Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Volebný program Strany európskych socialistov – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Volebný program Strany európskych socialistov

Zdroj: PES

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Eurovoľby 2014

Volebný manifest Strany európskych socialistov bol prijatý na Volebnom Kongrese strany (PES) 1.marca 2014 v Ríme.

Konzervatívci a liberáli vytvorili veľký neporiadok pri riadení Európy a krízy. Každý nezamestnaný človek to vie, každá žena, ktorej práva boli porušené, to vie a každý mladý človek, ktorého budúcnosť je v ohrození, to vie. Naším cieľom je dosiahnuť čo najväčšiu účasť, aby sme dosiahli, že to konzervatívci budú vedieť konečne tiež. S týmito desiatimi bodmi, ktoré nás povedú a Martinom Schulzom ako našim spoločným kandidátom uspejeme,“ vyhlásil vo svojej otváracej reči bulharský predseda PES Sergei Stanishev.

Manifest strany PES je relatívne krátky dokument. Mal by sa odraziť vo volebných programoch všetkých členských strán PES s národnými modifikáciami.

S názvom „Smerom k novej Európe“, má tri hlavné témy: a) Únia, ktorá napreduje, b) Únia, ktorá ochraňuje, c) Únia, ktorá má výsledky.

A) Únia, ktorá postupuje

1. Práca je prvoradá

Toto je  pre PES hlavná a prvoradá priorita. V rámci nej je ich hlavným cieľom plná implementácia „Youth Guarantee“ (Záruky pre mladých) a zvýšenie rozpočtu na jej realizáciu.

Ďalej je to vytvorenie európskej priemyselnej politiky, podpora sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Presadzujú inovatívne zelené technológie. Chcú ukončiť sociálny dumping a trvajú na zavedení silných pravidiel na garanciu rovnakej pláce za rovnakú prácu, ochranu práv zamestnancov a kvality práce, posilnenie práv odborov, sociálny dialóg a anti-diskriminačnú legislatívu.

Chcú dosiahnuť lepšiu ochranu pracovníkov, ktorí boli umiestnení v inej krajine revíziou smernice o umiestňovaní pracovníkov. Ich cieľom je zavedenie slušnej minimálnej mzdy v Európe, ktorá bude zavedená buď prostredníctvom zákona, alebo kolektívnym vyjednávaním. Všetky obchodné dohody, ktoré sa vyjednajú, aj tá s USA musia obsahovať záväzok k ochrane ľudských a sociálnych práv, slušnej práci, environmentálnym štandardom, kultúre a spoločenskej zodpovednosti.

2. Je čas na oživenie ekonomiky

Prioritou v tejto oblasti sú pre PES inovácie, výskum, preškoľovanie a inteligentná politika reindustrializáciae. Viac priestoru pre investície by mali mať členské štáty a ich národné rozpočty. Je veľmi dôležité zdieľať zodpovednosť, ale aj práva v eurozóne. Snahou PES je zníženie deficitov udržateľným a férovým spôsobom a spravovanie verejného dlhu v Európe novými nástrojmi. Koordinácia hospodárskych a fiškálnych politík sa musí stať skutočnosťou.

Európsky parlament a národné parlamenty si podľa nich musia udržať suverenitu a byť plne zapojené vo vykonávaní demokratickej kontroly nad týmito politikami. Tvrdia, že dedičstvo Trojky (MMF, ECB, EK) v tejto oblasti je totálnym zlyhaním. Musí sa vytvoriť iný model v rámci zmlúv EÚ. Boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom a daňová súťaž sú kľúčové priority pre spravodlivý daňový systém. Rázne opatrenia pri daňových rajoch sú preto prioritou.

3. Finančný sektor, ktorý slúži občanom a reálnej ekonomike

Tento cieľ mieni PES dosiahnuť vďaka reguláciám. Investori musia niesť zodpovednosť rovnako za straty ako aj za zisky bánk. Chcú ďalej regulovať finančný sektor, obmedziť finančné špekulácie a zaviesť vhodné ochranné brány medzi komerčným a investičným bankovníctvom. Plánujú urýchliť zavedenie dane z finančných transakcií ako spravodlivý príspevok finančného sektoru spoločnosti. Trvajú na vytvorení nezávislej a verejnej Európskej ratingovej agentúry a silnej bankovej únie.

4. Smerom k sociálnej Európe

PES tvrdí, že pravica zneužila neoliberálne politiky na škrtanie príspevkov, ktoré pomáhali ľuďom z ťažkých časov. PES bojuje za to, aby sa na nikoho nezabudlo. EÚ musí podporovať členské štáty v účinnom a spravodlivom prerozdelení bohatstva a možností. PES tvrdí, že EÚ je skutočnou sociálnou úniou, tak isto ako je hospodárskou úniou: hospodárske slobody však nemôžu prevážiť sociálne práva.

