Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
A. Ballek: Nerealizovanie dvoch projektov dalo šancu ďalším piatim – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

A. Ballek: Nerealizovanie dvoch projektov dalo šancu ďalším piatim

Alexander Ballek (SARIO)

  Z fondov EÚ sa v rokoch 2004 – 2006 financovala aj rekonštrukcia a výstavba priemyselných parkov a výrobných hál v regiónoch Slovenska. Žiadateľmi projektov boli mestá a obce. Tieto aktivity mala v kompetencii Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Z troch výziev sa pôvodne podporilo 12 projektov. Záujemcov však bolo až 44. Spolu žiadali na svoje projekty 5 miliárd korún, čo bolo 2,5 násobne viac, ako bolo reálne k dispozícii. V posledných mesiacoch sme zaregistrovali však aj problémy u dvoch miest, ktoré prostriedky nečerpali, alebo ich museli vrátiť. S niekoľkými otázkami ohľadne podpory priemyselných parkov ako dôležitých motoroch regionálneho rozvoja sa EurActiv obrátil na na riaditeľa Sekcie štrukturálnych fondov agentúry SARIO Alexandra Balleka.

  • Koľko samospráv sa uchádzalo o podporu z eurofondov v rokoch 2004-2006 na budovanie priemyselných parkov a  čo konkrétne chceli mestá a obce v týchto projektoch realizovať?

  V prvej výzve sme mali žiadosti od 7 záujemcov, v druhej už od 17 a v tretej od 20 miest. Mestá a obce žiadali hlavne podporu pre rekonštrukciu, výstavbu priemyselných parkov, technickej vybavenosti a do opráv výrobných hál.

  • Riadilo sa poskytnutie prostriedkov určitým regionálnym kľúčom? Dostalo sa napríklad viac na priemyselné parky v zaostávajúcich regiónoch?

  Nie. Projekty boli posudzované podľa hodnotiacich kritérií zverejnených v rámci výzvy. Posudzovatelia nerozlišovali projekty podľa regionálneho. Základnými predpokladmi prijateľnosti projektu boli: kvalita a stupeň naplnenia cieľov opatrenia; funkčnosť projektu i po ukončení podpory; zabezpečenie spolufinancovania projektu z vlastných a iných zdrojov; dopad projektu na životné prostredie; súlad projektu s regionálnou stratégiou (teda s programom hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja príslušného kraja) a majetko-právne vysporiadanie k danému objektu. Nutnosťou je aj stavebné povolenie vrátane výkazu výmer. Po ukončení realizácie projektu nesmie majetok nadobudnutý prostredníctvom NFP zmeniť majiteľa po dobu 15 rokov pričom vecné bremeno je neprípustné u nehnuteľného majetku súvisiaceho s projektom vo vlastníctve konečného prijímateľa – v prípade celospoločenského záujmu je vecné bremeno možné a prípustné len v prípade jeho zapísania do listu vlastníctva. Projekt musí tiež vytvárať nové pracovné miesta.

  • V posledných mesiacoch sme zaznamenali niekoľko prípadov, kedy samosprávy buď nepodpísali žiadosť o príspevok na projekt priemyselného parku, alebo nezvládli jeho realizáciu. Začiatkom leta to bol prípad Senice na západnom Slovensku, aktuálne malo mať problém aj mesto Poprad. V čom pochybili teda mestá a čo si mali dôslednejšie premyslieť?

  Hlavne ide o dodržiavanie podmienky, že konečný prijímateľ musí byť 100%-ným vlastníkom nehnuteľného majetku súvisiaceho s projektom, alebo musí mať nehnuteľný majetok v dlhodobom prenájme (minimálne 15 rokov po skončení realizácie projektu). Vo Vami spomínaných prípadoch došlo k nakladaniu pozemkov, čo je porušenie podmienok tak výzvy ako aj zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z EÚ. Dôsledná kontrola zo strany SARIO a MH SR projektu priemyselný park Poprad vylúčila Vami spomínané problémy. 

  • Čo s prostriedkami, ktoré sa uvoľnili z projektu Senice a Nitry? Ide asi o sumu 350 mil. korún. Nebude ich musieť Slovensko vrátiť? Alebo sú pripravené projekty v rezervnom zásobníku?

  Právomoc rozhodnúť sa o ďalšom použití uvoľnených finančných prostriedkov má riadiaci orgán, ktorým je ministerstvo hospodárstva (MH SR). Momentálne máme v zásobníku projekt priemyselného parku vo Vranove nad Topľou, kde zhromažďujeme všetky potrebné dokumenty na prípravu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a zmluvy sa podpísali už s ďalšími žiadateľmi zo zásobníka, ktorými boli samosprávy v Jaklovciach, mestách Krompachy, Lučenec a v obci Vígľaš.

  • Ako to bude s podporou priemyselných parkov v novom programovom období? Nad akými projektmi z programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast by mali záujemcovia už teraz rozmýšľať? 

  Ministerstvo hospodárstva SR vypracovalo pre obdobie 2007-2013 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR), ktorý predstavuje samostatný programovací dokument za oblasť priemyslu a vybraných služieb – obchod a cestovný ruch so zameraním na podporu ich konkurencieschopnosti a rastu. Prostredníctvom programu je možné čerpať finančné prostriedky z ERDF za viac ako 772 mil. eur (v bežných cenách). Predpokladom je, že agentúra SARIO spolu s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME) bude implementovať aktivity v rámci opatrení 1.1 Inovácie a technologické transfery (zavádzania inovácií a technologických transferov, podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania, veľké individuálne projekty v priemyselnej výrobe, podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách) a 1.2 Podpora spoločných služieb a infraštruktúry pre podnikateľov, kam spadá podpora pre parky, materiálnu a logistickú infraštruktúru, klastre. Presné podmienky opatrení (programové doplnky) ešte neboli schválené.

  • A čo teda s s príspevkami pre súkromný sektor. S akou jeho formou môžu počítať podnikatelia v rokoch 2007-2013 a do akej výšky im bude EÚ spolufinancovať ich projekty? 

  Predpokladá sa, že v rámci agentúry SARIO sa súkromný sektor bude môcť uchádzať  o  prostriedky v rámci podopatrenia 1.1.4. Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách  – účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v SR a v zahraničí ako spoločných projektov s odvetvovými zväzmi a združeniami, na medzinárodných obchodných misiách a konferenciách a podpora účasti podnikateľov na subkontraktačných veľtrhoch.