Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Novela má pomôcť slovenským regiónom – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Novela má pomôcť slovenským regiónom

Miroslav Bátovský, hovorca MVRR (foto obec Čajkov)

V roku 2001 vznikli na Slovensku regionálne samosprávy a začala platiť prvá legislatíva venovaná priamo regionálnemu rozvoju. Ďalší zo štátnych nástrojov regionálneho rozvoja bola podpora budovaniu priemyselných parkov a poskytovanie investičných stimulov.

Zajtra (13. júna 2007) končí pripomienkovanie druhej novely zákona na podporu regionálneho rozvoja. V tej súvislosti položil EurActiv niekoľko otázok hovorcovi ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, Miroslavovi Bátovskému.

  • Kedy Slovensko začalo riešiť regionálny rozvoj v legislatíve?

V roku 1990 zanikli národné výbory a v prvých demokratických komunálnych voľbách do orgánov obcí sa obnovila samospráva. Spravovanie vecí verejných sa rozdelilo medzi štát a samosprávu. V tomto čase začali vznikať legislatívne normy na umožnenie prechodu kompetencií z centrálnej úrovne na samosprávu. Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí zakotvil napr. priamu voľbu starostov obcí a primátorov miest a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa napr. striktne oddelila miestna samospráva od miestnej štátnej správy. 

V roku 2001 sa zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov vytvorila ďalšia úroveň – regionálna samospráva a vytvorila sa prvá legislatívna norma, ktorá ustanovila podmienky podpory regionálneho rozvoja a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a vyšších územných celkov, a to zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.

  • S ktorými hlavnými partnermi spolupracuje MVRR SR pri príprave legislatívneho zámeru na podporu regionálneho rozvoja?

Medzi základné princípy politík Únie patrí princíp partnerstva. S cieľom zapojiť do prípravy návrhu zákona sociálno-ekonomických partnerov, bola na pôde Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR zriadená expertná pracovná skupina založená na princípe partnerstva za účasti zástupcov štátnej správy, samosprávy, ako aj ziskovej a neziskovej sféry. Prvé zasadnutie skupiny sa uskutočnilo dňa 1. júna 2007.

  • Kvôli čomu je potrebné meniť súčasný zákon o podpore regionálneho rozvoja?

Potreba právnej úpravy uvedeného návrhu zákona vychádza zo schváleného Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ako i  aktualizácie Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013.

Súčasne platný zákon o podpore regionálneho rozvoja operuje z veľkej časti problematikou čerpania finančných prostriedkov Európskej únie a nezohľadňuje regionálny aspekt v požadovanej šírke.

Reforma verejnej správy priniesla mnohé zmeny v oblasti regionálnej politiky, a preto v súčasnosti platné znenie zákona o podpore regionálneho rozvoja je nedostačujúce. Pripravovaný návrh zákona sa priamo nezaoberá legislatívnou úpravou využívania pomoci Európskeho spoločenstva. Tú bude riešiť samostatný zákon.

  • Aké sú hlavné rozdiely medzi starou a novoprijatou legislatívou?

Návrh zákona predkladaný MVRR zavádza niektoré nové aspekty. Medzi jeho hlavné ciele patrí potreba zvyšovať výkonnosť, konkurencieschopnosť a inovatívnosť regiónov Slovenskej republiky.

Návrh zákona ustanovuje východiskový strategický dokument, ktorý formuluje strategický prístup štátu k podpore regionálneho rozvoja v dlhodobom horizonte.

Z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja regiónov zavádza podmienku zosúladenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie na regionálnej a miestnej úrovni.

Vzhľadom na potrebu zabezpečenia hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja vytvára podmienky pre efektívnejšiu územnú spoluprácu prostredníctvom mikroregionálnych a euroregionálnych združení. Zároveň špecifikuje ďalšie formy spolupráce za účelom zvyšovania rozvojového potenciálu regiónov, ako napr. regionálny klaster či Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr.

Osobitný dôraz sa kladie na spoluprácu na základe princípu partnerstva. Tento aspekt je zohľadnený najmä ustanovením Výboru pre regionálny rozvoj, ktorý je zložený zo širokého spektra sociálno-ekonomických partnerov.

  • Posilnia sa zákonom niektoré kompetencie obcí, miest a regionálnej samosprávy pri definovaní svojej regionálnej politiky?

Účelom návrhu zákona o podpore regionálneho rozvoja SR nie je upraviť kompetencie obciam, mestám a regionálnym samosprávam. Rozsah kompetencií stanovujú samosprávam osobitné legislatívne normy.

Hlavným zámerom návrhu zákona je vytvorenie priestoru na efektívnejšie uskutočňovanie podpory regionálneho rozvoja prostredníctvom zabezpečenia súladu medzi centrálnou, regionálnou a miestnou úrovňou riadenia regionálneho rozvoja. Najmä kvalifikovanou pomocou zo strany štátu sa pri rešpektovaní rozsahu kompetencií samospráv môže na Slovensku rýchlejšie dosiahnuť proces trvalo udržateľného rozvoja regiónov, čo potvrdzujú i viaceré skúsenosti zo zahraničia napr. Írska, Francúzska,  či Fínska.