Mládež v akcii – Ako na to?

Program Mládež v akcii je jedným z mnohých programov, ktoré pre mladých pripravuje Európska komisia. Pod patronátom komisára pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež financuje program projekty, ktoré umožňujú mladým učiť sa inak, ako sú na to zvyknutí v škole. Vytvorenie takéhoto projektu sa môže na prvý pohľad zdať náročné, avšak nie je to vôbec tak: Komisia vytvorila dostupný, jednoduchý a ľahko realizovateľný program. Všetci mladí od 13 do 30 rokov z EÚ (prípadne ďalších krajín, ktoré sú do programu zapojené) spĺňajú základnú podmienku na to, aby o finančnú podporu svojich nápadov požiadali.

Pre koho je program určený?

O grant na neformálne vzdelávanie môže požiadať mimovládna organizácia alebo neformálna skupina, teda neoficiálne zoskupenie aspoň štyroch mladých vo veku od 13 do 30 rokov. Účastníci musia byť občanmi jednej z programových krajín (teda EÚ 27, krajín EFTA – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko; kandidátskych krajín do EÚ – F.Y.R. Macedónsko, Turecko, Chorvátsko; alebo ďalších 19 susedných krajín EÚ). Finančná podpora je určená pre mladých, mládežníckych pracovníkov a všetkých tých, ktorých sa neformálne vzdelávanie mládeže týka. Špecifické podmienky sú pri projektoch väčšieho zamerania a jednotlivých akcií (pozri nižšie).

Ako zorganizovať medzinárodné stretnutie?

Akcia 1, pod názvom Mládež pre Európu, má za hlavný cieľ „propagovať európske občianstvo". Mládežnícku výmenu alebo medzinárodné stretnutie organizujú dve a viac skupín alebo organizácií z rôznych programových krajín – z jednej krajiny minimálne 8, maximálne 30 účastníkov. Ak by sa skupina rozhodla organizovať takéto stretnutie – ktoré môže trvať od 6 do 21 dní, okrem jasných cieľov si pre takýto projekt musí nájsť zahraničného partnera. Existujú internetové databázy, kde možno takéto skupiny mladých nájsť a kontaktovať (napríklad Leargas.ie, Eurodesk.org, Mojforum.si). Skupina alebo organizácia samozrejme nemusí byť yť nikde registrovaná. Spolupracovať možno aj so známymi či priateľmi zo zahraničia, ktorí by na projekte mali záujem spolupracovať. O pomoc s hľadaním partnera sa môžu organizácie obrátiť aj na Národnú agentúru alebo regionálnych konzultantov, ktorí pri tvorbe projektov ochotne pomáhajú.

Ak skupina nájde partnera, spoločne sa musia dohodnúť na cieľoch projektu. Cieľmi môže byť takmer všetko – divadelné predstavenia, športové akcie, tanec, poznávanie kultúr krajín, ekologické projekty – čokoľvek, čo môže mať význam pre mladých a prínos pre účastníkov a ich okolie. Partneri sa dohodnú, kde sa projekt bude realizovať – ktorá skupina bude hosťujúcou a ktorá vysielajúcou organizáciou.

Aj tvorba projektu je pomerne jednoduché. Stačí vyplniť formulár, kde organizátori vysvetlia celý plán od prípravy až po záverečné zhodnotenie. Aj s týmto procesom pomôžu regionálni konzultanti.

Projekt sa posiela na Národnú agentúru – na Slovensku je ňou Iuventa. Sieť agentúr je vo všetkých programových krajinách. Partnerská skupina urobí to isté – pošle projekt agentúre vo svojej krajine. Ak obe inštitúcie (ktoré medzi sebou mimochodom intenzívne komunikujú) projekt schvália, poskytnú na začiatku finančnú podporu vo výške 70% požadovaného príspevku. Zvyšné peniaze získa skupina po vyhodnotení projektu. Grant vo všeobecnosti nie je určený na pokrytie všetkých výdavkov, spojených s projektom. Skupina by mala získať prostriedky aj z iných zdrojov. Mladí však môžu pre svoj projekt poskytnúť aj nefinančnú podporu – čas, svoje klubové priestory, či počítače. V prípade projektu mládežníckej výmeny hradí Únia ubytovanie, stravu, programové aktivity, víza alebo poistenie v plnej výške a 70% z cestovných nákladov. Na oplátku žiada kvalitné a kreatívne projekty.

