Na vzdelávanie pôjde budúci rok viac než miliarda eur

V piatok (9. septembra.) zverejnila Európska komisia všeobecnú výzvu na predloženie návrhov pre účasť v Programe celoživotného vzdelávania (LLP) v roku 2012. EÚ cez tento program umožňuje ľuďom všetkých vekových kategórií získať nové skúsenosti prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy či štúdia v zahraničí. LLP sa vzťahuje na všetky typy a úrovne vzdelávania, podporuje spoluprácu medzi školami, univerzitami i firmami v rôznych európskych krajinách.

Projekty v rámci výzvy sú dostupné pre žiadateľov z 27 členských krajín EÚ, krajín EHP/EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko) a z kandidátskych štátov (Chorvátsko, Turecko). Mnohostranné projekty a siete sú otvorené aj partnerom z tretích krajín.

Okrem programov Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig a Jean Monnet, sú financie určené aj na aktivity spolupráce v oblasti výuky jazykov, informačných a komunikačných technológií, šírením a zužitkovaním výsledkov.

Celkový rozpočet, ktorý je vyčlenený na túto výzvu, sa odhaduje na 1,14 miliardy eur. Výška pridelených grantov a tiež dĺžka trvania projektov závisia od rozličných faktorov, akými sú napríklad typ projektu a počet zúčastnených krajín.

V priebehu trvania programu sa výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé ročné výzvy neustále zvyšuje. Pre porovnanie – na výzvu pre rok 2007 bolo vyčlenených 784 miliónov eur, pre rok 2010 to už bolo viac ako 1 miliarda, pre rok 2011 bolo vyčlenených 1,065 miliardy eur.

Priority a termíny

Financovanie v rámci výzvy pre rok 2012 bude vychádzať z piatich priorít:

  • realizácia stratégií celoživotného vzdelávania a mobility,

  • podpora spolupráce medzi vzdelávaním, odbornou prípravou a prácou,

  • podpora počiatočnej i pokračujúcej prípravy učiteľov, školiteľov a vzdelávacích manažérov v inštitúciách,

  • presadzovanie nadobudnutia kľúčových schopností prostredníctvom systému vzdelávania a odbornej prípravy,

  • presadzovanie sociálnej súdržnosti a genderovej rovnosti vo vzdelávaní, vrátane integrácie migrantov a Rómov.

Prvý z termínov na predloženie žiadostí pre mobilitu jednotlivých žiakov v rámci programu Comenius je už 1. decembra 2011, ostatné sú stanovené v priebehu budúceho roka.

Podrobné informácie o príslušných akciách a podmienkach účasti sú k dispozícii v príručke k programu celoživotného vzdelávania na rok 2012.