Gemerský mastenec: Slovensko vyhralo investičnú arbitráž

Ťažba mastenca v Gemerskej Poloma, Foto: TASR/Svätopluk Písecký

Spor sa začal, keď v roku 2005 Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi odňal ložisko mastenca spoločnosti Rozmin, dcérskej spoločnosti firmy Eurogas.

Dôvodom bolo, že firma nezačala ťažiť v zákonom stanovenej lehote.

Okrem administratívnych a súdnych konaní, ktoré prebehli v rámci Slovenska, žalobcovia iniciovali aj medzinárodné investičné arbitrážne konanie na Medzinárodnom stredisku pre riešenie sporov z investícií (ICSID).

Najprv žalobcovia požadovali niekoľkomiliardové odškodné, nakoniec sa spor dostal na sumu 239,7 mil. eur a Slovenská republika v ňom stála proti spoločnostiam Eurogas a Belmont Resources.

Ministerstvo financií SR, ktoré je zodpovedné za riešenie sporov vyplývajúcich z medzinárodných investičných zmlúv, včera informovalo, že arbitrážny tribunál vo svojom rozhodnutí akceptoval slovenské námietky ohľadne jurisdikcie a rozhodol základe procesných dôvodov.

Nelegálne zlúčenie

Zaujímavé je pozadie žalobcu Eurogas (I) vedeného predsedom predstavenstva Wolfgangom Rauballom, uvádza ministerstvo vo svojej tlačovej správe.

V priebehu arbitráže sa preukázalo, že pokiaľ pôvodná zahraničná americká spoločnosť Eurogas (I) sa dostala v roku 2004 do konkurzu, v roku 2005 bola založená spoločnosť s rovnakým menom Eurogas (II), pričom obe spoločnosti sa po ukončení konkurzu zdanlivo zlúčili.

Tribunál dospel k jednohlasnému záveru, že žalobca Eurogas (II) sa nelegálne snažil zlúčiť so spoločnosťou Eurogas (I). Keďže išlo o nelegálne zlúčenie, nemohli na žalobcu Eurogas (II) prejsť žiadne práva, ktoré by si mohol uplatňovať v tejto arbitráži.

Časové obmedzenie

Ohľadne žalobcu Belmont Resources tribunál v pomere 2:1 uznal časové obmedzenie možnosti prerokovať spor, ktorú zaviedla nová bilaterálna investičná dohoda medzi Slovenskou republikou a Kanadou z roku 2012.

Tribunál mal uznať, že spor vznikol v roku 2005, keď malo po prvýkrát dôjsť k aplikácií novely banského zákona, ktorá umožnila prideliť predmetný ťažobný priestoru inej spoločnosti.

„Predseda predstavenstva spoločnosti Eurogas slovenskú stranu negatívne prezentoval tak v domácich, ako aj zahraničných médiách. MF SR vnímalo týchto žalobcov ako špekulatívnych, čo sa potvrdilo v priebehu konania. K podobným záverom dospel aj tribunál pri posudzovaní zlúčenia Eurogasu (I) a (II),“ píše ministerstvo financií.

Ďalšia sledovaná arbitráž

Pre Slovensko je to ďalšia medzinárodná arbitráž so zahraničnými investormi. Stále nie je úplne ukončený spor s majiteľom zdravotnej poisťovne Union. Spoločnosť Achmea podala na Slovensko žalobu po tom, čo prešiel zákaz tvorby zisku zdravotnými poisťovňami.

https://euractiv.sk/clanky/podnikanie-a-praca/prehrata-arbitraz-o-zisku-zdravotnych-poistovni-na-europskom-sude/

Spôsob riešenia investičných sporov prostredníctvom medzinárodnej arbitráži (ISDS) bol jedným z hlavných bodov kritiky pri novej obchodno-investičnej dohode medzi EÚ a USA známej pod skratkou TTIP. Rokovanie a o nej sú po nástupe prezidenta Donalda Trumpa v USA na mŕtvom bode.