Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Európska územná spolupráca – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Európska územná spolupráca

Foto: www.mmisso.com

Pozadie:

Európska územná spolupráca je novým cieľom kohéznej politky Európskej únie. Vychádza zo skúseností regionálnej spolupráce v rámci iniciatív Spoločenstva Interreg a programov cezhraničnej spolupráce (CBC). Jej cieľom je dosiahnutie vyrovnanej integrácie rôznych území EÚ prostredníctvom podpory spolupráce regiónov.

V rámci tretieho cieľa „Európska teritoriálna (územná) spolupráca sa má dosiahnuť posilnenie:

a) cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných miestnych a regionálnych iniciatív,
b) transnacionálnu spoluprácu s cieľom integrovaného územného rozvoja c) interregionálnu spoluprácu a výmenu skúseností

Tento cieľ sa dotkne 181,7 miliónov Európanov žijúcich v prihraničných regiónoch (37,5% všetkých obyvateľov EÚ), pričom všetky regióny EÚ a ich obyvatelia budú pokrytí jedným z 13 súčasných transnacionálnych spolupracujúcich území.

Otázky

Pre cieľ 3 je určených 8,723 mld. eur (2,5% rozpočtu regionálnej politiky) a tieto prostriedky sa delia nasledovným spôsobom:

 • 6,44 mld. eur pre cezhraničnú spoluprácu: 77,61%,
 • 1,83 mld. eur pre transnacionálnu (nadnárodnú): 18% 
 • 445 miliónov pre interregionálnu spoluprácu: 3,8%.

Hlavné ciele cezhraničnej spolupráce v programovom období 2007 – 2013 podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. Júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja je podpora zameraná najmä na:

 • rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností prostredníctvom spoločných stratégií trvalo udržateľného územného rozvoja, a najmä prostredníctvom podpory podnikania, najmä rozvoja MSP, cestovného ruchu, kultúry a cezhraničného obchodu;
 • podporu a zlepšenia spoločnej ochrany a správy prírodných a kultúrnych zdrojov, ako aj prevencie prírodných a technických rizík;
 • podporu prepojenia medzi mestskými a vidieckymi oblasťami;
 • zníženie izolovanosti zlepšením prístupu k dopravným, informačným a komunikačným sieťam a službám, ako aj cezhraničných vodných, odpadových a energetických systémov a zariadení;
 • rozvoj spolupráce, kapacity a spoločného využívania infraštruktúr, najmä v zdravotníctve, kultúre, cestovnom ruchu a školstve.

SR nezaradila cieľ 3 do NSRR

Okrem 11 operačných programov pod Národným strategickým referenčným rámcom (NSRR) , Programu rozvoj vidieka SR, Operačného programu pre rybolov, bude Slovensko čerpať ďalšie zdroje z EÚ cez päticu programov cezhraničnej spolupráce.

K nim treba pripočítať ešte pokračovateľov programov INTERREG B a C. Za ich prípravu zodpovedá hlavne ministerstvo výstavby, hospodárstva a životného prostredia. Výnimočné postavenie bude mať program s Ukrajinou, ktorý bude realizovaný cez Európsky nástroj susedstva a partnerstva (ENPI) a bude ako jediný viaclaterálny, a to štvorstranný spolu s Rumunskom a Maďarskom.

Nové programy budú odzrkadľovať skúsenosti získané z INTERREGu (INTERREG IIIA) v rokoch (2000)2004-2006.

Poľská republika zaradili do svojho NSRR aj cezhraničné programy, pre ktoré majú alokovaných viac ako 700 mil. eur.

Rozdiely oproti 2004-2006

Programy by mali mať:

 • podstatne menej priorít (nepodporovať z mála všetko)
 • čo najširšie definované aktivity.

Najvýraznejšou zmenou bude princíp tzv. vedúceho partnera (lead partner). Riadiace úlohy štátov ostali nemenné s výnimkou štvorstranného programu ENPI (Európsky nástroj susedstva a partnerstva), kde pribudla nová úloha Maďarsku.

