Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Modernejšie v škole – úspešnejšie v praxi – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Modernejšie v škole – úspešnejšie v praxi

Komerčný obsah

Spojená škola v Poltári, ktorá má už vyše päťdesiat rokov neodmysliteľné miesto v našom regióne, má za cieľ pripraviť pre život zručného odborníka, v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodársta, ktorý nemá problém uplatniť sa vo svojej profesii. Aj vďaka projektu realizovanom na našej škole, pod názvom „Modernejšie v škole – úspešnejšie v praxi“ zvyšujeme u našich žiakov šance na trhu práce.

Vo februári 2014 škola začala realizovať projekt, ktorého cieľom je inovovať obsah, formy a metódy vyučovacieho procesu vo vybraných predmetoch strednej školy a tiež vyškoliť pedagogických zamestnancov s cieľom získania a rozvoja kompetencií potrebných na modernizáciu vzdelávania. V novembri 2015 projekt končí a je teda namieste zhodnotiť, čo škola projektom získala.

Na škole sa vykonala diagnostika vyučovacieho procesu, ktorou sa určili oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých treba úroveň vzdelávania zlepšiť. Na základe výsledkov analýzy sa uskutočnili individuálne a skupinové konzultácie expertov s učiteľmi s cieľom zlepšenia priebehu vyučovania zameraného na rozvoj kľúčových kompetencií.  Učitelia a majstri odborného výcviku pripravili kvalitné učebné texty, pracovné listy, interaktívne cvičenia – testy, prezentácie. Tieto inovatívne učebné materiály žiaci využívajú vo vybraných všeobecnovzdelávacích a odborných predmetoch. Pri tvorbe učebných materiálov  pedagogickí zamestnanci využili expertov z praxe, s ktorými konzultovali potreby praxe a trhu práce. Spolu sa vytvorilo 12 súborov učebných materiálov, ktoré pedagógovia implementovali do vyučovacieho procesu. Vybrané učebné materiály boli spracované do interaktívnej podoby s využitím interaktívneho softwaru, čo výrazne prispieva  k zefektívneniu vyučovacieho procesu. Dôležitou súčasťou tejto aktivity bolo vytvorenie kódovanej knihy pre predmet Technológia rastlinnej výroby, ktorú využívajú žiaci všetkých ročníkov odboru poľnohospodár – farmárstvo. Kniha sa používa spolu s hlasovacím zariadením v triede a zároveň aj doma s interaktívnymi perami, ktoré zabezpečujú získanie okamžitej a následnej spätnej väzby, zvukový záznam, komunikáciu s externými zariadeniami ako aj s pedagógom. Vytvorili sa video materiály na podporu názornosti vyučovania a rozvoja kľúčových kompetencií. Ich spojenie s preberaným učivom, ukážkami rôznych technologických procesov je nesporne veľkým prínosom pre skvalitnenie vyučovania. Ich súčasťou je aj interaktívny pracovný list, ktorý umožňuje žiakom aktívne pracovať s informáciami z videonahrávky.

Vďaka projektu majú učitelia a žiaci k dispozícii nové notebooky, prezentačnú a digitálnu techniku a moderné učebné pomôcky, ktoré nám zabezpečili skvalitnenie  materiálno-technického vybavenia jednotlivých učebných odborov.

Na naplnenie  cieľa stanoveného v projekte  pedagogickí zamestnanci využívajú aj aktuálnu odbornú literatúru, ktorá slúži jednak vyučujúcim pri príprave na vyučovanie a tiež priamo žiakom na vyučovacej hodine.

Realizáciou vzdelávacích školení pedagogických zamestnancov sa zvýšila úroveň profesijných kompetencií pedagógov pri tvorbe a vedení vzdelávacieho procesu formou nových digitálnych metód s využitím  interaktívnych technológií vo výučbe.
Výchova kvalifikovaných odborníkov pre prax je rovnako dôležitá   v teoretických vedomostiach, ako aj v  praktických zručnostiach. A práve týmto smerom bol náš  projekt zameraný. Takto bude škola ešte lepšie pripravená na vytváranie takých podmienok pre žiakov, aby si mohli nájsť prácu, zarobiť si na živobytie a uskutočniť svoje plány.

Zdroj: Spojená škola, Poltár

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“