Environmentalisti chvália predsedníctvo za chemikálie, karhajú za obchod

Londýn znečistenie

Protest proti znečisteniu Londýna. FOTO-TASR/AP

„Čo sa týka formácií Rady EÚ, kde sa pracuje na jednotlivých návrhoch, predsedníctvo môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Môže do programu rokovaní vkladať body a určovať, ako sa s nimi bude narábať,“ povedal Jeremy Wates v júlovom rozhovore pre portál EurActiv.sk.

Wates vedie celoeurópske združenie zelených organizácií European Environmental Bureau (EEB), ktoré v júli vydalo svoje požiadavky na slovenské predsedníctvo. V decembri EEB zverejnil svoje vyhodnotenie.

Slovenské predsedníctvo bolo podľa EEB „dobré v oblastiach biodiverzity a chemikálií, zlé v oblastiach udržateľnosti a obchodu“.

Hodnotenie Holandska: skôr negatívne

EEB nesúdi predsedníctvo podľa jeho programu, ako to urobil portál EurActiv.sk, ale podľa svojich cieľov.

Hodnotenie predsedníctva sa pohybuje na škále dobré – neutrálne (zmiešané výsledky) – zlé, a to v dvoch kategóriách. „Keď robíme vyhodnotenie, je dôležité rozlišovať medzi snahou predsedníctva a výsledkami v danom návrhu,“ spresnil Wates v júli.

Ide o novú metódu.

V prípade prechádzajúceho holandského predsedníctva známkoval EEB predovšetkým výsledky. Z desiatich oblastí dopadli Holanďania dobre v dvoch, neutrálne v štyroch a zle v štyroch. Celkové hodnotenie je teda skôr negatívne.

Slovensko: viac snahy ako výsledkov

V hodnotení výsledkov sa Slovensko umiestnilo horšie. Dobré hodnotenie dosiahlo len v dvoch oblastiach, neutrálne v troch a zlé až v piatich.

Lepšie ako výsledky ocenil EEB snahu slovenských diplomatov. Za dobré označil snahy v štyroch oblastiach, za neutrálne v dvoch a za zlé v štyroch.

Výsledky slovenského predsedníctva teda hodnotia environmentalisti skôr negatívne, snahy neutrálne.

Za dobré označil EEB výsledky aj snahy len v dvoch oblastiach: obnova ekosystémov a biodiverzita a nebezpečné chemikálie. Obe kategórie boli hodnotené negatívne v štyroch oblastiach: reforma obchodných politík, transformácia poľnohospodárskej politiky, rybolov a demokratické vládnutie.

Udržateľnosť a klíma

Čo sa týka celkového prístupu k prioritám EEB, pokrýva ju prvá oblasť – „presadzovanie vízie Európy založenej na udržateľnosti“. Výsledky Slovenska sú však oznámkované ako zlé a snahy ako neutrálne.

Aktivisti ocenili, že Bratislava hostila summit 27 štátov o budúcnosti Európskej únie. Konštatuje však, že „Bratislavská cestovná mapa, ktorá vzišla zo septembrového summitu neobsahuje žiadny odkaz na životné prostredie alebo udržateľnosť.“

V súvisiacej oblasti „boja s klimatickými zmenami“ má predsedníctvo zmiešané výsledky – v oboch kategóriách.

EEB oceňuje snahu Slovenska posilniť Systém EÚ pre obchodovanie s emisiami (ETS), ale „nedosiahlo zastavenie bezplatného prideľovania povolení na znečisťovanie a vylúčenie projektov založených na fosílnych palivách z finančného mechanizmu ETS.“

Za „dôležitý úspech v rámci slovenského predsedníctva“ označujú environmentalisti ratifikáciu Parížskej dohody.

Energetika a odpady

Čo sa týka „reformy energetickej politiky“, predsedníctvo sa „dobre“ snažilo, jeho výsledok však bol „neutrálny“. EEB pripomína, že Bratislave sa nepodarilo dosiahnuť kompromis v Rade EÚ v otázke energetického štítkovania.

V oblasti „podpory obehového hospodárstva a odpadovej politiky“ oceňuje EEB snahu a kritizuje výsledok.

Hoci si všimol bratislavskú konferenciu Prechod k zelenej ekonomike, konkrétne legislatívne kroky mu chýbali.

„Predsedníctvu sa nepodarilo získať podporu pre zavedenie jasných prevenčných cieľov a navrhovaný recyklačný cieľ bol znížený, zatiaľ čo nebola dosiahnutá dohoda o spoločných metodológiách pre správy o pokroku,“ spresňuje analýza EEB.

Demokratické vládnutie

Okrem ďalších špecifických politík si environmentalisti všímli aj oblasť „posilnenia demokratického vládnutia“. V praxi to znamená zlepšenie vynucovania a kontroly dodržiavania environmentálnej legislatívy.

EEB vyhodnotil negatívne slovenské snahy aj výsledky.

„Hoci je predovšetkým na Komisii, aby rozhodla o opatreniach v týchto prípadoch, nezdá sa, že predsedníctvo urobilo veľa – ak vôbec niečo – aby ju presvedčilo k pozitívnejším krokom,“ usúdili environmentalisti.

Napokon však uvádzajú, že predsedníctvo „si môže nárokovať zásluhu za decembrovú výzvu zo strany Rady pre spravodlivosť na zriadenie špeciálnej polície a právnych tímov pre riešenie environmentálnej trestnej činnosti ako čierny obchod s voľne žijúcimi organizmami a nelegálnymi skládkami.“