V Paríži sa hovorilo o diskriminácii

Včera (29.9.) sa v Paríži zišli ministri práce a sociálnych vecí európskej 27-ky, aby s viac ako 400 delegátmi z radov mimovládnych organizácií, sociálnych partnerov a nezávislých inštitúcií diskutovali o ďalších krokoch v rámci stratégie EÚ pre boj proti diskriminácii.

Cieľom druhého výročného Európskeho summitu rovnosti príležitostí, ako sa podujatie nazýva, bolo bližšie sa pozrieť na návrh Európskej komisie z júla 2008, ktorý rozširuje politiku ochrany pred diskrimináciou aj do oblastí ako prístup k tovarom a službám, vzdelanie a zdravotná starostlivosť. Ide o dokument, ktorý nadväzuje na závery roka 2007, ktorý bol vyhlásený za Európsky rok rovnosti príležitostí.

„Boj proti pohrome diskriminácie je v srdci sociálnej agendy EÚ. Náš návrh na rozšírenie súčasnej právnej sústavy zabezpečí každému v Európe rovnakú ochranu proti diskriminácii. Výročný Summit rovnosti príležitostí je jedným z kľúčových dedičstiev Európskeho roka rovnosti príležitostí a potvrdzuje, že záväzky Roka sa stanú realitou,“ povedal v Paríži komisár Vladimír Špidla, zodpovedný za sociálne veci.

Prieskum Eurobarometra ukázal, že Európania vnímajú diskrimináciu ako bežnú súčasť každodenného života. Za najčastejšie dôvody pre predsudky a nerovnaké zaobchádzanie označili respondenti

  • sexuálnu orientáciu (51%),
  • zdravotné postihnutie (45%),
  • náboženské vyznanie a vek (obe po 42%).

Traja z desiatich uviedli, že za posledný rok boli svedkami diskriminácie alebo sexuálneho obťažovanie na pracovisku. Takmer polovica (48%) si myslí, že členské krajiny a EÚ nebojujú voči tomuto zlu dostatočne.