Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34
Na ceste k rovnosti – euractiv.sk

Na ceste k rovnosti

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ivo, institut pre verejne otazky

Podtitulom projektu je “Zvyšovanie povedomia a viacúrovňové posilňovanie občianskej spoločnosti a verejných aktérov v oblasti antidiskriminácie”. Projekt je realizovaný štyrmi partnerskými organizáciami (Občan a demokracia, IVO, PDCS a Hlava 98), ktoré sú aktívne v oblasti antidiskriminácie. Má aj výrazný európsky rozmer – napr. vďaka dvom medzinárodným konferenciám a jeho ambíciou je posunúť laické a odborné vnímanie rovnosti z reaktívneho na proaktívny koncept.

Aktivity projektu sa zamieravajú na všetky dôvody diskriminácie, ktoré sú uvedené v európskych antidiskriminačných smerniciach. Projekt využíva viacúrovňové prístupy, ktoré budú v prípade každého dôvodu uchopovať problém z viacerých uhlov pohľadu a ktoré umožnia relevantným aktérom vytvoriť stratégie pre elimináciu diskriminácie na základe týchto dôvodov.

Piliere viacúrovňových prístupov pri zvyšovaní povedomia a realizovaní ostatných podporných antidiskriminačných činností, ktoré sú zohľadnené v aktivitách projektu, sú nasledovné:

– vyhľadanie a zozbieranie osobitostí každého z dôvodov diskriminácie v štandardizovanom výskume, sprievodný výskum, rozhovory s odborníkmi, atď;

– zvyšovanie povedomia o špecifikách dôvodov diskriminácie, odstraňovanie stereotypov a senzitivovanie všeobecnej verejnosti, ako aj kľúčových aktérov;

– vzdelávanie a posilnenie všetkých aktérov o prostriedkoch ochrany proti diskriminácii;

– vytvorenie nových inovatívnych prístupov ohľadom spôsobov implementácie povinnosti presadzovať rovnosť a zaviazanie zodpovedných aktérov k nim;

– zdieľanie informácií, skúseností a dobrých praktík získaných v rámci projektu národne a celoeurópsky.

Projekt sa však nezameriava len na vyššieuvedené dôvody diskriminácie v izolovanom priestore, ale berie do úvahy osobitosti viacnásobnej diskriminácie. Projekt teda prirodzene zohľadňuje rodovú perspektívu a sprevádza ju cez všetky svoje ciele, prístupy a aktivity.

Projekt sa uskutočňuje s podporou Programu Európskeho spoločenstva pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013).

Rozhodnutie č. 1672/2006, ktorým sa zriaďuje program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – PROGRESS, prijal Európsky parlament a Rada dňa 24. októbra 2006 a bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 15. novembra 2006.

Všeobecným cieľom programu je poskytovať finančnú podporu napĺňaniu cieľov Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí, ktoré sú stanovené v Sociálnej agende, a tým prispieť k dosiahnutiu cieľov lisabonskej stratégie v uvedených oblastiach.

Poslaním programu PROGRESS je posilniť angažovanosť EÚ pri podpore záväzkov a úsilia členských štátov pri vytváraní nových a lepších pracovných príležitostí a budovaní súdržnejšej spoločnosti. Preto program PROGRESS:

– poskytuje analýzy a poradenstvo v súvislosti s tými oblasťami politík, ktorým sa program venuje,
– monitoruje implementáciu legislatívy a politík EÚ v tých oblastiach, ktorým sa program venuje a vypracúva príslušné správy,
– podporuje transfer politík, vzájomné učenie sa a podporu medzi členskými štátmi v súvislosti s cieľmi a prioritami EÚ,
– prináša názory zainteresovaných subjektov a širšej verejnosti.

Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri usmerňovaní tvorby vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO/EHP, Chorvátska, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, kandidátskych krajín EÚ a Srbska.

Projekt vyjadruje názory jeho realizátorov a Komisia nenesie zodpovednosť za prípadné použitie informácií, ktoré sú súčasťou výstupov projektu.


Ďalšie informácie o projekte nájdete na tejto stránke.