Na Erasmus pôjde oveľa viac peňazí

zdroj: EP, BELGA/EPA/S.Pantzartzi

V rámci návrhu budúcej finančnej perspektívy, ktorý minulý týždeň predstavila Európska komisia, by mal sektor vzdelávania získať najvýraznejšie navýšenie prostriedkov až o 71 percent, teda zo súčasnej úrovne 8,76 miliardy eur na 15,2 miliardy eur.

Komisia však tento krok spája so zjednodušením organizácie, čím by zanikli ostatné programy vzdelávania. V súčasnosti Program Celoživotné vzdelávanie (LLP) zastrešuje viaceré programy.

Erasmus je vlajkovou loďou programu EÚ zameraný na mobilitu a spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní. Leonardo da Vinci sa venuje potrebám v oblasti odborného stredoškolského a ďalšieho vzdelávania. Comenius je zameraný na potreby v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania. Napokon schéma Grundtvig je určená na vzdelávanie dospelých. Zo súčasných fondov sú na ne spolu vyčlenené prostriedky vo výške 7,1 miliardy eur.

Schéma Mládež v pohybe, ktorá je komplexným balíkom politických iniciatív v oblasti vzdelávania a zamestnanosti mladých ľudí v Európe skôr neformálnou metódou, či globálne programy ako Erasmus Mundus a Tempus sú riadené a financované samostatne.

Erasmus ako najlepšia značka zostane

Podľa interných dokumentov, do ktorých nahliadol EurActiv, by sa predtým ako dôjde k navýšeniu prostriedkov mali všetky tieto programy spojiť do jedného – Vzdelávanie Európa.

Dennis Abbott, hovorca komisárky pre vzdelávanie, pre EurActiv uviedol, že pre tieto separátne programy „je charakteristické rozrastanie sa projektov malej škály a niektorým z nich chýba kritický dlhotrvajúci dopad. Medzi činnosťami tiež existuje určité prekrývanie sa, čo viedlo k zvýšeným nákladom na manažment a mýlilo potenciálnych žiadateľov.“

Okrem toho by Komisia rada zrušila marketingové názvy týchto programov v prospech stabilnej a najznámejšej značky Erasmus alebo „Nový Erasmus“. Zužitkovaním viditeľnosti Erasmu by sa malo zvýšiť povedomie o finančnej podpore EÚ pre štúdium, odborné školenia a dobrovoľníctvo vo všetkých sférach a vekových skupinách.

O zmene názvu ešte budú diskutovať poslanci Európskeho parlamentu i ďalšie zúčastnené strany. Niektorí už vyjadrili obavy, že napríklad potlačenie názvu Mládež v akcii, ktorá je jednou z kľúčových iniciatív stratégie Európa 2020, povedie aj k nižšiemu financovaniu.

Predstaviteľ EÚ však oponoval: „To nie je správne. Návrh Komisie znamená viac podpory pre formálne vzdelávanie a pre mládež. Nie je pravdou, že zrušenie napríklad samostatného programu pre mládež znamená zrušenie alebo zníženie programov neformálneho vzdelávania mládeže.“

Dodal: „Program je prostriedkom, nie jeho koncom. Chceme sa sústrediť na najlepšiu cestu ako pomôcť mladým ľuďom – najlepšou cestou nie je ponechať nezmenenú súčasné administratívne štruktúry.“

Počas nového viacročného finančného rámca 2014-2020 sa predpokladá nárast počtu mladých, študentov i akademikov, ktorí sa zapoja do rôznych programov mobility, a to zo súčasných 400 tisíc ročne na 700-800 tisíc ročne. Zvláštnu podporu by mal obdržať výskum na úrovni magisterského štúdia, ktorý podporí aj Európska investičná banka formou záruk pre študentov, a bohatšia výmena zahraničných profesorov.

Pozície

„Tento rozpočet je výbornou správou pre našich mladých ľudí. Investícia do mládeže je jedným z najlepších biznis plánov pre budúcnosť Európy,“ uviedla komisárka EÚ pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou. „Chceme im pomôcť rozvíjať svoje schopnosti a mobilitu, tak aby zvýšili svoje vyhliadky zamestnať sa. V súčasnosti z našich grantov na štúdium, školenie a dobrovoľníctvo v zahraničí profituje okolo 400 tisíc mladých. Ale dopyt po miestach je obrovský a z dôvodu nedostatočných zdrojov musíme odmietnuť každého druhého žiadateľa. Dodatočné financovanie bude znamenať, že každý rok môžeme podporiť až o 300 tisíc viac mladých ľudí.“

Podľa hovorcu komisárky Dennisa Abbotta je „súčasná architektúra programov a nástrojov fragmentovaná. Je pre nich charakteristické rozrastanie sa projektov malej škály a niektorým z nich chýba kritický dlhotrvajúci dopad. Medzi činnosťami tiež existuje určité prekrývanie sa, čo viedlo k zvýšeným nákladom na manažment a mýlilo potenciálnych žiadateľov.“

Dodal: „Komisia preto navrhuje zracionalizovať a zjednodušiť súčasnú štruktúru a navrhuje jednotný, integrovaný program pre vzdelávanie, odbornú výchovu a mládež. Dôraz bude na rozvoj schopností a mobilitu ľudského kapitálu. Z tých istých dôvodov sa takisto vytvorí synergia pri kultúre spojenej s programami. Procesy podávania žiadostí, monitorovanie a hodnotenie projektov bude jednoduchšie, vrátane riadenia projektov národnými agentúrami.“

Ďalšie kroky

  • jeseň 2011: o finančnej perspektíve pre obdobie 2014-2020 budú rokovať Európsky parlament a Rada EÚ