V tejto Akcii sú možné aj rôzne obmeny, napríklad účasť viacerých krajín, kedy projekt podáva iba hostiteľská organizácia; mládežnícka iniciatíva, kedy skupina podporuje mládežnícke aktivity iba vo vlastnej krajine, bez zahraničného partnera; alebo projekty zamerané na politiku mladých, napríklad študentské parlamenty. Každá z týchto „podakcií" má svoje špecifické podmienky.

Dobrovoľníkom v zahraničí?

Väčší odvážlivci, ktorí by sa do projektov chceli zapojiť sami, majú k dispozícií druhú Akciu programu. Na Európskej dobrovoľníckej službe môžu spoznať cudziu kultúru, naučiť sa jazyk, získať kontakty v zahraničí a zároveň byť nápomocní. „Pláca", ktorú by predstavoval udelený grant, by pokrývala náklady dobrovoľníka v mieste pobytu, ubytovanie alebo jazykový kurz. Služba trvá od 6 do 12 mesiacov, pre sociálne, zdravotne alebo inak znevýhodnených mladých aj kratšie.

EDS je vhodná napríklad pre tých, ktorí si po škole nevedia nájsť prácu, potrebujú skúsenosti alebo ďalšie jazykové zdatnosti. Postup pri získaní grantu v tejto, tzv. Akcii 2, tiež nie je náročný: základom je vybrať si vysielajúcu organizáciu vo svojom okolí – aj tu najlepšie poradí regionálny konzultant. Cez európsku databázu si záujemca vyberie najzaujímavejší projekt a organizáciu v zahraničí, ktorá mu vytvorí pracovné miesto a počas pobytu mu bude nápomocná.

Projekt je opäť potrebné vytvoriť na oboch stranách hostiteľskej aj vysielajúcej organizácie. Úlohou dobrovoľníka je podľa možností sa v tomto procese čo najviac angažovať. Keď sa projekty spoločne vyplnia a národné agentúry ich schvália, dobrovoľník môže do organizácie vycestovať.

Pozor, EDS nie je zárobková činnosť! Zážitky, skúsenosti a vzdelanie, ktoré ponúka, ale určite prekonajú aj lepšie pracovné príležitosti. EDS navyše nepredstavuje finančnú záťaž, ktorá by mohla byť spojená s prácou v zahraničí.

Ďalšie priania, ďalšie možnosti

Program Mládež v akcii má okrem dvoch predchádzajúcich možností aj ďalšie tri akcie a s nimi aj ďalšie variácie práce s mladými a ich neformálneho vzdelávania. Akcia 3 Mládež vo svete, podporuje hlavne spoluprácu s nečlenskými krajinami EÚ. Akcia 4, Systémy podpory mládeže, zase dáva možnosť pre organizácie a skupiny, ktoré pôsobia na európskej úrovni, podporujú rozvoj kvality a hodnôt programu, prípadne organizujú informačnú činnosť. Akcia 5 Podpora európskej spolupráce v oblasti práce s mládežou, je určená na organizovanie stretnutí mladých v oblasti mládežníckej politiky a spoluprácu s medzinárodnými organizáciami. Vo všeobecnosti sú tieto tri akcie o čosi zložitejšie na prípravu, avšak účasť na nich si často krát vyžaduje jednoduché vyplnenie formulára (napríklad cez organizáciu SALTO). Zväčša ide o tréningy, semináre alebo vytváranie medzinárodných sietí.

O konkrétnych zážitkoch mladých s programom Mládež v akcii bude pravidelne písať aj neformálna skupina Youth Media Team. Podrobné informácie o tom, ako projekty tvoriť, môžu záujemcovia nájsť na stránkach Národnej agentúry programu Mládež v akcii na Slovensku – Iuventa alebo priamo na stránkach Európskej komisie.

Vytvoriť projekt, získať finančnú podporu a zažiť nevšedné veci vôbec nemusí byť náročné. Chce to len odhodlanie, snahu a trochu energie byť aktívny.