SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE: ŽIADAJÚ ZVEREJNENIE DOKUMENTÁCIE K GABČÍKOVU

Komerčný obsah

Slovenské elektrárne dnes zainteresované strany i verejnosť informovali, že v súlade s princípmi  transparentnosti a férovosti,  požiadali Vodohospodársku výstavbu, ako aj štátne orgány a audítora o súhlas na zverejnenie kompletnej dokumentácie k vodnej elektrárni Gabčíkovo.

Žiadame tak o súhlas na zverejnenie a sprístupnenie  zmlúv (o prevádzke, odškodnení a o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov VEG), zápisníc zo zasadnutí zástupcov zmluvných strán, obchodnej korešpondencie, účtovnej, dokumentácie, správ audítorov a technických správ, vrátane častí, ktoré sú označené ako obchodné tajomstvo

Slovenské elektrárne zároveň  poskytli súhlas na sprístupnenie Zmluvy o jej prevádzke.

V tejto kauze zaznelo veľa zavádzajúcich a nepravdivých tvrdení, preto sa Slovenské elektrárne rozhodli sprístupniť  dokumenty o Gabčíkove zainteresovaným stranám.