Nový slovenský úrad poskytne informácie o infraštruktúre, uľahčiť má výstavbu vysokorýchlostných sietí

JIM má zhromažďovať informácie o fyzickej infraštruktúre na Slovensku. FOTO: Postimg

Vláda dopĺňa zákon o elektronických komunikáciách po tom, čo sa pokutami vyhrážala aj Európska komisia. V skrátenom pripomienkovom konaní tak do slovenskej legislatívy teraz zahŕňa staršiu európsku smernicu.

Okrem iného sa ňou zriaďuje takzvané jednotné informačné miesto (JIM), ktoré má zhromažďovať a spracovávať informácie o fyzickej infraštruktúre, napríklad existujúcich elektronických komunikačných sieťach, a bezplatne ju poskytovať podnikom.

Slovensko však upravuje prevádzku JIM-a po svojom a telekomunikačné spoločnosti vidia niekoľko zásadných nedostatkov.

https://euractiv.sk/clanky/digitalizacia/boj-o-domenu-sk-nekonci-odbornici-sa-obracaju-na-medzinarodne-autority/

Účinnejšie využívanie existujúcej infraštruktúry

Jednotné informačné miesto bude podľa novely zákona zhromažďovať, spracovávať a uchovávať informácie a sprístupňovať ich v elektronickej podobe. Okrem existujúcej infraštruktúry ide aj o informácie o prebiehajúcich alebo plánovaných stavbách. Vyňaté sú prvky kritickej infraštruktúry, ako jadrové zariadenia, vládne siete Govnet, či informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.

Prístup k elektronicky dostupným informáciám o infraštruktúre budú mať podniky bezplatne.

Informácie nového úradu by mali byť nápomocné najmä v súvislosti s udeľovaním povolení na stavebné práce podnikom, ktoré  sa chcú podieľať na výstavbe vysokorýchlostných sietí. Cieľom je účinnejšie využívanie už existujúcej infraštruktúry, ako aj pomoc pri budúcom plánovaní.

https://euractiv.sk/clanky/digitalizacia/clenske-staty-odmietli-plan-komisie-na-dlhsie-licencie-frekvencneho-spektra/

Súčasní prevádzkovatelia sietí majú informácie o sieťach bezplatne poskytnúť JIM-u a následne upovedomovať JIM o aj o všetkých aktualizáciách.

JIM malo byť súčasťou takzvaného Atlasu pasívnej infraštruktúry. Ministerstvo dopravy a výstavby však súťaž o systém, ktorý mal podľa neho „zbierať a zobrazovať dáta o polohe telekomunikačnej, ale aj cestnej alebo energetickej infraštruktúre, za približne 40 miliónov eur“, zrušilo ešte v máji. Podľa ministra Árpáda Érseka nebol totiž vo svojej podobe financovateľný z eurofondov.

Podľa Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu nespĺňal projekt ani požiadavky Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

Hrozba pokuty od EK

Odsúvanie zriadenia JIM-u dospelo v súčasnosti do štádia, v ktorom Európska komisia vedie konanie pre porušenie povinnosti proti Slovenskej republike. Komisia upozorňuje, že Slovenská republika neprijala všetky potrebné ustanovenia na dosiahnutie úplného súladu so smernicou o opatreniach na zníženie nákladov pri zabezpečovaní najúčinnejšieho využívania existujúcej infraštruktúry.

O skorú implementáciu sa z praktických dôvodov zaujímali aj súkromné spoločnosti, či verejnosť, pričom sa skloňovali aj vplyvy na konečné ceny.

„Implementácia smernice by nepochybne prispela k zdynamizovaniu fungovania tzv. infraštruktúrnych hráčov a v dlhodobom horizonte zefektívnila budovanie nových sietí, avšak implementácia samotnej smernice priamo neovplyvňuje cenu produktov pre koncového zákazníka,“ uviedla na margo prebiehajúcej diskusie v lete spoločnosť O2 Slovensko.

https://euractiv.sk/rozhovory/digitalizacia/sef-estonskej-digitalizacie-stacia-nam-udaje-od-obcanov-ostatne-urobia-algoritmy/

Potrebná existencia, problematická implementácia

Diskusia o konečnej podobe jednotných informačných miest ale stále nie je na konci a otázok je niekoľko.

Súčasní prevádzkovatelia sietí majú v krátkom a limitovanom čase šesť mesiacov poskytnúť Jednotnému informačnému miestu podrobné informácie. Štát však podľa našich informácii  zatiaľ nemá pripravený systém, ktorý by ich dáta prijímal. Stanovená dokonca ešte nie je ani ich presná forma. Pri nedodaní požadovaných informáciami sa však spoločnosti vystavujú riziku pokút.

Navyše, verejná a štátna správa má informácie o územnom plánovaní, či povoleniach na stavby dispozícii už teraz. Otáznou je rovnako aj ochrana citlivých údajov a zodpovednosť za ich zabezpečenie vrámci JIM-u.

Výhody zriadenia nového úradu v správnej forme sú zjavné. Podľa Mareka Petrušku z Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu bude ale dôležité, ako celý systém a formu v konečnej podobe nastaví štát. Spoločnosť Slovak Telekom a Orange Slovensko sa k téme predbežne nechceli vyjadrovať, keďže rovnako očakávajú ďalšie kroky štátu.

Rozširovanie možností tiesňovej linky

Novelou zákona o elektronických komunikáciách dnes vláda schválila aj rozšírenie služieb tiesňového volania.  Na celoeurópske číslo tiesňového volania by sa od októbra 2017 malo dať dovolať aj prostredníctvom elektronického hovoru, takzvaným eCall-om.

Rozšírenie sa týka aj zavedenia SMS správ, ktoré môžu byť nápomocné najmä pre osoby so zdravotným postihnutím sluchu, či reči. Telekomunikačné spoločnosti majú aj pri krátkych textových správach poskytnúť identifikačné informácie odosielajúceho rovnako, ako v prípade volania na číslo 112.

Náklady na zavedenie týchto dvoch služieb má niesť Ministerstvo vnútra.