ENVI-PAK usporil triedeným zberom v roku 2014 viac ako 56 tisíc ton skleníkových plynov

Komerčný obsah

ENVI-PAK každoročne vypočítava úsporu skleníkových plynov v rámci sumarizácie ročných výsledkov triedeného zberu a prípravy Hlásenia o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.

Na výpočet úspory skleníkových plynov za rok 2014 bola prvýkrát použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych oprávnených organizácií združených v asociácii PRO EUROPE. ENVI-PAK sa na vývoji tejto metodiky aktívne podieľal a je jedinou oprávnenou organizáciou na Slovensku akreditovanou na jej používanie.

„Sme veľmi radi, že systematický prístup ENVI-PAK prináša svoje ovocie. Navyše, takáto úspora skleníkových plynov nám dáva nádej, že pri podobnom prístupe viacerých zainteresovaných subjektov sa nám podarí dosiahnuť naozaj zásadný pokrok v ochrane životného prostredia,“ povedala Hana Nováková, generálna riaditeľka ENVI-PAK.

Oprávnenú organizáciu ENVI-PAK založili priemyselné spoločnosti, aby prostredníctvom nej podporili zavedenie a zdokonalenie triedeného zberu odpadu v slovenských obciach a mestách. Priemysel založil túto organizáciu za účelom kontinuálneho plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z európskych smerníc. Tieto záväzky boli následne prenesené do národnej legislatívy týkajúcej sa obalov a odpadov z obalov. Na splnenie týchto záväzkov zhromažďuje oprávnená organizácia ENVI-PAK finančné prostriedky od podnikateľov, ktorí balia a/alebo plnia svoje výrobky do obalov, dovozcov už naplnených obalov a tých, ktorí uvádzajú na trh prázdne obaly pre konečných spotrebiteľov. Z vyzbieraných prostriedkov ENVI-PAK priamo finančne podporuje triedený zber komunálnych odpadov z obalov v slovenských mestách a obciach.