array(0) { } NULL V “novej” priemyselnej stratégii recykluje Komisia staré iniciatívy – euractiv.sk

V “novej” priemyselnej stratégii recykluje Komisia staré iniciatívy

Ilustračný obrázok. FOTO: Pixabay

Európska komisia (EK) v pondelok 18. septembra v nadväznosti na minulotýždňový prejav jej predsedu Jeana-Clauda Junckera o stave Únie predstavila novú stratégiu pre priemyselnú politiku s dôrazom na investície do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu.

Komisia upozornila, že aktualizovaná stratégia pre priemyselnú politiku EÚ zlučuje súčasné aj nové horizontálne a odvetvové iniciatívy do komplexnej priemyselnej stratégie. Portál EurActiv.com si však všimol, že “nová” stratégia nepredkladá žiadne nové ambície ani ciele.

Strategické dokumenty už boli

Nové “stredodobé až dlhodobé ciele” v priemyselnej politike si vyžiadala Rada EÚ, kde sú zastúpené členské štáty. Za “komplexnú a konzistentnú priemyselnú politiku” sa vyslovil aj Európsky parlament, pripomína EurActiv.com.

Európska komisia však v nedávnej minulosti predložila strategické dokumenty k európskemu priemyslu. Jeden hovorí o cieli zvýšiť podiel priemyslu na 20 percent HDP, ďalší o modernizácii výroby. Komisia tiež predložila jednotlivé sektorové stratégie, napríklad k digitalizácii.

Nový dokument preto neobsahuje žiadne nové ambície ani ciele, je skôr prehľadným zhrnutím, ktoré rozdeľuje úlohy.

“Nová” stratégia objasňuje, čo sa očakáva od všetkých aktérov, a uvádzajú sa jednotlivé fóra – každoročný Deň priemyslu (prvýkrát sa konal vo februári 2017) či Okrúhly stôl na vysokej úrovni venovaný priemyslu –, ktoré umožnia priemyslu a občianskej spoločnosti, správne nasmerovať opatrenia priemyselnej politiky v budúcnosti.

Priemyselné odvetvia na rázcestí

Podpredseda EK pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen pred novinármi uviedol, že ak EÚ bude aktívne pristupovať k technologickým zmenám dokáže pretransformovať investície do výskumu na podnikateľské nápady.

Ak aj naďalej budeme priekopníkmi v oblasti nízkouhlíkového a obehového hospodárstva, “vytvoríme správne podmienky na rozvoj inteligentného, inovačného a udržateľného priemyslu v Európe”, myslí si Katainen.

Eurokomisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Elžbieta Bieňkowská poukázala na to, že mnoho európskych priemyselných odvetví je na rázcestí.

“Základom priemyselnej politiky by malo byť posilnenie našich priemyselných odvetví tak, aby prinášali udržateľný rast a zamestnanosť našim regiónom a občanom,” odkázala.

Hlavné prvky priemyselnej politiky

K najdôležitejším novým prvkom stratégie pre priemyselnú politiku EÚ patria:

– Posilnenie kybernetickej bezpečnosti priemyslu. To znamená vytvorenie Európskeho výskumného a odborného centra pre kybernetickú bezpečnosť, ktoré poslúži na podporu rozvoja technológií a priemyselných spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj celoúnijný režim osvedčovania výrobkov a služieb, ktorý sa uznáva vo všetkých členských štátoch.

– Nariadenie o voľnom pohybe iných ako osobných údajov, ktorým sa umožní voľný cezhraničný pohyb údajov, čo pomôže zmodernizovať priemysel a vytvoriť spoločný európsky dátový priestor.

– Nové opatrenia pre obehové hospodárstvo vrátane stratégie zameranej na plasty a opatrení na zlepšenie výroby obnoviteľných biologických zdrojov a ich premeny na biovýrobky a bioenergiu.

– Modernizácia rámca pre práva duševného vlastníctva vrátane správy o fungovaní smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a oznámenia o vyváženom, jasnom a predvídateľnom európskom rámci na udeľovanie licencií pre patenty nevyhnutné pre normy.

– Iniciatíva pre lepšie fungovanie verejného obstarávania v EÚ vrátane dobrovoľného mechanizmu na poskytovanie objasnení a usmernení orgánom, ktoré plánujú veľké infraštruktúrne projekty.

– Rozšírenie programu v oblasti zručností na nové kľúčové odvetvia, ako sú stavebníctvo, oceliarstvo, papierenský priemysel, ekologické technológie a energie z obnoviteľných zdrojov, výroba a námorná doprava.

– Stratégia pre udržateľné financovanie zameraná na lepšie nasmerovanie tokov súkromného kapitálu do udržateľnejších investícií.

– Iniciatívy pre vyváženú a progresívnu obchodnú politiku a európsky rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť alebo verejný poriadok.

– Aktualizovaný zoznam kritických surovín.

– Nové návrhy týkajúce sa ekologickej, konkurencieschopnej a prepojenej mobility vrátane sprísnených noriem pre emisie CO2 v prípade osobných vozidiel a dodávok, akčný plán infraštruktúry pre alternatívne palivá na podporu zavedenia infraštruktúry nabíjacích staníc a opatrenia na podporu autonómnej jazdy.

Komisia zdôraznila, že európsky priemysel je silný a v mnohých odvetviach si na svetových trhoch udržal vedúcu pozíciu. Pripadajú naň dve tretiny vývozu EÚ a zamestnáva 32 miliónov ľudí. Aby si však udržal a posilnil svoju konkurenčnú výhodu, je potrebné ho výrazne zmodernizovať.

Politika EK je preto zameraná na posilnenie priemyslu, aby sa vytvárali pracovné miesta, zvyšovala konkurencieschopnosť EÚ, podporovali investície a inovácie v oblasti čistých a digitálnych technológií, ale aj chránili európske regióny a pracovníci najviac postihnutí priemyselnými zmenami.