Úver od EIB zafinancuje malé, stredné podniky a mid-caps

VuB lising

Európska investičná banka, zdroj: EIB

Európska investičná banka (EIB) oznámila, že poskytla spoločnosti VÚB Leasing zo Slovenska sumu 20 miliónov eur na financovanie menších projektov realizovaných malými s strednými podnikmi (MSP) a tzv. mid-caps podnikov.

Úver je určený na podporu investícií podporujúcich regionálny rozvoj, environmentálne projekty a projekty z oblasti znalostnej ekonomiky.

Druhá časť úveru v celkovej výške 50 miliónov eur je určená na podporu malých podnikov, ktoré zamestnávajú maximálne 250 zamestnancov a pre mid-caps podniky s počtom do 3000 zamestnancov, ako aj pre ďalšie podnikateľské subjekty vo verejnom a súkromnom sektore.

Financovanie môže byť realizované v podobe pôžičky alebo finančného či operatívneho lízingu.

Hudák: Investujeme do strategického segmentu ekonomík

Podpredseda EIB Vazil Hudák v tejto súvislosti uviedol, že podpora malých a stredných podnikov a stredne veľkých spoločností, ktoré predstavujú strategický segment národných ekonomík členských štátov EÚ, vrátane Slovenska, má kľúčový význam pre obe strany – pre Slovensko aj pre Európsku investičnú banku.

“Tento sektor je veľmi flexibilný a má veľký potenciál na vytváranie nových pracovných príležitostí, a to najmä vo vidieckych a menej rozvinutých oblastiach a výrazne prispieva k tvorbe HDP,” uviedol Hudák v správe pre médiá.

Prvá časť úveru, tranža vo výške 30 miliónov eur, ktorú VÚB Leasing poskytla v máji 2016, bola prerozdelená na spolufinancovanie viac ako 100 projektov, hlavne z odvetvia výroby a dopravy a poľnohospodárstva.