array(0) { } NULL Podnikanie ako téma vo vzdelávaní: Napriek zavedeným štandardom systematický prístup absentuje – euractiv.sk

Podnikanie ako téma vo vzdelávaní: Napriek zavedeným štandardom systematický prístup absentuje

Ilustračný obrázok. FOTO: Pixabay

Vzdelávanie v podnikaní naberá s rozrastajúcou sa sférou malých a stredných podnikov, ako aj novovznikajúcich start-upov, na význame. Kým na Slovensku téma v osnovách niektorých predmetov a programov figuruje, odborníci poukazujú na ich nesúlad so skutočnými požiadavkami trhu.

Podnikavosť ako kľúčová kompetencia je podľa ministerstva školstva zapracovaná v štátnych vzdelávacích programoch všetkých učebných a študijných odborov stredných škôl. Ide o vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť, ktorá je súčasťou predmetu Občianska náuka.

„Žiaci (na ňom) získavajú vedomosti a zručnosti z oblasti samostatnej zárobkovej činnosti, živnostenského podnikania a zakladania živnosti,“ uviedlo pre EurActiv.sk Ministerstvo školstva.

Slovenské Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ešte k 1. septembru 2015 schválilo aj vzorové učebné plány a  osnovy pre 65 odborov vzdelávania, ktoré vstúpili do systému duálneho vzdelávania.

„Základným cieľom odborného vzdelávania je naďalej osvojenie si teoretických vedomostí a získanie praktických zručností potrebných pre zvládnutie budúceho povolania,“ dopĺňa ministerstvo.

https://euractiv.sk/rozhovory/vzdelanie/expertka-na-vzdelavanie-bez-zapojenia-firiem-je-podnikatelske-vzdelavanie-len-skolsky-projekt/

Národné štandardy existujú

Kompetencie absolventov učebných a študijných odborov v oblasti rozvoja podnikateľských zručností určujú podľa ministerstva obsahové a výkonové štandardy, stanovené v spoločnej vzdelávacej oblasti Ekonomické vzdelávanie.

Okrem štandardov pre výchovu k podnikaniu sú jej súčasťou aj štandardy pre oblasti sveta práce, ekonomiky, pravidiel riadenia osobných financií a spotrebiteľskej výchovy. Zameranie je ale rozsiahle a pomerne komplexné. Študenti by si mali vďaka nim totiž vytvoriť zodpovedajúce návyky a nadobudnúť schopnosti, „nevyhnutné pre  riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského aj pracovného života“.

Národný štandard finančnej gramotnosti, ktorý bol aktualizovaný v tomto roku, má podľa ministerstva rovnako pomôcť v oblasti podnikateľského vzdelávania. Na jeho vypracovaní dokonca ministerstvo školstva spolupracovalo s ministerstvom financií. Do platnosti vstúpil s novým školským rokom, 1. septembra 2017.

https://euractiv.sk/clanky/vzdelavanie-a-veda/z-univerzitneho-vyskumu-podnikania-v-energetike/

Na podporu podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania na všetkých stredných odborných škôl je možné aj vyučovanie odborných predmetov Ekonomické cvičenia v cvičnej firme, Cvičná firma a Cvičná firma – praktikum. Nie všetky školy však nájdu kvalifikovaných učiteľov na to, aby takéto predmety do svojej ponuky mohli zahrnúť.

https://euractiv.sk/clanky/vzdelanie/ako-vyzera-ked-podnikaju-stredoskolaci/

Podnikateľské vzdelávanie pre lepšie vnímanie reality podnikania

Podľa Mariána Letovanca, riaditeľa Sekcie národných a medzinárodných programov v Slovak Business Agency, je zásadným problémom súčasného stavu fakt, že zručnosti študentov stredných a vysokých škôl  neodzrkadľujú potreby trhu, a to „nielen z pohľadu zamestnanosti, ale aj z pohľadu zakladania podnikov“.

Letovanec si myslí, že absentuje najmä systematický prístup: „Aktivity sú skôr parciálne, respektíve sa dejú ad hoc. S tým súvisiaci reálny záväzok celej spoločnosti venovať sa podpore podnikania, počnúc podnikateľským vzdelávaním už od základnej školy.“

Ak si podľa neho odmyslíme prekážky na strane štátu napríklad v podobe byrokracie a regulácií, primárny problém neúspechu začínajúcich podnikateľov vidí dnes riaditeľ Sekcie národných a medzinárodných programov v kvalite, či originalite podnikateľského nápadu. Mnohí začínajúci podnikatelia podľa neho nedostatočne vnímajú konkurenciu. Tá je pritom v súčasnosti už globálna a každým rokom náročnejšia. „To opäť súvisí s absenciou podnikateľského vzdelávania,“ vysvetľuje.

„Podnikanie sa samozrejme nedá naučiť, rovnako ako sa ani nedá vyrobiť podnikateľ,“ pripomína Marián Letovanec. „Podnikateľské vzdelávanie alebo poradenské služby vám môžu pomôcť (iba) lepšie vnímať realitu podnikania,“ doplnil.