určenú všetkým ženám a mužom v EÚ,“ uviedla spravodajkyňa uznesenia, nemecká poslankyňa z tábora socialistov Maria Noichlová.

Poslanci EP požadujú napríklad posilnenie práv žien so zdravotným postihnutím, migrantiek a príslušníčok etnických menšín, rómskych žien, starších žien, osamelých matiek a osôb z komunity LGBTI.

Nové formy násilia

Europarlament v uznesení vyzval Európsku komisiu, aby predložila legislatívne návrhy, ktorých súčasťou budú záväzné opatrenia na ochranu žien pred násilím. Členské štáty (Rada) by mali podľa Parlamentu čo najskôr ratifikovať Istanbulský dohovor (Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu).

Komisia by podľa europoslancov mala venovať osobitnú pozornosť novým formám násilia páchaného na ženách a dievčatách, ako sú obťažovanie v online priestore a prenasledovanie (stalking), uvádza sa v schválenom texte.

Chudoba má ženskú tvár

EP sa zameral aj na fenomén feminizácie chudoby, ktorý môže viesť k zintenzívneniu obchodovania so ženami, sexuálneho vykorisťovania a nútenej prostitúcie. Rada by sa podľa EP mala zamerať na odradenie dopytu a zriadenie programov pre osoby, ktoré chcú s prostitúciou skoncovať.

Primerané systémy materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenky sú nevyhnutným predpokladom na zvýšenie zamestnanosti žien, uvádza sa v dnešnom uznesení. Rodičia podľa poslancov potrebujú cenovo dostupné a kvalitné služby starostlivosti o deti, ktoré sú kompatibilné s prácou na plný úväzok žien aj mužov.

Parlament zdôraznil dôležitosť pružných foriem práce, ktoré by mali umožniť ženám a mužom zosúladiť pracovný a rodinný život na základe svojej slobodnej voľby.

Uznesenie ďalej vyzýva členské štáty, aby bojovali proti neistej a nelegálnej práci žien, ktorá prispieva k rastu chudoby medzi ženami. Komisia a členské štáty by mali prijať opatrenia na zníženie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a rozdielov v ich dôchodkoch.

Kvóty v biznise aj politike

Parlament zároveň vyzval Radu, aby sa čo najskôr dohodla na spoločnej pozícii k návrhu smernice, ktorá by zaviedla kvóty pre ženy na vysokých riadiacich pozíciách, nakoľko toto opatrenie sa ukázalo ako účinné v krajinách, ktoré už povinné kvóty zaviedli.

Poslanci s cieľom dosiahnuť vyváženejšie zastúpenie žien a mužov v orgánoch miestnej správy, regionálnych a národných parlamentoch a v Európskom parlamente navrhujú rodovo vyvážené volebné zoznamy, na čele ktorých by boli striedavo muž a žena. Na vysoké pozície by zároveň mali byť navrhnutí dvaja kandidáti – žena a muž.

EP vyzval členské štáty, aby v médiách a reklame podporovali vyvážený, nestereotypný obraz žien. Dôležitú úlohu v tomto boji hrá aj vzdelávanie a posilňovanie postavenia žien v spoločnosti, uvádza sa v uznesení.

Poznať rodičov

Prijímanie výročnej správa o stratégii rodovej rovnosti je už v Európskom parlamente tradične momentom stretu konzervatívnych a liberálnych politických síl.

Uznesenie totiž tiež napríklad žiada Komisiu, aby podporovala členské štáty pri zabezpečovaní kvalitných a ľahko dostupných služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, ako aj bezpečných a legálnych interrupcií a antikoncepcie, pričom uviedol, že ženy majú právo rozhodovať o vlastnom tele. Členské štáty by tiež podľa poslancov mali na školách zavádzať programy sexuálnej výchovy.

Slovenská europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH) upozorňuje na to, že prijatím správy spravodajkyne Noichl si Európsky parlament prisvojuje právomoci členských štátov v oblastiach zdravotníctva či vzdelávania a kritizuje, že volá po zavedení práva na potrat ako ľudského práva.

„Práve vďaka takýmto prejavom bohorovnej ignorancie narastá medzi ľuďmi nedôvera voči Európskej únii. Pretože nie je možné veriť niekomu, kto využije každú príležitosť na to, aby nedodržal dohodnuté pravidlá,“ zdôraznila Záborská.

Europoslankyňa tiež upozornila, že v rámci samostatného hlasovania o §59, či má v uznesení zostať zmienka o práve každého dieťaťa poznať svojich rodičov hlasovalo až 459 poslancov proti tomuto právu, ktoré je zahrnuté aj v čl. 7 Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Väčšina poslancov Európskeho parlamentu tým odmietla uznať právo detí na to, aby poznali svojich rodičov. „Je za tým jasná snaha liberálov a ľavice zjednodušiť náhradné materstvo, teda to, aby dieťa nikdy nepoznalo matku, ktorá ho vynosí a porodí,“ uviedla po hlasovaní Anna Záborská.