V EÚ narastá počet matiek samoživiteliek

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

zdroj: Pixabay

Podiel domácností, v ktorých sa o dieťa stará len jeden rodič, je v EÚ momentálne 19 %. V drvivej väčšine v nich žije dieťa len s matkou.

V takejto situácii sú ženy viac ohrozené chudobou, depresiami či nestálym zamestnaním. Za obvyklé príčiny tohto stavu býva predovšetkým v konzervatívnych kruhoch označovaný odklon od náboženstva alebo nedôvera v inštitúciu manželstva, čo má potom za následok rozpad tradičnej rodiny.

Na problém sa dá ale pozerať aj z pozitívneho hľadiska.

Žena sa v rámci svojej individuálnej slobody neuspokojí so svojou opatrovateľskou úlohou či ekonomickou závislosťou na manželovi a má právo opustiť nefunkčný vzťah, keďže túži po lepšom osobnom naplnení. Ženy sú však stále pod tlakom rodových stereotypov. Často sa cítia previnilo, že zlyhávajú ako opatrovateľky, teda aj ako matky a radšej zostanú v nevyhovujúcom manželstve.

Uľahčiť situáciu matkám samoživiteľkám môže európska legislatíva, ktorá by mala pomôcť prekonať prekážky vstupu žien na pracovný trh, znížiť mieru ich nezamestnanosti a ohrozenie chudobou. Samotné matky samoživiteľky by tiež mali byť zahrnuté do procesu presadzovania takýchto verejných politík. Ďalším krokom k zlepšeniu situácie je tzv. zdiaľané rodičovstvo, kde sa rodičia podieľajú na východve rovnakou mierou a matky majú ľahší prístup na pracovný trh, pričom dieťa nie je odlúčené od jedného z rodičov.

Matky samoživiteľky by sa mali viac sústrediť samy na seba ako na individuálne bytosti s vlastnými sebeckými záujmami namiesto toho, aby sa vnímali ako poskytovateľky starostlivosti druhým, najmä ak sa už sami obviňujú z neplnenia tejto úlohy. Stanú sa tak silnejšími. Budú môcť viac bojovať za zdieľanú prácu a spravodlivejšie rozvrhnutie rodičovských úloh medzi oboma bývalými partnermi. Ženy budú lepšie prekonávať prekážky v rámci svojho samoživiteľského postavenia a následne aj lepšie bojovať proti nespravodlivosti, ktorej dnes čelia.

Celé znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.