EP navrhuje spoločný štandard pre odmeňovanie mladých

Eurokomisár pre sociálne záležitosti, zamestnanosť a začlenenie László Andor (zdroj: Európsky parlament)

„V Európskej únii nebude trvalo udržateľný hospodársky rast, pokým sa neznížia nerovnosti,“ varovali vo štvrtok poslanci Európskeho parlamentu.

V prijatom uznesení vyzývajú Európsku komisiu na prijatie legislatívy, ktorá by stanovila minimálne štandardy implementácie záruky pre mladých. Zákonná úprava by sa mala dotknúť aj učňovského vzdelávania, primeraných miezd pre začínajúcich pracovníkov a prístupu k službám zamestnanosti, navrhujú poslanci.

Členské štáty EÚ by mali pracovať na preventívnych opatreniach proti predčasnému výpadku zo školy. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (EYI) by ich nemala odradzovať od financovania projektov z Európskeho sociálneho fondu (ESF). Poslanci EP zdôraznili, že európske riešenia nemôžu nahrádzať národne prístupy.

Európsky sociálny fond alebo program ERASMUS+ môžu byť využité na financovanie širších projektov týkajúcich sa mladých ľudí, najmä v oblasti podnikania mladých ľudí, chudoby a sociálneho začlenenia, pripomína uznesenie EP.

Dôraz na nové odvetvia

Parlament navrhuje, že v záujme zvládnutia očakávaného budúceho vývoja na trhu práce by sa mali členské štáty zamerať na sektory s vysokým rastovým potenciálom a prijať opatrenia na uprednostnenie odvetví vied, technológií, inžinierstva a matematiky vo svojich vzdelávacích programoch

„Prijatá rezolúcia sa zameriava na skvalitňovanie podnikateľského prostredia pre malé a stredné podniky. To by sa malo uskutočňovať aj za pomoci vytvárania jednotného digitálneho trhu s dôrazom na inovácie,“ povedal Ivan Štefanec (SDKÚ-DS/ALDE).

„Myslím si, že nie dotácie a umelé vytváranie pracovných miest, ale práve zlepšovanie konkurencieschopnosti, vzdelania a praktických kompetencií môže mladým ľuďom priniesť lepšie postavenie na trhu práce,“ dodal člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO).

Europoslankyňa Monika Flašíková Beňová (SMER/S&D) vidí ako problém nepostačujúcu výšku finančných prostriedkov, ktoré boli na záruky vyčlenené. Implementácia záruk musí byť naviazaná na ďalšie opatrenia výraznejšie pokryté z národných rozpočtov.

Vyzdvihla najmä nutnosť reforiem v školskom systéme. „Veľká časť zamestnávateľov si napriek svojej snahe nevie nájsť vhodných kandidátov s potrebnými zručnosťami a kvalifikáciou. Vzdelávanie je, bohužiaľ, v mnohom vzdialené od reality,“ poznamenala

EurActiv.sk/TASR