ENPI nahrádza doterajší program TACIS adresovaný východoeurópskym krajinám a zjednocuje aj programy s Balkánom a štátmi Stredomoria.

Pri projektoch cezhraničnej spolupráce sa vyžaduje:

 • spoločné vypracovanie projektu,
 • spoločná implementácia,
 • spoločná účasť osôb na projekte,
 • spoločné financovanie.

Meškanie prípravy

Vláda dostávala návrhy operačných programov 3. cieľa novej kohéznej politiky, ktoré sa venujú cezhraničnej spolupráci pozdľž našich severných, západných a južných hraníc, už od decembra 2006.

V II. kvartáli 2007 prerokoval a schválil kabinet postupne slovensko-český, rakúsko-slovenský, poľsko-slovenský a maďarsko-slovenský program cezhraničnej spolupráce. V správach k programom bola poznámka, že partnerské strany podobu programu budú môcť ovplyvniť, a tak vláda neschvaľovala konečné verzie.

Prehľad programov cezhraničnej spolupráce schválených vládou SR :

24. júla 2007 ministerstvo výstavby a regionálneho uverejnilo návrhy troch operačných programov cezhraničnej spolupráce, ktoré boli oficiálne zaslané do Európskej komisie. Nekorešpondovali s tými verziami, ktoré prešli vo vláde.

Ide o tieto programy: 

Ako EurActiv uvádza vyššie, programov pod Cieľom 3 bude podstatne viacej. V cezhraničnej spolupráci to bude ešte poľsko-slovenský program a program ENPI v spolupráci Maďarska, Rumunska, Slovenska s Ukrajinou. Patria sem aj nasledovnícke programy z INTERREG IIIB a IIIC, EQUAL, INTERACT.

 • Lead partner

Najvýraznejšou zmenou bude princíp tzv. vedúceho partnera (lead partner).
Vedúci partner alebo hlavný projektový žiadateľ podpíše zmluvu o poskytnutí NFP s Riadiacim orgánom, zodpovedá  za implementáciu celého projektu a zároveň prijme od Riadiaceho orgánu všetky finančné prostriedky bez ohľadu na to, z ktorej krajiny pochádza. Tieto prostriedky následne  na základe dohody presúva svojmu partnerovi, resp. partnerom.

Tab. Programy cezhraničnej spolupráce 2007-2013 s účasťou SR:

Operačný program RO / sídlo JTS Fond alokácia za SR z rozpočtu EÚ  v mil. eur
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR Slovensko ERDF 36,2
Program cezhraničnej spolupráce SR-AT Rakúsko ERDF 20
Program cezhraničnej spolupráce SR-PL Poľsko ERDF 71,5
Program cezhraničnej spolupráce SR-MR Maďarsko ERDF 71,5
ENPI program SR-Ukrajina-MR-Rumunsko Maďarsko ERDF/ENPI 7,5
Spolu na cezhraničnú spoluprácu 206,7 mil

Vysvetlivky: RO – riadiaci orgán, JTS – Spoločný technický sekretariát programu

 • Neschválená legislatíva pre EZÚS

Európske zoskupenie  územnej spolupráce (EZÚS) je právnickou osobou zloženou z členov zoskupenia na báze dobrovoľnosti. Hlavným účelom EZÚS-u je uľahčovať a podporovať územnú spoluprácu prostredníctvom cezhraničnej, nadnárodnej ako aj medziregionálnej spolupráce medzi svojimi členmi, ktorá má viesť k posilneniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Ministerstvo výstavby pripravilo predložilo  legislatívny projekt v súvislosti s čerpaním eurofondov pre cezhraničnú spoluprácu v programovom období 2007-2013 až pred letnou vládnou prestávkou. Návrh zákona o Európskom zoskupení územnej spolupráce má vymedziť zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR za aplikáciu "Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)". Štáty Únie ho majú prevziať do legislatívy od začiatku augusta 2007.

