Pri čerpaní fondov EÚ treba dbať na prevenciu podvodov

Zdroj: Foto by: Johnny Borrell, http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/File:Bribe.jpg

V období rokov 2014 – 2020 investuje Európska únia sumu 325 miliárd eur v regiónoch Európy prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF). Ich cieľom je podporiť ekonomický rast, tvorbu pracovných miest a konkurencieschopnosť a znižovať rozdiely v rozvoji.

V prípade Slovenska tvoria ESIF viac než 80 % celkových verejných investícií. O to dôležitejšie je, aby sa tieto finančné prostriedky vynaložili na podporu udržateľného rozvoja a tvorbu pracovných miest a neskončili v nesprávnych vreckách.

Nedávno zverejnený špeciálny prieskum Eurobarometer týkajúci sa korupcie ukázal, že až 90 % občanov Slovenska si myslí, že korupcia je u nás rozšíreným úkazom. Priemerná hodnota EÚ bola pritom 76 %.

Ekonomická a právna analýza mimovládnych organizácií z Česka, Slovenska a Poľska zase ukázala, že nastavenie pravidiel pre rozdeľovanie európskych peňazí je u nás rizikové z pohľadu ich zneužitia.

Prevencia je lacnejšia a efektívnejšia

Minulý týždeň sa v Bratislave uskutočnil seminár zameraný na boj s podvodmi a korupciou pri Európskych štrukturálnych a investičných fondoch (ESIF) a hodnotenie rizík, ktorý zorganizovala Európska komisia v spolupráci s Úradom vlády a mimovládnou organizáciou Transparency International.

Zástupcovia inštitúcií EÚ, národných orgánov  a organizácií občianskej spoločnosti diskutovali o spôsoboch ako zabrániť možnému zneužitiu investícií. International. Hlavný odkaz seminára bola nevyhnutnosť zaviesť politiku nulovej tolerancie voči podvodom a korupcii.

Slovensko prvýkrát navštívil aj generálny riaditeľ Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) Giovanni Kessler.

Právny rámec nového programovacieho obdobia (2014 – 2020) od orgánov, ktoré fondy EÚ riadia, výslovne vyžaduje, aby zaviedli efektívne a primerané opatrenia na prevenciu podvodného konania, ktoré budú založené na analýze rizík. Zabraňovanie zneužívaniu finančných prostriedkov je podstatne lacnejšie  a efektívnejšie ako jeho odhaľovanie a vyrovnávanie sa s následkami.

ARACHNE a národná stratégia

Podľa predstaviteľom Komisie je dôležité zaistiť adekvátnu administratívnu kapacitu zapojených úradov. Predstavili aj novú IT aplikáciu ARACHNE, ktorá zbiera dáta o implementácii projektov z eurofondov a pomáha členským štátom pri identifikácii a monitorovaní najviac rizikových projektov. Využíva pritom indikátory týkajúce sa verejného obstarávania, riadenia kontraktov, oprávnenosti nákladov, výkonnosti projektov atď. Komisia ho začala používať v minulom roku a Slovensko patrilo do skupiny krajín, kde sa tento nástroj začal používať medzi prvými.

Zástupcovia slovenských orgánov na seminári predstavili existujúce opatrenia na boj proti podvodom  korupcii pri čerpaní fondov EÚ vrátane národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ v SR, ktorej posledná publikovaná verzia 3.0. bola schválená koncom roku 2012.

Viac kontrolných akcií

Šéf OLAFu Giovanni Kessler sa stretol aj s vedúcim Úradu vlády SR Igorom Federičom a zástupcami Sekcie kontroly a boja proti korupcii a odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF. Diskutovali predovšetkým o činnosti slovenského Útvaru pre koordináciou boja proti podvodom (AFCOS) a jeho spolupráci s úradom OLAF vrátane implementácie nového nariadenia Parlamentu a Rady č. 883/2013 o vyšetrovaniach úradu OLAF.

Milan Ježo, generálny riaditeľ sekcie kontroly a  boja proti korupcii na Úrade vlády, hovoril nielen o súčasných činnostiach slovenského AFCOSu, ale tiež o perspektívach  činnosti odboru v novom  programovom období, najmä o snahe zvýšiť počet kontrolných akcií a povedomia verejnosti o  boji proti podvodom a korupcii.

V snahe zvýšiť povedomie o ochrane finančných záujmov EÚ  na Slovensku minulý rok sekcia kontroly a boja proti korupcii zrealizovala 16 seminárov, v rámci ktorých sa malo vyškoliť viac než 800 zamestnancov verejnej správy podieľajúcich sa na implementačnom a kontrolnom systéme fondov EÚ.