Eurofondy zabúdajú na zdravotne postihnutých

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Priatelia Zeme - CEPA

Priatelia Zeme – CEPA informovali, že ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová neberie do úvahy potreby občanov s obmedzenou pohyblivosťou. Vyplýva to z jej postoja k využívaniu eurofondov.

Ministerka nezabezpečila, aby príjemcovia týchto finančných prostriedkov museli stavať nové zariadenia bez architektonických bariér a v existujúcich zariadeniach takéto bariéry zmierňovať. Väčšina verejných služieb tak môže ostať pre zdravotne postihnutých občanov neprístupná.

“V nasledujúcich rokoch máme jedinečnú možnosť využiť peniaze zo štrukturálnych fondov na zmenšenie bariér, ktoré bránia postihnutým ľuďom vzdelávať sa a pracovať,” uviedla Helena Woleková z nadácie SOCIA, ktorá je súčasťou Slovenskej siete proti chudobe (SAPN).

Uznáva to aj slovenský kabinet. Ten zahrnul rovnosť príležitostí pre všetkých a  predchádzanie všetkým formám diskriminácie medzi tzv. horizontálne priority, ktoré bude musieť rešpektovať každý projekt financovaný zo štrukturálnych fondov v nadchádzajúcich siedmich rokoch. Kabinet koncom minulého roka uložil ministerke Tomanovej, aby navrhla systém na sledovanie a koordináciu dodržiavania tejto priority vo všetkých operačných programoch. Takýto systém mal zabezpečiť, aby sa v investičných projektoch zohľadnili požiadavky ľudí s obmedzenou pohyblivosťou, teda aby sa stavalo bez bariér.

Bohužiaľ sa tak nestalo, a to aj napriek tomu, že ministerka sľúbila aj mimovládnym organizáciám debarierizáciu presadiť. Vo vyspelých krajinách Európskej únie je pritom samozrejmosťou, že pri verejných projektoch sa berie ohľad aj na postihnutých ľudí.

“Okrem občanov so zníženou pohybovou schopnosťou sa to týka aj mamičiek s detskými kočíkmi. Je nutné, aby ministerstvo urýchlene dopracovalo kritériá, ktoré budú prihliadať práve na potreby týchto ľudí. Nemenej dôležitý je aj spôsob ich monitorovania, a to vo všetkých operačných programoch.” uzatvára H. Woleková.