Severné a južné prihraničie 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja predložilo dalo v júli 2007 vláde na schválenie návrhy nových operačných programov cezhraničnej spolupráce:

V oboch programoch pokračujú Varšava (Ministerstvo regionálneho rozvoja PR) a Budapešť (Národná rozvojová agentúra) ako riadiace orgány (managing authority). Maďarsko-slovenský program bude pokračovať už bez Ukrajiny. Tá sa stane programovým územím  súčasťou nového programu susedskej územnej spolupráce s tretími krajinami (ENPI) Maďarsko-Rumunsko-Slovensko-Ukrajina.

Pozície:

Spravodajca Jan Olbrycht (EPP-ED), ktorý mal na starosti návrh nariadenia o Európskom zoskuopení pre územenú spoluprácu si myslí, že realizácia princípu solidarity okrem iného aj v rámci kohéznej politiky je trvalým základom fungovania EÚ. „Popretie (solidarity) je útokom na podstatu fungovania Spoločenstva”. Predostrel myšlienku, že politika súdržnosti môže byť spoločne realizovaná aj bez financovania z prostriedkov Spoločenstva prostredníctvom spoločných aktivít členských krajín. Na margo cezhraničných programov povedal: „Sú to aktivity, ktoré čerpajú neveľké prostriedky z EÚ, ale tvoria veľkú pridanú hodnotu”. Preto by jej mal naďalej napomáhať nový právny nástroj navrhovaný pre cieľ 3.

"Podľa plánu mali byť programy (cezhraničnej spolupráce) pripravené už 30. septembra 2006. Vzhľadom na „komplikovanosť prípravy implementačných štruktúr týchto programov (spolupracujú dva partnerské štáty) vrátane dohody týkajúcej sa uplatňovania tzv. princípu vedúceho partnera a dlhý čas potrebný na konzultácie a následné vypracovanie Strategického environmentálneho hodnotenia MVRR“ požiadalo ministerstvo o oddialenie termínu operačných programov cezhraničnej spolupráce na 15. decembra 2006", uvádza dôvodová správa MVRR.

"Predložené materiály predstavujú konečné návrhy programových dokumentov", uvádza v inej správe ohľadne cezhraničných programov MVRR. K ich vypracovaniu vznikla už vlani pracovná skupina (task force) zložená zo zástupcov riadiaceho a národného orgánu, spoločného technického sekretariátu, MF SR, príslušných samosprávnych krajov (regionálni koordinátori), euroregiónov a ďalších partnerov. Hlavnou zodpovednosťou "task-force" bolo navrhnúť a prediskutovať systém a štruktúru implementácie budúcich programov.

Na nezrovnalosti v česko-slovenskom programe EurActiv.sk oproti verzii schválnej vo vláde upozorňovala Dagmar Lišková (Región Biele Karpaty) z Fóra euroregiónov Slovenska

Slovensko bude pri slovensko-poľskom programe funkciu "Národného orgánu" (MVRR) a príslušné VÚC – Žilinský a Prešovský samosprávny kraj budú pre infobodmi a regionálnymi koordinátormi. Rovnako ako v predošlom období prevezmú na seba správu malých projektov (projekty ľudia ľuďom) prostredníctvom strešného projektu. V Poľsku budú mať malé projekty naďalej na starosti euroregionálne združenia euroregióny Beskydy, Tatry a Karpatský.

"Pre južnú hranicu bude MVRR auditovať v prvostupňovej kontrole projekty slovenských prijímateľov, ako aj podpisovať s nimi zmluvy o národnom kofinancovaní", uviedla pre EurActiv riaditeľka odboru cezhraničnej spolupráce APRR MVRR, Andrea Rajčáková. Program dostane dva infobody na regionálnych rozvojových agentúrach na východe a západe Slovenska.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/post-types/linksdossier/linksdossier-frontend.php on line 8

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/post-types/linksdossier/linksdossier-frontend.php on line 9