B) Únia, ktorá chráni

5. Rovnosť a ženské práva

Princíp rovnosti musí byť v centre toho, čo znamená byť európskym občanom. Je nutné ukončiť rozdiely v platoch a dôchodkoch. Je nutné ukončiť násilie voči ženám. PES bojuje proti všetkým formám diskriminácie a intolerancie.

6. Únia rozmanitosti

Sloboda pohybu je základné právo  a zakladajúci princíp EÚ. V oblasti migrácie a azylu musí byť viditeľná solidarita medzi všetkými členskými štátmi. PES je za účinné integračné a participatívne politiky.

7. Bezpečný a zdravý život pre všetkých

PES uznáva strategickú rolu poľnohospodárstva a rybolovu pre spoločnosť a presadzuje udržateľné a prosperujúci rozvoj vidieka. EU sa musí prispôsobiť novým výzvam, predovšetkým digitálna agenda je dôležitá. Chcú garantovať úplný prístup k internetu. Považujú za potrebnú legislatívu EÚ o ochrane osobných údajov občanov a prístupe k informáciám. Právo na bezpečnosť chcú dosiahnuť presadzovaním spolupráce v oblasti organizovaného a cezhraničného zločinu.

C) Únia, ktorá má výsledky

8. Viac demokracie a účasti

Európska únia je podľa PES politická únia, ktorá zaručuje rovnosť jej občanov a štátov. Rozhodnutia musia byť prijímané na najvhodnejšej úrovni, v záujme európskych občanov.

9. Zelená Európa

EÚ musí podľa PES znovu získať globálne prvenstvo v ochrane prírody a prírodných zdrojov, v boji proti znečisťovaniu a klimatickým zmenám. PES podporuje čisté technológie a produkciu priateľskú k životnému prostrediu. Presadzujú implementáciu „Projektových dlhopisov“ na financovanie investícií do zelenej ekonomiky, obnoviteľných zdrojov energie a technológií. Chcú garantovať minimálny prístup k energiám pre všetkých.

10. Presadzovanie vplyvu Európy vo svete

EÚ musí byť podľa PES účinným agentom mieru vo svete a globálny hráč. Musí budovať silné aliancie na odpovede k spoločným výzvam. PES podporuje Východné partnerstvo ako dôležitý nástroj na priblíženie krajín bližšie k EÚ. A tiež presadzuje silnejšie vzťahy s regiónom Stredomoria. Je nutné udržať podporu pre rozširovanie EÚ, avšak základné práva a európske hodnoty musia byť rešpektované a dodržiavané pri každom ďalšom rozšírení. V boji proti globálnym nerovnostiam a chudobe chcú dosiahnuť úspech v Miléniových rozvojových cieľoch a post 2015 agende OSN.

SLOVENSKO

Zo Slovenska je členom Strany európskych socialistov strana Smer-SD.

SMER-SD

Volebný program strany Smer-SD, ktorej 5 poslancov dnes pôsobí v Európskom parlamente sa nesie pod názvom „V Európe volíme prácu pre Slovensko“. Začína výpočtom prínosov vstupu Slovenska  do EÚ a vplyvu únie na Slovensko v pozitívnych konotáciách. Strana prízvukuje, že je to prostredie, s ktorým krajina spojila svoju budúcnosť a preto sa na ňom musí aktívne podieľať. Vyhraňuje sa proti euroskepticizmu v podobe, v akej je prítomný aj inde v Európe, vrátane neofašizmu a xenofóbie.

Program sa odvoláva sa na silnú úlohu EÚ v hospodárskej politike, vrátane priemyselnej politiky a s tým súvisiacimi témami ako sú ceny energií, veda a výskum, internetová ekonomika.

Špecifická ašpirácia je posilnenie významu poľnohospodárstva a potravinárstva v slovenskej ekonomike.

V programe sa uvádza, že podpredseda EK Maroš Šefčovič, ktorý vedie kandidátku, ašpiruje v novej Európskej komisii na „silné politicko-ekonomické portfólio“. Programový dokument ďalej volí formu predstavovania prvých piatich kandidátov (všetko súčasných europoslancov) a ich ambície pokiaľ ide o výbory. Podľa výborov štrukturuje strana aj svoje tematické priority.

Nad rámec hlavných politických iniciatív, ktoré spravidla pretláča aj Európska komisia, vyčnieva (vo výbore EP pre zamestnanosť) priorita presadiť európsky systém minimálnych miezd. V hospodárskom výbore zase avizujú podporu samostatného rozpočtu pre eurozónu. V oblasti občianskych práv je to volanie po listine digitálnych práv. V závere sa strana vyhraňuje sa voči „teatrálnym agresívnym metódam“ iných politických síl, ktoré sú podľa nej v európskych inštitúciách odsúdené na izoláciu.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/post-types/linksdossier/linksdossier-frontend.php on line 8

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/post-types/linksdossier/linksdossier-frontend.php on line 9