PRV 3.1 Diverzifikácia k nepoľnohospodárskym činnostiam výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – modelové bioplynové stanice (2008/PRV/08)

Názov:
PRV 3.1 Diverzifikácia k nepoľnohospodárskym činnostiam výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – modelové bioplynové stanice (2008/PRV/08)

Webstránka zverenenia výzvy:
na tejto linke

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Sekcia rozvoja vidieka
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel: +421 2 59266 275
fax:+421 2 59266 585
e-mail: lubomir.micek@land.gov.sk

Ciele programu:
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym aktivitám, rozvoj nepoľnohospodárskych aktivít (vstupy a výstupy nezahrnuté do prílohy č. 1 Zmluvy o založení ES) a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:
• rozširovania alternatívnych zdrojov príjmov cestou zriaďovania doplnkových výrob nepoľnohospodárskeho charakteru;
• tvorby nových a zachovania už existujúcich pracovných miest.

Oprávnené územie:

 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Bratislavský kraj
   

Minimálna výška kofinancovania v %:

 • minimálne 50 % predstavujú vlastné zdroje pre oblasti cieľa Konvergencia,
 • minimálne 80 % predstavujú vlastné zdroje pre Ostatné oblasti

Maximálna výška prí­spevku: 3. mil. EUR

Minimálna výška prí­spevku: 3000 EUR

Adresa implementačnej agentúry:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia projektových podpôr PPA
Dobrovičova ul. č. 12
815 26 Bratislava

Názov implementačnej agentúry:
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou

Konečný termí­n predloženia žiadosti: 31.08.2008

Dátum zverejnenia výzvy: 01.07.2008, prijímanie ŽoNFP od 15.08.2008

Podporované aktivity:
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných a ubytovacích zariadení s kapacitou 11 – 40 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet;
• rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych objektov (ktoré stratili svoj pôvodný účel) na agroturistické objekty s kapacitou 11 – 40 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet;
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných a predajných objektov (pri rekonštrukcii a modernizácii vrátane technológií) a nákup strojov, technológií a zariadení pre:
– doplnkovú výrobu nepoľnohospodárskeho charakteru vrátane využívania obnoviteľných zdrojov energie vrátane zriadenia geotermálneho vrtu a jeho využívania vrátane rozvodov s výnimkou veternej, vodnej a solárnej energie za podmienky, že prevažnú časť vyrobenej energie konečný prijímateľ nespotrebuje vo vlastnom podniku – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet,
– výrobu a spracovanie tradičných materiálov a výrobkov (napr. tkanie ľanového plátna a následná výroba národných (ľudových) krojov, atď.) – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia agroturistických zariadení vrátane hygienických, ekologických a rekondičných objektov slúžiacich na rozvoj turistických činností (napr. kryté bazény, fitness centrá, masážne a solárne zariadenia, sociálne zariadenia, čističky odpadových vôd a pod.) – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet;
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich podmienky na rozvoj rekreačných a relaxačných činností (turistické chodníky, jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo, pltníctvo, cykloturistika, vodné športy, zimné športy, sauna, bazén, detské ihrisko a pod.) – stavebné investície, investície do vybavenia, strojov a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet.
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia predajných miest znamená založenie a prevádzkovanie malých predajných miest umiestených priamo na farmách alebo miestach dostupných pre návštevníkov regiónu, kde prijímateľ pomoci bude môcť predávať svoje výrobky vyrobené v rámci tohto opatrenia, ktoré musia byť nepoľnohospodárskej povahy (napr. ľudovoumelecké výrobky: vyrezávané drevené črpáky, národné ľudové kroje, keramika).
Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete a úpravy v rámci areálu.

Názov opatrenia:
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – modelové bioplynové stanice

Názov priority:
Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva

Skratka programu: PRV SR 2007-2013

Názov programového dokumentu: Program rozvoja vidieka SR 2007-2013

Typ fondu: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
 
Oblasť podpory: Rozvoj vidieka
 
Sektor: Súkromný
 
Ďalší oprávnení žiadatelia:

 • Právnické osoby a fyzické osoby (mikropodniky, malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch za posledné účtovné obdobie predstavuje minimálne 30 %.
 • Žiadatelia musia podnikať v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním ŽoNFP. Preukazuje sa pri ŽoNFP.
  Ak žiadateľ vykazuje podiel tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby nižší ako 30 %, ale investícia zahŕňa viac ako 10 lôžok, môže o podporu požiadať z OP KaHR, ktorý je v gescii MH SR.