Test digitálnych zručností Slovákov zaznamenal pokles v priemernej úspešnosti

Žiaci majú okrem kategórie Internet výraznejšie rezervy vo všetkých testovaných kategóriách. FOTO: Pixabay

Od apríla do júna tohto roka prebiehal na Slovensku 6. ročník IT Fitness Testu, zameraný na preverenie digitálnych kompetencií a zručností u študentov základných a stredných škôl a zároveň testovanie úrovne IT znalostí učiteľov. Celkovo sa doň zapojilo viac ako 26 tisíc Slovákov.

Z testovania vyplýva, že v porovnaní s rokom 2015 celkovo poklesla úspešnosť riešiteľov. IT Asociácia Slovenska zaznamenala pokles celkovej priemernej úspešnosti respondentov starších ako 15 rokov o približne 3 percentá a pokles bol evidentný aj pri žiakoch základných škôl.

IT Fitness Test zorganizovala IT Asociácia Slovenska, Ministerstvo školstva, vedy a výskumu, Úrad podpredsedu vlády pre investı́cie a informatizáciu, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, ako aj ďalší partneri.

Podľa prvého viceprezidenta IT Asociácie Slovenska, Mária Lelovského je tento test vzorovým príklad spolupráce v rámci Digitálnej koalície, kedy odborníci z akademickej sféry spolu so štátnymi orgánmi a IT firmami dokážu spojiť sily a spoločne realizovať veľmi užitočný projekt.

Úspešnosť len pri internete

Testovanie bolo rozdelené na 2 časti s celkovo 30 otázkami. V informačnej časti sa nachádzali otázky, ktoré určili základné charakteristiky riešiteľa testu z pohľadu využívania informačných technológii, vedomostno-kompetenčná časť testu bola zameraná na samotné testovanie respondenta v rôznych oblastiach IT: Internet, Bezpečnosť a počítačové systémy, Komplexne úlohy, Kancelárske nástroje, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete.

Prekvapením testovania je výrazne zníženie úspešnosti v kategórii Kancelárske nástroje (v teste pre ZŠ), pričom ide o kategóriu s najnižšou úspešnosťou (21,79 percenta), čo je v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom zníženie takmer o 20 percentuálnych bodov.

Z výsledkov aktuálneho ročníka rovnako vyplýva, že žiaci majú okrem kategórie Internet výraznejšie rezervy vo všetkých ostatných testovaných kategóriách.

Využitie internetu – porovnanie rokov 2017 a 2015. Zdroj: IT Asociácia Slovenska

V kategórii Bezpečnosť sa ukázalo, že žiaci majú problém s kritickým hodnotením, analyzovaním textu a posúdením dôveryhodnosti informácií. Najnižšiu úspešnosť dosiahli v úlohách, kde bolo nutné posúdiť dôveryhodnosť správy, rozhodnúť o daných tvrdeniach pre bezpečné heslo alebo o tvrdeniach pre škodlivý softvér.

Lepšie sa orientujú v otázkach nastavenia súkromia aplikácií v smartfóne. V novej kategórii Online marketingu sú výsledky takisto slabšie a žiaci majú v tejto téme rezervy.

„Výsledky veľmi jasne ukazujú, že absolventi stredných škôl nie sú v oblasti informatiky dostatočne pripravení na prax a nemajú potrebné digitálne zručnosti, ktoré od nich budúci zamestnávatelia očakávajú,“ uviedol Lelovský.

Odporúčania nabádajú ku komplexnejším úlohám

Správa konštatuje, že za celkovo nižšou úspešnosťou môže byť aj vyššia účasť testovaných oproti minulým rokom.

Dáta získané z testovania musia teraz „učitelia správne uchopiť a nastaviť podľa nich vzdelávací proces nielen v informatických predmetoch, ale napríklad aj matematike, ktorá je základom pre analytické a praktické uvažovanie,“ doplnil Lelovský.

IT Asociácia Slovenska odporúča častejšie sa venovať úlohám a projektom komplexného charakteru, prepájať pri nich poznatky z viacerých oblastí a vykonávať vyššie kognitívne operácie. Dôležité je tiež učiť sa hľadať chyby, riešiť neštandardné problémové úlohy, či hľadať ich hodnotové riešenia.

„Zvýšenú pozornosť treba venovať rozvoju kritického myslenia,“ upozorňuje súhrnná správa z testu.